ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörden
Editorial

Sayfa III

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Hemşirelerde Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi
The Effect of Organizational Cynicism on Organizational Commitment among Nurses
Yeşim Biçici, Sevgi Nehir
doi: 10.5222/SHYD.2020.60490  Sayfalar 177 - 186

5.
Hemşirelerde Duygusal Emek Davranışı İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişki
Relationship Between Emotional Labour Behavior And Psychological Symptoms Among Nurses
Betül Yılmaz, Oya Sevcan Orak
doi: 10.5222/SHYD.2020.35220  Sayfalar 187 - 201

6.
Yetişkin Hastalar İçin Taburculuğa Hazır Olma Ölçeği- Hemşire Değerlendirme Kısa Formunun Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği
Turkish Validity and Reliability of Readiness for Hospital Discharge Scale- Adult- Nurse Assesment Short Form
Manar Aslan
doi: 10.5222/SHYD.2020.32486  Sayfalar 202 - 214

7.
Dijital Hastane Sistemlerinin Hemşirelerin Zihinsel İş Yükü Ve Tıbbi Hataya Eğilimlerine Etkisi
The Effect Of Digital Hospital Systems On The Mental Workload And Tendencies To Medical Error Of Nurses
Mustafa Karaağaç, Sevgin Samancıoğlu Bağlama
doi: 10.5222/SHYD.2020.50023  Sayfalar 215 - 226

8.
Hemşirelik Öğrencilerinin Uygulamada Karşılaştıkları Risk Faktörlerinin Kaygı Düzeyine Etkisi (Nevşehir İli Örneği)
The Impact of Risk Factors in Practice on Anxiety Level of Nursing Students (Sample of Nevsehir Province)
Nilgün Ulutaşdemir, Ozan Şahan, Hasan Tuna
doi: 10.5222/SHYD.2020.02411  Sayfalar 227 - 237

9.
Yönetici Hemşirelerin Hemşireleri İşe Almaya İlişkin Görüşleri: Niteliksel Bir Çalışma
Opinions of the Nurse Managers on Recruitment of Nurses: A Qualitative Study
Tuğba Yeşilyurt, Ülkü Baykal, Nilgün Göktepe
doi: 10.5222/SHYD.2020.30932  Sayfalar 238 - 252

10.
Referans analizi: Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi yayınlarının incelenmesi (2014-2018)
Reference analysis: Examination of the publications of the Journal of Health and Nursing Management (2014-2018)
Filiz Kantek, Hakan Kurnaz, Nezaket Yıldırım
doi: 10.5222/SHYD.2020.63626  Sayfalar 253 - 260

11.
Lisansüstü Eğitim Alan ve Almayan Hemşirelerin Profesyonel Değerlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Values the Professional of Nurses Who Are and Do Not Take Graduate Education
Eşe Yelekçi, Adalet Koca Kutlu
doi: 10.5222/SHYD.2020.52533  Sayfalar 261 - 170

12.
X ve Y Kuşağındaki Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumlarına Etkisi
The Effect of Individual Innovativeness Characteristics on Attitudes Towards Evidence Based Practices in X and Y Generation Nurses
Ayşegül Yayla, Ayşegül Sarıoglu Kemer
doi: 10.5222/SHYD.2020.2716  Sayfalar 271 - 279

13.
Düşme Önleme Programının Uygulanmasını Takiben Hasta Düşmelerinin İncelenmesi
Reviewing Patient’s Falls Following Implementation of the Fall Prevention Program
Azize Karahan, Sultan Kav, Ziyafet Uğurlu, Berrak Balanuye, Hülya Karaer
doi: 10.5222/SHYD.2020.04127  Sayfalar 280 - 291

14.
X Kuşak ve Y Kuşak Hemşirelerin Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Güven Düzeyleri Arasında Farklılık Var Mı?
Is There A Difference Between The Organizational Commitment And Organizational Trust Levels Of Generation X And Generation Y Nurses?
Fatma Ay, Figen Çalışkan, Ece Uysal Kasap
doi: 10.5222/SHYD.2020.44153  Sayfalar 292 - 302

DERLEME
15.
Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu: Sebepleri, Sonuçları ve Önleyici Stratejiler
Burnout Syndrome in Nurses: Causes, Consequences, and Preventive Strategies
Ufuk Başar
doi: 10.5222/SHYD.2020.31932  Sayfalar 303 - 309

16.
Sağlık Kurumlarında Kurumsal İmaj Algısı ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki
The Relationship Between Corporate Image Perception and Organizational Commitment in Health Institutions
Tuğba Güngör, Ayşegül Oksay Şahin, Seliha Seçil Bayram
doi: 10.5222/SHYD.2020.27247  Sayfalar 310 - 315

17.
Değişime Dirençte Yönetici Hemşirenin Rolü
The Role of The Executive Nurse in Resistance to Change
Sara Atam, Zeynep Dindar, Handan Alan
doi: 10.5222/SHYD.2020.69772  Sayfalar 316 - 322

18.
Sağlıkta Yalın Yönetim ve Yalın Liderlik
Lean Management and Lean Leadership in Health
Gülcan Şantaş
doi: 10.5222/SHYD.2020.22448  Sayfalar 323 - 329 

LookUs & Online Makale