ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
X ve Y Kuşağındaki Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumlarına Etkisi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 271-279 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.2716  

X ve Y Kuşağındaki Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumlarına Etkisi

Ayşegül Yayla1, Ayşegül Sarıoglu Kemer2
1Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye.
2Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, X ve Y kuşağındaki hemşirelerin bireysel yenilikçilik özelliklerinin kanıta dayalı uygulama tutumlarına etkisini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikteki bu araştırmanın evrenini, 560 hemşire oluştururken, örneklemini ise araştırmaya gönüllü olarak katılan ve kullanılabilir veri elde edilen 338 hemşire oluşturmuştur. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu, Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği ve Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” ile toplanmıştır. Analiz aşamasında sayı, yüzdelik ve ortalama, independent sample t testi, doğrusal regresyon, Pearson korelasyon testi ve Cronbach’s alpha analizleri yapılmıştır.

BULGULAR: Bu çalışmada, X kuşağındaki hemşirelerin bireysel yenilikçilik ölçeği puan ortalaması 62,12± 8,01; Y kuşağındaki hemşirelerin bireysel yenilikçilik ölçeği puan ortalaması 67,54±7,58 olarak belirlenmiştir. Kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutum ölçeği puan ortalaması X kuşağındaki hemşirelerde 52,08±8,13 iken, Y kuşağındaki hemşirelerde 58,13±9,20 olarak bulunmuştur. Bireysel yenilikçiliğin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutum üzerinde X kuşağında %24 oranında, Y kuşağında ise %49 oranında belirleyici olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda, Y kuşağındaki hemşirelerin daha yenilikçi olduğu ve kanıta dayalı uygulama tutumlarının daha olumlu olduğu görülmüştür. Hemşirelerin bireysel yenilikçilik özelliklerini ve kanıta dayalı tutumlarını artırılabilmek için kuşak farklılıklarının dikkate alınması gerekmektedir

Anahtar Kelimeler: Bireysel Yenilikçilik, Kanıta Dayalı Uygulama, Kuşaklar, Hemşire


The Effect of Individual Innovativeness Characteristics on Attitudes Towards Evidence Based Practices in X and Y Generation Nurses

Ayşegül Yayla1, Ayşegül Sarıoglu Kemer2
1Atatürk University, Faculty Of Nursing, Department Of Surgical Diseases Nursing,erzurum, Turkey
2Atatürk University, Faculty Of Nursing, Department Of Nursing Management,erzurum, Turkey

INTRODUCTION: The present study aimed to determine the effect of individual innovativeness characteristics on evidence-based practice attitudes of X and Y generation nurses.

METHODS: The descriptive and correlational study population comprised of 560 nurses. The study sample consisted of 338 nurses who agreed to participate in the study and whose data were available to use. Data were collected using a Personal Information Form, Attitude Towards Evidence-Based Nursing Questionnaire and Individual Innovativeness Scale and expressed with numbers, percentage and mean, independent groups t-test, Pearson correlations, linear regression and Cronbach’s alpha analyses.
RESULTS: In the present study, Individual Innovativeness Scale mean scores of the Y generation nurses were 67.54±7.58 while it was 62.12±8.01 for the X generation. Attitude Towards Evidence-Based Nursing Questionnaire mean scores of X generation nurses was 52.08±8.13 while it was 58.13±9.20 for the Y generation. Individual innovation attitudes towards evidence-based nursing were 24% determinant in the X generation nurses and 49% in the Y generation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings showed that the Y generation nurses were more innovative and had more positive evidence-based practice attitudes. Differences between the generations should be taken into consideration to increase nurses’ individual innovation characteristics and their evidence-based attitudes.

Keywords: Individual Innovativeness, Evidence based practice, Generations, Nurse


Ayşegül Yayla, Ayşegül Sarıoglu Kemer. The Effect of Individual Innovativeness Characteristics on Attitudes Towards Evidence Based Practices in X and Y Generation Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 271-279

Sorumlu Yazar: Ayşegül Sarıoglu Kemer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale