ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
KAYNAKLAR - Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi | Journal of Health and Nursing Management

Kaynaklar

Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. SHYD okuyucuların konuya ilişkin kaynaklara ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla, yazarların olabildiğince birincil kaynakları kullanmalarını beklemektedir.
Kaynaklar; metin sonunda tek aralık ve iki kaynak arası çift aralıklı olacak şekilde, alfabetik olarak numara verilmeden sıralanmalıdır.
SHYD’ye gönderilen makalelerde American Psychological Association (APA) 6. Versiyon kaynak gösterim kuralları kullanılmaktadır. Yazar(lar)ın, makale metninde ve kaynakçada yer alan atıfları, APA stiline uygun olarak belirtmeleri zorunludur. Kaynaklar bölümünde yer alan tüm kaynaklar, metinde belirtilmelidir.
İngilizce makalelerin kaynaklarının yazımında, İngilizce bölümünde belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir.
Türkçe makalelerde ise aşağıdaki örneklerde belirtildiği şekilde yazım kurallarına uyulmalıdır.


METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME

 • Metinde yapılan atıfların tümünün kaynaklar bölümünde ve kaynaklar bölümünde yer alan tüm kaynakların da metinde bulunduğu kontrol edilmelidir.
 • Kaynaklar metin içinde; parantez içinde alfabetik sıraylayazarın soyadı yazıldıktan sonra virgül ve yayın tarihi yazılarak parantezin kapatılması ve en sona nokta konulması şeklinde gösterilmelidir.  

(Dantzer, 2003). 
(Ertürk, 2019).

 • Aynı yazarın veya kurumun aynı tarihteki birden çok eserine atıfta bulunulmuşsa metin içinde (Koçel, 2009a, 2009b; Taner, 2018) şeklinde, farklı yıllarda bulunan birden çok eserine atıfta bulunulmuşsa eskiden yeni tarihe doğru sıralanacak şekilde (Koçel, 2008, 2014; Öztürk, 2014) gösterilmelidir.

        Aynı yazarın aynı tarihli iki yayını için; (Seren, 2005a, 2005b)
Aynı yazarın farklı tarihli iki yayını için; (Yozgat, 2008, 2014)

 • Metin içinde birden fazla kaynak kullanılmışsa parantez içinde yazılmak üzere, iki kaynaklar arasına noktalı virgül (;) konulmalıdır. Metin içinde atıf yapılan yazarların sıralaması soyadlarına göre alfabetik şekilde yapılmalıdır.

(Aykut, 2014; Göktepe, 2000; Tatar, 2019; Yavuz, 2010).

 • Metinde ‘and’ ve ‘&’ yerine ‘ve’ kullanılırken; 'et al.,’ yerine de ‘ve ark., kullanılmalıdır.

 (Huber ve ark., 2010; Rowland ve Rowland, 2010; Seren ve Yıldız, 2008).

 • Kaynaktan doğrudan bir alıntı veya belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ise kaynağa alıntı yapılan sayfa da yazılır. Sayfa numarası yazımı, ancak bir çalışmanın bir kısmına (bir kitaptaki paragraf veya bölüm gibi) atıfta bulunulması durumunda kullanılmak zorundadır.

Metinde kaynağın yılı yazılıp virgül ve ‘s.’ şeklinde sayfa numarası belirtilmelidir.   
(Köker, 1998, s. 42).
Liderliğin tanımı ‘...’ şeklinde yapılmıştır (Koçel, 2014, s. 46).
Sorunlu personel, ‘.....’ şeklinde ele alınmıştır (Rowland ve Rowland 2010, s. 20).
(Ailen, Ciambrune ve Welch, 2000, s. 12-13).

 • Kaynak tek bir konuyu kapsıyorsa (bir dergi makalesi gibi) böyle bir çalışmaya atıf yapılırken sayfa belirtilmesi gerekmemektedir.
 • Metin içinde tümce şeklinde kaynağa atıf yapılıyorsa; metin başında iki kaynak arasına ‘ve’ yazılmalıdır.

Seren (2007) ... veya Atakan ve Koç’un (1986) çalışmasında, ...
Johnstone ve Lee’ye (2013) göre
... şeklinde gösterilmelidir.

 • Metinde tümce içinde ‘ve ark.’/ ‘et al.’ kısaltması kullanılırken açık hali yazılmalıdır.

Metinde: Kahraman ve arkadaşları (2000) çalışmalarında,
Kessler ve arkadaşlarının (2019) araştırmasında,  .. şeklinde gösterilmelidir.

 • Üç, dört ve beş yazarlı kaynakmetin içinde ilk kez kullanıldığında tüm yazarların isimleri belirtilmelidirİkinci kullanımda kısa şekli (ve ark.,) yazılmalıdır.

Metin içinde ilk kullanımda;  
(Bradley, Calhoun, Davis ve Fitch, 2004; Göktepe, Ercan, Koç ve Taşkın, 2011).
Metin içinde tekrarlayan kullanımlarda;
.. (Bradley ve ark., 2004; Göktepe ve ark., 2011).

 • Altı ve daha çok yazarlı kaynak hem ilk kullanımda hem de tekrarlayan kullanımlarda ilk yazardan sonra kısaltma yapılarak yazılmalıdır.

 (Haines ve ark., 2013; Seren ve ark., 2004)  

 • Kurum ya da grupların yazar olduğu kaynak;

İlk kullanımda kurumun/grubun tam adı ve arkasından kısaltması köşeli parantez
[  ] içinde verilmelisonraki kullanımlarda sadece kısaltma ve tarih kullanılmalıdır.

İlk kullanımda; ... (Türk Dil Kurumu [TDK], 2018).

Tekrarlayan kullanımlarda;   ... (TDK, 2018).

İlk kullanım tümce içinde yapılıyorsa; Türk Dil Kurumu’na (TDK, 2018) göre,.....

 • Soyadı aynı farklı yazarların kaynağını gösterirken, ilk yazarların adlarının baş harfleri de yıl ile birlikte yazılmalıdır.

.A. D. Davis’in (2011) ve P. T. Davis’in (2009) araştırmalarında.
           ..S. Koç’un (2017) ve  Y. Koç’un (2010) çalışmalarında...
KAYNAKLAR BÖLÜMÜNDE KAYNAK GÖSTERME

 • Makalede kullanılan tüm kaynaklar metnin sonunda ayrı bir bölüm halinde yazar soyadlarına göre alfabetik olarak numaralandırılmadan verilmelidir.
 • Kaynaklar bölümünde yer alan İngilizce ve Türkçe tüm kaynaklar benzer yazım kurallarıyla yazılmalıdır.
 • Dergi adları kısaltılmadan tam olarak yazılmalıdır, kısaltılması durumunda Pubmed’de kullanıldığı şekilde kısaltılma yapılabilir.
 • Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski tarihli olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilmelidir.
 • Aynı yazarın iki eseri tarih sırasına göre, eski olan önce gelecek şekilde yazılmalıdır.
 • Kitap ve raporların kaynaklar bölümünde gösteriminde önce yayınlandığı yer (ülke ismiyle birlikte) ve sonra kitabevi/ yayınevi adı, ‘kitabevi, yayınevi, yay’  vb. ekler belirtilmeksizin yazılmalıdır.
 • İki isimli yazarların isim kısaltmaları arasında boşluk bırakılmalıdır.

Naylor, M. D., Aiken, L. H., Kurtzman, E. T., Olds, D. M. & Hirschman, K. B. (2011).

 • Tek yazarlı kitap;

Eren, E. (2000). Stratejik yönetim ve işletme politikası. İstanbul, Türkiye: Beta Basım Dağıtım.
Köker, E. (1998). Politikanın iletişimi iletişimin politikası. Ankara, Türkiye: Vadi.
Abisel, N. (2006). Sessiz sinema. Ankara, Türkiye: Deki.
Huber, D. L. (2010). Leadership and nursing care management. (4th ed.). Missouri, USA: Saunders Elsevier.
Collier, A. (2008). The world of tourism and travel. Rosedale. New Zealand: Pearson Education.
Airey, D. (2010). Logo design love: A guide to creating iconic brand identities. Berkeley, CA: New Riders.

 • Bir yazarın aynı yılda yayınlanan birden fazla eserini ise;  

Büyüköztürk, Ş. (2002a). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara, Türkiye: Pegem A. 
Büyüköztürk, Ş. (2002b). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-148.

 • Çok yazarlı kitap;

Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S. R. &  Ulusay, N. (2005). Çok tuhaf çok tanıdık. İstanbul, Türkiye: Metis.

Kamien, R. & Kamien, A. (2014). Music: An appreciation. New York, NY: McGraw-Hill Education.

Hatch, D.J., Sumner, E. &  Hellman, J. (1994). The surgical neonate: Anaesthesia and intensive care. (3rd ed., pp. 1-12). London, England: Edward Arnold.

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2008). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (8th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.

Whitney, E. & Rolfes, S. (2011). Understanding nutrition (12th ed.). Australia: Wadsworth Cengage Learning.

 • Çeviri kitap; 

Rowley, J. (1992). Bilginin düzenlenmesi: Bilgi erişime giriş. (Çev. S. Karakaş, H. Ü. Can, A. Yıldızeli, B. Kayıran). Ankara, Türkiye: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Çeviri yayın tarihi: 1996).
Zizek, S. (2009). Matrix: Ya da sapkınlığın iki yüzü (Çev. B. Turan). İstanbul, Türkiye: Encore. (Çeviri yayın tarihi: 2018).
Polit, D. F. & Beck, C. T. (2014). Hemşirelik araştırmasının esasları. Hemşirelik uygulaması için kanıtın değerlendirilmesi. (8. basım). (Çev. Edis. Ö. Aslan, H. Bebiş). Ankara, Türkiye: Pelikan Kitabevi. (Çeviri yayın tarihi: 2016).   

 • Editörlü kitap;

Özbek, M. (Ed.). (2005). Kamusal alan. İstanbul, Türkiye: Hil.
Karancı, A. N. (Ed.). (1997). Farklılıkla yaşamak aile ve toplumun farklı gereksinimleri olan bireylerle birlikteliği. Ankara, Türkiye: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 • Editörlü kitapta bölüm;

Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya çalışmalarında kamusal alan kavramı. İçinde M. Özbek (Eds.),  Kamusal alan (pp. 689-713). İstanbul, Türkiye: Hil.
Erkmen, T. (2012). Örgüt kültürü: Fonksiyonları, öğeleri, işletme yönetimi ve liderlikteki önemi. İçinde M. Zencirkıran (Eds.), Örgüt sosyolojisi kitabı (pp.236-270). Bursa, Türkiye: Dora.
Bassett, C. (2006). Cultural studies and New Media. In G. Hall & C. Birchall (Eds.), New cultural studies: Adventures in theory (pp. 220-237). Edinburgh, UK: Edinburgh University Press.
Palmer, F. (2007). Treaty principles and Maori Sport: Contemporary issues. In C. Collins & S. Jackson (Eds.), Sport in Aotearoa/New Zealand society (2nd ed., pp. 307-334). South Melbourne, Australia: Thomson.
McKinney, C. & Smith, N. (2005). To Tiriti o Waitangi or The Treaty of Waitangi: What ıs the difference? In D. Wepa (Ed.), Cultural safety in Aotearoa New Zealand (pp. 39-57). Auckland, New Zealand: Pearson Education New Zealand.

 • Birden çok baskısı olan kitap;

Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The elements of style (4th ed.). New York, USA: Longman.
Whitney, E. & Rolfes, S. (2011). Understanding nutrition (12th ed.). Australia: Wadsworth Cengage Learning.

 • Kitabın elektronik versiyonu;

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version].
doi: 10.1036/0071393722
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

 • Yayımcının ve yazarın kurum olduğu yayın;

Türk Standartları Enstitüsü. (1974). Adlandırma ilkeleri. Ankara, Türkiye: Yazar.
Türkiye İstatistik Kurumu. (2014). İstatistiklerle Türkiye. Ankara, Türkiye: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.

 • Elektronik adresten yararlanılan kaynakta, kaynağın erişilebileceği URL verilir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2014). İstatistiklerle Türkiye. Ankara, Türkiye: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.    
http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=0&KITAP_ID=5 (Erişim: 02.04.2017)
Argüden, Y. (2003). İtibar yönetimi. Ankara, Türkiye: Ar-Ge Danışmanlık Yayınları. http://www.arguden.net/arguden/UserFiles/File/kitaplar/itibaryonetimi.pdf (Erişim: 29.06.2012)
Australian Institute of Health and Welfare. (2018). Physical activity across the life stages.  https://www.aihw.gov.au/reports/physical-activity/physical-activity-across-the-life-stages/contents/table-of-contents (Erişim: 03.06.2015)
Cancer Society of New Zealand. (2013a). Ocular melanoma: Information sheethttp://www.cancernz.org.nz/information/cancer-types/  (Erişim 27.06.2015)  
Cancer Society of New Zealand. (2013b). Reducing your cancer risk. http://www.cancernz.org.nz/reducing-your-cancer-risk/  (Erişim 09.10.2019)  
SPCA New Zealand. (2011). Your dog may be dying from the heat [Press release]. http://www.rnzspca.org.nz/news/press-releases/360-your-dog-may-be-dying-from-the-heat  (Erişim 12.06.2018)

 • Dergiden tek yazarlı makale;

Köker, L. (2007). Hukuk reformları sürecinde Türkiye’nin insan hakları sorunu. İnsan Hakları Haberciliği, 3(2), 6-17.
Aktay, Y. (1999). Aklın sosyolojik soy kütüğü: Soy akıldan tarihsel ve toplumsal akla doğru. Toplum ve Bilim, 82, 114-140.
Anderson, A. K. (2005). Affective ınfluences on the attentional dynamics supporting awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 134(2), 258-281. doi: 10.1037/0096- 3445.134.2.258
Maienza, J. G. (1986). The superintendency: Characteristics of access for men and women. Educational Administration Quarterly, 22(4), 59-79.

 • Dergiden çok yazarlı makale;

Binark, F. M. & Çelikcan, P. (1998). Mahremin müzakereye çağrılması. Kültür ve İletişim, 1(2), 197-214.
Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A. & Harlow, T. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Social Psychology, 65(6), 1190-1204. doi: 10.1037//0022-3514.65.6.1190
Cheung, J. M. Y., Bartlett, D. J., Armour, C. L., Laba, T. L. & Saini, B. (2018). To drug or not to drug: A qualitative study of patients’ decision-making processes for managing insomnia. Behavioral Sleep Medicine, 16(1), 1-26. doi: 10.1080/15402002.2016.1163702
Arslan, R., Efe, D. & Aydın, E. (2013). Duygusal zekâ ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: sağlık çalışanları üzerinde bir araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3), 169-180.

 • Yazar sayısı altıdan fazla ise; 

Yazarların sayısı altı ve yedi ise tüm yazarların isimleri belirtilecektir.
Yazarların sayısı sekiz ve daha fazla ise ilk altı yazar yazılmalı ve  ... konarak en son yazar ismi yazılmalıdır.  

Mikosch, P., Hadrawa, T., Laubreiter, K., Brandl, J., Pilz, J., Stettner, H., & Grimm, G. (2010). Effectiveness of respiratory-sinus-arrhythmia biofeedback on state-anxiety in patients undergoing coronary angiography. Journal of Advanced Nursing, 66(5), 1101-1110. doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05277.x

Haines, T.P., Hill, A.M., Hill, K.D., Brauer, S.G., Hoffmann, T., Etherton-Beer, C., . Sandler, I.N. (2013). Cost effectiveness of patient education for the prevention of falls in hospital: Economic evaluation from a randomized controlled trial. BMC Medicine, 11, 135. doi: 10.1186/1741-7015-11-135

Lal, H., Cunningham, A. L., Godeaux, O., Chlibek, R., Diez-Domingo, J., Hwang, S.-J., ...Lengua, L. (2015). Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. New England Journal of Medicine, 372, 2087-2096. doi: 10.1056/NEJMoa1501184

Vissing, K., Brink, M., Lonbro, S., Sorensen, H., Overgaard, K., Danborg, K., ... Aagaard, P. (2008). Muscle adaptations to plyometric vs. resistance training in untrained young men. Journal of Strength and Conditioning Research, 22(6), 1799-1810. doi: 10.1519/JSC.0b013e318185f673

 • Elektronik dergiden makale;

Smith, J. A. (2010). Citing advance online publication: A review. Journal of Psychology. Advance online publication.  doi: 10.1037/a45d7867
Al, U., Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tezlerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26, 349-369.  http://www.tk.org.tr/
Fredrickson, B. L. (2000). Cultivating positive emotions to optimize health and wellbeing. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html
Anderson, G., Huseey, P.S. (2001). Comparing health system performance in OECD countries. Health Affairs, 20(3), 219-232. https://doi.org/10.1377/hlthaff.20.3.219

 • Basılmamış tezler;YOK?den indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilmelidir.

Değirmenci, S. (2012). Hemşirelerde duygusal emek davranışı (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul, Türkiye.
Sarı, E. (2008). Kültür kimlik ve politika: Mardin’de kültürlerin etkileşimi (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara, Türkiye.
Johnson, S. (2013). Style strategies (Master’s thesis). UCOL, Whanganui School of Design, Whanganui, New Zealand. 

Bektaş, M. (2002). Sağlığı geliştirme konusunda verilen eğitimin benlik kavramı, kaygı düzeyi ve olumlu sağlık davranışlarında bulunma durumuna etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir, Türkiye. YOKTEZ  https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Mann, D. L. (2010). Vision and expertise for interceptive actions in sport (Doctoral dissertation). The University of New South Wales, Sydney, Australia). http://handle.unsw.edu.au/1959.4/44704 

 • Poster ve bildiriler;

Göktepe, N. (2010, 24-25 Mayıs). Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumu. (Kongre Kitabı,  pp. 89]. 10. Hastane ve Sağlık Kuruluşları Kongresi, Kıbrıs.
Çepni, S., Bacanak A. & Özsevgeç T. (2001, 24-25 Haziran). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen branşlarına karşı tutumları ile fen branşlarındaki başarılarının ilişkisi. (Kongre Kitabı, pp. 25). X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bolu, Türkiye.
Akdeniz, H., Irmak, H., & Seçkinli, T. (1996, 7-10 Mayıs). 312 Bruselloz olgusunun klinik ve laboratuvar özellikleri. (Kongre Kitabı, pp.23-25). XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye.
MacColl, F., Ker, I., Huband, A., Veith, G. & Taylor, J. (2009, November 12-13). Minimising pedestriancyclist conflict on paths. Paper presented at the Seventh New Zealand Cycling Conference, New Plymouth, New Zealand. Retrieved from http://cyclingconf.org.nz/system/files/NZCyclingConf09_2A_MacColl_PedCycleConflicts.pdf  

 • Elektronik gazete makaleleri;

 Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile değişecek. Hürriyet. www.hurriyet.com.tr
Tamer, M. (2015, 26 Haziran). E-ticaret hamle yapmak için tüketiciyi bekliyor. Milliyet. http://www.milliyet.com.tr
Fellner, C. (2019, April 7). Time bomb: Two new cases as NSW faces worst measles outbreak in years. The Sydney Morning Herald. Retrieved from https://www.smh.com.au
Matthews, L. (2011, November 23). Foodbanks urge public to give generously. Manawatu Standard,   p. 4. 

 • Yazarı belli olmayan editör yazısı;

 Editorial: "What is a disaster" and why does this question matter? (2006). Journal of Contingencies and Crisis Management, 14, 1-2.

 • Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları;

The United States and the Americas: One History in Two Halves. (2003, 13 Aralık). Economist, p. 36.
Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 Aralık). New York Times [Ulusal Baskı.]. p. 23.
Metin içinde;  (United States and the Americas, 2003)
                         (Strong aftershock, 2003)
Little blue penguins homeward bound (2011, November 23). Manawatu Standard, p. 5.
Metin içinde; (Little blue penguins, 2011).

 • Yazarı belli olan gazete ve dergi yazıları;

Bruni, F. (2003, 26 Aralık). Pope pleads for end to terrorism and war. New York Times, p. 21.
Rogers, C. (2011, November 26). Smartphone could replace wallets. The Dominion Post. Retrieved from http://www.stuff.co.nz/technology/gadgets/6038621/Smartphone-could-replace-wallets
Matthews, L. (2011, November 23). Foodbanks urge public to give generously. Manawatu Standard, p. 4.

 • Ansiklopediler;

Balkans: History. (1987). İçinde Encyclopaedia Britannica. (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570- 588). Chicago: Encyclopaedia Britannica.
Moodle. (2014). Retrieved December 8, 2014, from Wikipedia: http://en.wikipedia .org/wiki/Moodle
Metin içinde; (Moodle, 2014). 

 • Sözlük;

Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11. ed.). Springfield, MA: Merriam-Webster’s.
Weller, B. F. (Ed.). (2009). Bailliere’s nurses dictionary: For nurses and health care workers (25th ed.). Edinburgh, Scotland: Elsevier.

 • Online Ansiklopedi/Sözlük;

Marcoux, A. (2008). Business ethics. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy. Retrieved from http://plato.stanford.edu/entries/ethics-business/
Acquiescence. (2011). In Merriam-Webster’s online dictionary. Retrieved January 16, 2020 from http://www.merriamwebster.com/dictionary/acquiescence
Simpson, J. (Ed.). (2011). Acquiescence. In Oxford English dictionary. Retrieved February 22, 2020 from http://www.oed.com/

 • Görüşme;

Arroyo, Gloria Macapagal. (2003, 28 Temmuz). A time for Prayer Michael Schuman ile söyleşi. Time. Erişim Tarihi 13 Ocak 2004, http://www.times.com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html 9
Ürün, K. (1997, 15 Temmuz). Cümbüş çalıcısı ve şarkıcı Kadir Ürün (dülcü) ile çalgıcı kahvesinde yapılan görüşme, Edirne.

 • Televizyon programı;

Long, T. (Yazar), ve Moore, S. D. (Yönetmen). (2002). Bart vs. Lisa vs. 3. Sınıf [Televizyon Dizisi]. B. Oakley ve J. Weinstein (Yapımcı), Simpsonlar içinde. Bölüm: 1403 F55079. Fox.
Metin içinde: (Simpsonlar, 2002)

Beaudry, C. (Series producer). (2014). Northland harbours [Television series episode]. In J. Curran (Executive producer), Our big blue backyard. Dunedin, New Zealand: Natural History of New Zealand.

 • Film;

             Huston, J. (Yönetmen/Senaryo Yazarı). (1941). Malta Şahini [Film]. U.S.: Warner.
Metin İçindeyse: (Malta Şahini, 1941)

Gardiner, A., Curtis, C., & Michael, E. (Producers), & Waititi, T. (Director). (2010). Boy: Welcome to my interesting world [DVD]. New Zealand: Transmission.
Ahmed, A. (Producer), & Breitenmoser, K. (Director). (2012). Job seeker Q&A: Planning your search [ClickView DVD]. Bendigo, Australia: VEA.

 • Bir televizyon dizisinden tek bir bölüm;

Shore, D. (Senarist), Jackson, M. (Senarist) ve Bookstaver, S. (Yönetmen). (2012). Runaways [Televizyon dizisi bölümü]. D. Shore (Başyapımcı), House M.D. içinde. New York, NY: Fox Broadcasting.

 • Fotoğraf;

Adams, Ansel. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf]. Art Institute, Chicago.
Metin içinde; (Adams, 1927)

 • Müzik kaydı;

Say, F. (2009). Galata Kulesi. İstanbul senfonisi [CD] içinde. İstanbul: Ak Müzik

Midler, B. (2010a). The folks who live on the hill. On Memories of you [CD]. London, England: Warner Music UK.
Metin içinde; The heartfelt “The folks who live on the hill” provides an ideal vehicle for Midler to showcase her talents (Midler, 2010a, track 5).

Midler, B. (2010b). Memories of you [CD]. London, England: Warner Music UK.
Metin içinde; (Midler, 2010b). 

 
Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir. 

LookUs & Online Makale