ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH

Yazar Rehberi

- MAKALE HAZIRLAMA SÜRECİ

Yayın Sürecine İlişkin Genel Kurallar

 • Makaleler, derginin makale kabul sistemi https://shydergisi.org üzerinden gönderilmektedir. Makale yüklenirken editöre mektup, kapak sayfası, makale metni ve ekleri (öz (Türkçe), abstract (İngilizce), makale metni, kaynakça, tablolar/şekiller bir arada), etik kurul onayı ve yazar katkı formu ayrı dosyalar halinde gönderilmelidir.
 • Sisteme yüklenen kapak sayfası dışında diğer dosyalarda yazar kimliğini yansıtan isimler, dosya isimleri vb. olmamalıdır.
 • SHYD’ye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalı veya yayınlanmak üzere incelenme sürecinde olmamalıdır.
 • Makaleler, öncelikle editör kurulu tarafından makale konusunun güncelliği, sağlık ve hemşirelik yönetimi kuram ve uygulamalarına katkısı ve makalenin dergi yazım kurallarına uygunluğu açısından ön değerlendirmeye alınmaktadır. SHYD amaç ve makale yazım kurallarına uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazara sistemden geri gönderilir. 
 • Editör kurulu tarafından uygun bulunan makaleler, en az iki hakeme gönderilerek, değerlendirmesinin tamamlanması beklenmektedir. Hakem, editör kurulu ve istatistik danışmanın önerdiği düzeltmeler, yazar(lar)a iletilerek, makale son şeklini alana kadar yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmeler yapılmak zorundadır. Hakem değerlendirmesini geçen makaleler, Turnitin veya iThenticate intihal tarama programından geçirilerek, inceleme sonucu olumlu olanlar, editör kararıyla yayınlanmak üzere kabul edilir. Onay verilen makalenin, son şekli üzerinden yazar(lar)ın onayı alındıktan sonra yayın aşamasına geçilerek, süreç tamamlanır.
 • Makalelerin bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a ait olup bilimsel içerikten SHYD editör kurulu sorumlu tutulamaz.
 • Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, açık erişimli bir yayın olup derginin tüm içeriği okurlara veya kurumlara ücretsiz olarak sunulmaktadır. 
 • Kapak sayfasında, makalenin yazılması ve çalışmanın yürütülmesinde doğrudan görev alan tüm yazarlar açıkça belirtilmelidir. Makale kabul sürecinde, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar ismi silinmeyeceği, yazar sıralamasının değiştirilemeyeceği veya yazar ismi eklenemeyeceği unutulmamalıdır.

Makalenin Yazımına İlişkin Genel Kurallar

 • Makaleler, APA (American Psychological Association) yazım kurallarına göre hazırlanmaktadır. Araştırma makaleleri, öz, tablo, şekil/grafik ve kaynaklar dahil 5.000, derleme, olgu sunumu vb. yayınlar 3000 sözcüğü geçmemelidir. Gönderilen makalelerde tablo, grafik, şekil sayısı en fazla beş olmalıdır.
 • Makaleler, Microsoft Word programında, A4 kağıdı boyutunda, her bir kenarından 2,5 cm kenar boşluğu bırakılarak, 12 punto, 1,5 satır aralıklı olacak şekilde, Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır. Makalenin tamamı iki yana yaslı olmalı, başlık ve paragraf girişleri ise sola yaslanmalıdır. Tüm sayfalar numaralandırılmalıdır.
 • Makalenin ana başlıkları ‘Öz (Türkçe ve İngilizce), Anahtar Sözcükler, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Teşekkür ve Kaynaklar’ şeklinde 14 punto olarak koyu ve ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Ana başlıkların altında yer alan alt başlıklar (ikinci düzey) 12 punto ve ilk harfleri büyük olurken; onun altında yer alan diğer başlıklar (üçüncü düzey) 12 punto ve tümce şeklinde ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Türkçe metinlerde ondalıklı sayılar ayrılırken virgül, İngilizce metinlerde nokta kullanılmalıdır.
 • Yüzde (%) işareti ile rakamlar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Yüzde işareti Türkçe makalelerde rakamın önünde, İngilizce makalelerde rakamdan sonra yazılmalıdır.
 • Bulguları yazarken örneklem sayısı verilecekse (%70,2; n:58 veya s:58) şeklinde gösterilmelidir.
 • ( ), “ ” ve / işareti kullanılan yerlerde sözcük öncesi ve sonrası boşluk bırakılmamalıdır.
 • Metin içindeki başlıkların sınıflandırılmasında sayı ya da harf kullanılmamalı, madde imi olarak “·” kullanılmalıdır.
 • Başlıkta veya özette kısaltma kullanılmamalıdır. Kısaltmalar, ilgili sözcüklerin metin içinde ilk kullanıldığı yerde yapılmalı ve kısaltma sayısı olabildiğince az olmalıdır.
 • Makale genelinde ifadelerde pasif ve geniş zaman kullanılmalı (ülkemiz yerine Türkiye’de....araştırmamız yerine bu araştırmada ...gibi ); giriş bölümünde genel yargı ifadesi (doğrudur, böyledir, kesindir gibi) kullanmamaya, akademik yazım dilini kullanmaya özen gösterilmelidir.
 • Makale metninde 10’un altındaki rakamlar yazı ile gösterilmelidir. Ayrıca metinde kullanılan birinci, ikinci ve üçüncü gibi sınıflamalar da yazı ile gösterilmelidir.

EDİTÖRE MEKTUP

Yazar(lar) bu sayfada makalelerinin amacını ve dergiye uygunluğunu açıklayarak, başka bir dergiye göndermediklerini belirtmelidirler.

Makale eğer herhangi bir bilimsel etkinlikte sunulmuş ise etkinliğin adı, yapıldığı yer, yılı, sunulma şekli (sözel veya poster) veya bir tezden üretilmişse benzer şekilde hangi üniversite, program, yıl vb. bilgileri içerecek şekilde ayrıntılı bilgi verilmelidir.

Ayrıca, iletişim kurulan yazara daha kolay ulaşabilmek üzere, özel (mobil) telefon, özel elektronik posta gibi bilgilerin belirtilmesi gereklidir. 

KAPAK (YAZAR BİLGİ) SAYFASI 

Kapak sayfası tek bir dosya şeklinde ana metinden ayrı olarak hazırlanmalı ve makale metninde isimlere yer verilmemelidir.

Kapak sayfası şablonunu indirmek için tıklayınız.

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Özgün araştırma makalesi, derginin kapsamına uygun konularda önemli, özgün bilimsel sonuçlar sunan araştırma sonuçlarını raporlayan yazılar olmaktadır. Araştırma makaleleri, toplam 5,000 sözcüğü geçmemelidir.

Makale, dergiye Kapak sayfası, Makale dosyası (Başlık, Öz, Abstract, Giriş, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar, Tablo, Grafik ve Şekiller şeklinde sıralanmış olarak) ve Etik Kurul Onayı, olmak üzere ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenerek gönderilmelidir.

Öz

Türkçe ve İngilizce öz (Abstract) ayrı sayfalarda yer almalı ve en fazla 200 kelime olmalıdır. Makalenin Türkçe Öz bölümü “Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç” başlıklarını içerirken; İngilizce Abstract bölümünde “Aim, Method, Results, Conclusion” başlıklarına yer verilmelidir. Öz bölümünün sonunda Türkçe ve İngilizce olarak üç ile altı (3-6) anahtar sözcüğe yer verilmelidir. Öz bölümünde kaynak belirtilmemelidir.

Öz bölümü çalışmanın temeliyle ilgili bilgi vermeli ve çalışmanın amacını, ana bulgularını, önemli yönlerini ve temel çıkarımları içermelidir. Öz bölümü bir makalenin birçok elektronik veri tabanında yer alan en belirgin kısmını oluşturduğundan, yazar(lar)ın bu bölümü ele alırken makalenin içeriğini doğru olarak yansıtmaya özen göstermeleri gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler

Anahtar sözcük, Türkçe ve İngilizce özetlerin altında en az üç ve en fazla altı sözcük olmak üzere, sözcükler arasında virgül olacak şekilde, ilk sözcük büyük harf ile başlamalı ve diğer sözcüklerin ilk harfi küçük yazılmalı ve son sözcüğün bitimine nokta konulmalıdır.

Anahtar sözcükler, ilgili alanda yaygın kullanılan sözcüklerden/terimlerden seçilmelidir.

Giriş

Bu bölümde makalenin dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak belirtilmeli, konunun önemi, gelişimi ve bugüne kadar yapılan çalışmalara değinilmeli, ortaya konan sorun sağlık ve hemşirelik yönetimiyle ilişkilendirilmeli, konuya ilişkin bilgi açığı ve çalışmanın temel gerekçesi açıkça vurgulanmalıdır. Bu bölümde konuyla doğrudan ilişkili ve güncel kaynaklar kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Yöntem

Bu bölümde, çalışmanın planı yapılırken ele alınan bilgilere yer verilmeli, çalışmadan elde edilen bilgiler bulgular kısmında açıklanmalıdır. Yöntem bölümünde aşağıda belirtilen başlıklar belirtilerek, bu başlıklara ilişkin açıklamalara yer verilmelidir.

Araştırmanın Amacı: Araştırmanın amacı açık ve net şekilde belirtilmelidir.

Araştırmanın Tipi: Açıklanmalıdır

Araştırma Sorusu/Hipotezi: Araştırmanın amacıyla uyumlu şekilde araştırma sorusu veya soruları belirtilmelidir.

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri, Zamanı: Araştırmanın yapıldığı bölge veya kurumların özellikleri açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmanın yapıldığı zaman dilimi (başlangıç ve bitiş) belirtilmelidir.

Araştırmanın Evren ve Örneklemi: Araştırmanın genel ve çalışma evreni tanımlanmalı, evrenden örneklemin nasıl seçildiği, hangi yöntemin kullanıldığı, örneklem büyüklüğünün nasıl hesaplandığı açıklanmalıdır. Ayrıca katılımcıların seçiminde, çalışmaya alınma veya dışlanma ölçütleri açıkça belirtilmelidir.

Veri Toplama Araç(lar)ı: Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının her biri ayrı ayrı tanıtılmalı ve geçerlik-güvenirlik bilgilerine açıkça yer verilmelidir. Her veri toplama aracının tanıtımı, aracın başlığının satır başında italik şekilde yazılmasından sonra, aracı tanıtıcı bilgilerin belirli bir düzende verilmesi şeklinde olmalıdır.

Verilerin Toplanması: Araştırma verilerinin nasıl toplandığı ve bu sürecin nasıl gerçekleştiği açıklanmalıdır.

Verilerin Analizi: Araştırma verilerinin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler, okuyucunun rapor edilen sonuçları değerlendirebileceği ayrıntıda belirtilmelidir. Çalışma deseni ve istatistiksel yönteme ilişkin kaynaklar gerektiğinde belirtilmelidir. İstatistiksel terimler, kısaltmalar ve semboller tanımlanmalı ve kullanılan bilgisayar programı belirtilmelidir.

Araştırmanın Etik Yönü: Çalışmanın türüne göre ‘Etik Kurul İzin Belgesi’ne (alındığı yer kurum ismi belirtilmeden, alınış tarihi ve numarası) ilişkin bilgiler belirtilmeli ve ayrıca dergi sistemine ayrı bir dosya olarak etik kurul onay belgesi yüklenmelidir. Araştırmalarda etik kurul izin belgesi yüklenmek zorundadır. Çalışmada alınan ‘Kurum İzni ve Bilgilendirilmiş Olur’a ilişkin bilgilere de bu bölümde yer verilmelidir.

Araştırmanın Sınırlılıkları: Çalışmanın sınırlılıkları kesinlikle belirtilmeli ve bu sınırlılıklar tartışma bölümünde ele alınarak, buna ilişkin öneriler getirilmelidir.

Bulgular

Bulgular, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde, istatistik verilerle desteklenerek eksiksiz ve sistematik biçimde sunulmalıdır. Bulgularda tablo veya şeklin verileceği yer, o tablo/şekle ilişkin gerekli açıklamalar yapılmadan önce belirtilmelidir. Tablo-şekillerin açıklanmasında, tüm veriler ele alınmamalı, önemli noktalara ilişkin veriler vurgulanmalı, bulgularda yorum ifadelerinden kaçınılmalıdır. Bulgularda yer alan tablo ve şekiller yazım kurallarına uygun şekilde numara verilerek kaynaklardan sonraya konmalıdır.

Cronbach alfa, korelasyon katsayıları (r) ve p değerleri yazılırken noktanın önüne “0” yazılmalı, p değerleri üç değerli, faktör yükleri, alfa ve r değerleri iki değerli (r = 0,34, p = 0,001 gibi) verilmelidir. Türkçe metinlerde rakamlar arasında nokta yerine virgül konulmasına dikkat edilmelidir.

Bulgularda önemli olmayan ve akışı bozan veriler, ek bölümünde verilebilmektedir. 

Niteliksel çalışmalarda, bulgular ve tartışma bölümü birlikte ele alınarak verilebilmektedir. 

Sonuç ve Öneriler

Bu bölümde araştırmadan elde edilen temel bulguların önemi vurgulanarak, çalışmanın amacıyla ilişkili olarak çıkarımda bulunulmalıdır. Bulguların tekrar edilmemesine özen gösterilmelidir.

Çalışmadan elde edilen sonuçların uygulama alanına olan katkıları açıklanmalı, elde edilen bulgulara dayalı olarak öneriler geliştirilmelidir. Araştırma sonuçlarının sağlık ve hemşirelik yönetimi uygulamalarına katkısına, araştırma bulguları doğrultusunda uygulama ve akademik alana ilişkin getirilecek yeniliğe değinilmeli ayrıca, gelecek çalışmalara yönelik çıkarımlarda bulunulmalıdır. Sonuç ve öneriler bölümünde bilimsel yazından alıntı yapılmamalıdır.

META ANALİZİ (İLERİ ÇÖZÜMLEME)

Meta-analizi, sağlık ve hemşirelik yönetimine ilişkin girişimlerin etkinliği için en yüksek düzeyli kanıt sağlamak amacıyla, belirli bir konuda yapılmış, birbirinden bağımsız, birden çok çalışmanın sonuçlarının birleştirilmesi ve elde edilen araştırma bulgularının istatistiksel analizini içeren bir yöntem olarak ele alınmaktadır. Meta-analizi çalışması, hem deneysel hem de nicel araştırmalar için yapılabilmektedir. SHYD’ye gönderilecek meta-analizi makalelerinin de araştırma makalelerine benzer başlıklarla ele alınarak hazırlanması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

SİSTEMATİK DERLEME

Sistematik derleme, meta-analiz yaklaşımında olduğu gibi ilgili bilim dallarına ve özellikle uygulama alanına en iyi kanıt sağlayan, bir çeşit ikincil (sekonder) araştırma çalışmasıdır. Bir derleme makalenin sistematik olarak tanımlanabilmesi için derlemeye alınacak çalışmaların belirlenmesi, seçilmesi, çalışma verilerinin sentezlenmesi süreçlerinin izlenmesi gerekmektedir. SHYD’ye gönderilecek olan sistematik derleme çalışmalarının da araştırma makalelerine benzer başlıklarla ele alınarak hazırlanması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

DERLEME MAKALE (Review)

Derleme makaleler, o alanda birikimi olan uzman kişilerin, o konudaki bilgiyi tanımlayarak, değerlendirdiği ve tartıştığı, geleceğe ilişkin çıkarımlarda bulunduğu ve yol gösterdiği yazılar olarak ele alınmaktadır. SHYD’ye gönderilecek olan derleme makaleler; Editöre Mektup, Kapak sayfası, Başlık, Öz, Anahtar Sözcükler, Abstract, Keywords, Giriş, yazar(lar) tarafından belirlenen alt başlıklarda oluşturulacak olan Metin, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar bölümlerinden oluşmak üzere 3000 sözcüğü geçmemelidir.

Derleme makalede giriş ve sonuç bölümü dışındaki alt başlıklar yazar(lar) tarafından, konunun içeriğine uygun olacak şekilde oluşturulur. Başlıklar numaralı sistem kullanılmadan genel kurallar bölümünde belirtilen şekilde sistematik olarak gösterilmelidir. Giriş bölümünde makalenin amacı ve dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak belirtilmeli; ortaya konan sorun Dünya’da ve Türkiye’deki sağlık ve hemşirelik yönetimi ilgili bilimsel yazınlarla ilişkilendirilmelidir. Metin içinde yer alan alt başlıklar makalenin amacı ve kapsamını karşılayacak ayrıntı ve içerikte düzenlenmelidir. Kaynaklar, konuya ilişkin ve güncel olmalıdır.

Derleme makalelerde konuya ilişkin başlıkları yazarken aşağıda gösterildiği şekilde yazılmasına özen gösterilmelidir.

Türkiye’de Hemşirelikte Yönetim Tezleri

Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi

Yöntemlerine göre yapılan ayrımlar

 • Nicel yöntemler
 • Nitel yöntemler

Yaklaşımlarına göre yapılan ayrımlar

Yüksek Lisans Tezlerinin Değerlendirilmesi

Yöntemlerine göre yapılan ayrımlar

OLGU SUNUMU (Case Report)

Olgu sunumu, derginin kapsamına giren konularda özgün olguları/vakaları rapor edecek şekilde ele alınmalıdır. Bu yazılarda; Editöre Mektup, Kapak, Öz ve Anahtar Sözcükler (Türkçe ve İngilizce), Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Sonuç, Kaynaklar bölümlerinden oluşmak üzere 3000 sözcüğü geçmemelidir. Giriş bölümünde konunun sağlık ve hemşirelik yönetimi uygulamalarındaki yeri ve önemine değinilmelidir. Burada, olguya ait gerekli tüm ayrıntılar, sorunu ortaya koyacak ve okuyucunun düşünmesini sağlayacak şekilde ele alınmalı ve olgu sunumunun etik yönü açıklanmış olmalıdır. Olguya ilişkin gerektiğinde tablo ve açıklayıcı bilgilere yer verilmelidir. Tartışma bölümünde, olguda verilen sorulara tam olarak yanıt aranmış olmalı, sonuç ve öneriler bölümünde olguya ilişkin özellikle uygulamaya katkı sağlayacak çıkarımlarda bulunulmalıdır.

EDİTÖRE MEKTUP (Letter to the Editor)

Editöre mektup, kısa ve net görüş bildiren yazılar olup SHYD’de daha önce yayınlanmış olan makalelerle ilgili olarak ya da dergide belirtilen görüşlerle ilgili olarak yazılabilmektedir. Bu yazıların 500 sözcüğü geçmemesi ve etik kurallara uygun ele alınması gerekmektedir. Mektuba yanıt editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından yine dergide yayınlanarak verilmelidir. Bu yazıların, daha sonra yeni bir yazı ile geçerliliğinin kanıtlanmasını gerektirebilecek ön görüş bildiren yazı içeriğinde olmamasına özen gösterilmelidir. 

TABLOLAR

Tablolar, araştırma verilerinin etkin bir şekilde göstererek, istenen tüm ayrıntı düzeyinde verilmesini sağlayarak, genelde çalışmanın uzunluğunu kısaltır. Her tablo, ayrı bir sayfada, makaledeki sıralamaya göre numaralanıp, her birinin kısa bir başlığı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Tablolarda dikey çizgeler kullanılmamalıdır. Yatay çizgiler konarak satırlar arasında ayrım yapılabilir. 

Tablolar kaynaklardan sonra verilmekle birlikte, makale metninin içinde nerede yer alacağı belirtilmelidir.

Tablo başlıkları tablonun üzerinde verilmeli, başlık tümce şeklinde (ilk harf büyük) ve koyu yazılmalıdır.

Örnek: Tablo 1. Hemşirelerin çalışma koşulları (N:200)

Tablo 3. Öğrenci doyumunun kişisel değişkenlerle karşılaştırılması (S:149)

Tabloda her sütuna bir alt başlık verilmelidir. Sütunlarda varyasyonun standart sapma ya da standart hata gibi istatistiksel ölçümleri belirtilmelidir.

Yazarlar açıklamaları başlıkta değil, dipnotlarda yapmalıdır. 

Eğer yayınlanmış ya da yayınlanmamış herhangi başka bir kaynaktan veri kullanılıyorsa izin alınmalı ve kaynak tablo altında sayfa numarası belirtilecek şekilde kaynakça bölümündeki gibi tam olarak yazılmalıdır. Tablonun altında yer alan kaynaklar 10 punto ile gösterilmelidir. Örneğin; Kaynak: Yıldız, S. (2010). Yönetim ilkeleri. Akın Yayınları, Ankara, s.56. 

Bulgularda yer alan tabloların altında yer alan açıklamalar sola dayalı olarak yapılmalı ve yalnızca o tabloya ilişkin olmalıdır. Tablo altındaki açıklamalar 10 punto ile gösterilmelidir. Dipnotlarda standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Tabloda kullanılan kısaltma, sembol vb. açıklamaları (alıntı yapıldığı kaynak, ölçek ad kısaltmaları, vb.) içermelidir. Açıklamalar alfabetik olarak sıralanmalıdır. Belli bir satır ya da hücre ile ilgili bilgiler a, b, c harfleri ile üst simge (örneğin, ön lisansa) şeklinde belirtilmelidir. Olasılık notu; bu bölümde p değerleri ve istatistiksel testler ile ilgili bilgilere yer verilmekte olup tablo içinde p değerleri net olarak verilmeli (örneğin p=0,062, p=0,004) ve üzerlerine anlamlılık yorumuna ilişkin yıldız (*) konmalıdır. Tablo altında ise olasılık notları için *, ** işaretleri belirtilerek *p<0,05, ** veya p<0,01” şeklinde açıklama yapılmalıdır. Eğer p değeri “0,000…” şeklinde ise hem tablo içinde hem de metin içinde “p<0,001” şeklinde verilmelidir. Ayrıca makalenin metni içinde (tartışma vb.) p değerleri net p değerleri olarak değil olasılık notlarında belirtilen anlamlılık düzeyine göre verilmelidir.

Tablo içinde gösterilen ortalama ve standart sapma değerleri “1,45 (0,04)” şeklinde sunulmalı, standart sapma değeri “±” ile (1,45±0,04) gösterilmemelidir. Bu yazım kuralı metin içi gösterim için de geçerlidir.

ŞEKİLLER

Bütün şekil ve grafiklerin başlıklarının aşağıda belirtilen şekilde yazılması ve metinde kullanılış sırasına göre numaralanarak, kaynaklardan sonra verilmesi ancak metin içinde kullanılacağı yerlerin gösterilmesi gerekmektedir. 

Şekiller veya grafikler, profesyonel olarak çizilmeli ve fotoğraflanmalı ya da fotoğraf kalitesinde dijital olarak gönderilmelidir. Şekillerin, dijital formatlı, JPEG ya da kayıtlı GIF gibi elektronik ortamda, yüksek çözünürlükte görüntü oluşturacak biçimde elektronik dosyaları gönderilmeli ve yazarlar göndermeden önce bu dosyaların görüntü kalitelerini bilgisayar ekranında kontrol etmeli ve 300 dpi çözünürlüğünde olmasına dikkat etmelidir. Eğer insan fotoğrafı kullanılacaksa bu kişiler fotoğrafta tanınmamalı ya da yazılı izin alınmalıdır (Etik bölümüne bakınız).

Makalede, önceden yayınlanmış bir şekil kullanılacaksa, yayın hakkını elinde bulunduran yazardan izin alınmalıdır. Ayrıca makalede şekil veya grafiğin altında kaynak gösterilmelidir.

Şekil/grafik başlıkları şekil/grafiklerin altında verilmeli, tümce yapısında ilk harf büyük olacak şekilde ve koyu yazılmalıdır.

Örnek: Şekil 1. Yönetimde sistem yaklaşımı.

Şekil ve Grafiklerin altında yer alan kaynaklar 10 punto ile yazılmalıdır.

Şekil 1. Otantik liderlik ve izleyen ilişkileri

Kaynak: Avolio ve ark., 2004; Amerikan Yoğun Bakım Hemşireler Birliği, 2005; Gardner ve ark., 2005 çalışmalarından uyarlanarak hazırlanmıştır. Veya

Kaynak: Yıldız, S. (2010). Yönetim ilkeleri. Akın Yayınları, Ankara, s.56. 

şeklinde gösterilmelidir.

KISALTMALAR VE SEMBOLLER

Dergiye gönderilen makalelerde, standart olmayan kısaltmalar okuyucu için çok kafa karıştırıcı olabileceğinden, standart kısaltmalar kullanılmalıdır. Başlıkta ve öz bölümünde kısaltma kullanılmamalıdır. Standart bir ölçüm birimi olmadıkça kısaltmalar, ilk kullanımda uzun hali açık şekilde yazılarak belirtilmeli ve kısaltılmış hali parantez içinde verilmelidir. Kısaltmalarda uluslararası standartlar doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir.

TEŞEKKÜR

Yazının sonunda kaynaklardan önce yer verilmelidir. Bu bölümde, çalışmaya kişisel, teknik ve materyal yardımı gibi nedenlerle katkı sağlayanlara yönelik teşekkür ifadelerine yer verilmektedir.

- KAYNAKLAR

Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. SHYD, okuyucuların konuya ilişkin kaynaklara ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla, yazarların olabildiğince birincil kaynakları kullanmalarını beklemektedir.

Kaynaklar; metin sonunda tek aralık ve iki kaynak arası çift aralıklı olacak şekilde, alfabetik olarak numara verilmeden sıralanmalıdır.

SHYD’ye gönderilen makalelerde American Psychological Association (APA) 6. Versiyon kaynak gösterim kuralları kullanılmaktadır. Yazar(lar)ın, makale metninde ve kaynakçada yer alan atıfları, APA stiline uygun olarak belirtmeleri zorunludur. Kaynaklar bölümünde yer alan tüm kaynaklar, metinde belirtilmiş olmalıdır. 

İngilizce makalelerin kaynaklarının yazımında, İngilizce bölümünde belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir.

Türkçe makalelerde ise aşağıdaki örneklerde belirtildiği şekilde yazım kurallarına uyulmalıdır.

METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME

 • Metinde yapılan atıfların tümünün kaynaklar bölümünde ve kaynaklar bölümünde yer alan tüm kaynakların da metinde bulunduğu kontrol edilmelidir.
 • Kaynaklar metin içinde; parantez içinde alfabetik sırayla, yazarın soyadı yazıldıktan sonra virgül ve yayın tarihi yazılarak parantezin kapatılması ve en sona nokta konulması şeklinde gösterilmelidir. 

(Dantzer, 2003). 

(Ertürk, 2019).

(Baykal, 2020; Dantzer, 2003; Ertürk, 2019).

 • Aynı yazarın veya kurumun aynı tarihteki birden çok eserine atıfta bulunulmuşsa metin içinde (Koçel, 2009a, 2009b; Taner, 2018) şeklinde, farklı yıllarda bulunan birden çok eserine atıfta bulunulmuşsa eskiden yeni tarihe doğru sıralanacak şekilde (Koçel, 2008, 2014; Öztürk, 2014) gösterilmelidir.

Aynı yazarın aynı tarihli iki yayını için; (Seren, 2005a, 2005b)

Aynı yazarın farklı tarihli iki yayını için; (Yozgat, 2008, 2014)

 • Metin içinde birden fazla kaynak kullanılmışsa parantez içinde yazılmak üzere, iki kaynaklar arasına noktalı virgül (;) konulmalıdır. Metin içinde atıf yapılan yazarların sıralaması soyadlarına göre alfabetik şekilde yapılmalıdır.

(Aykut, 2014; Göktepe, 2000; Tatar, 2019; Yavuz, 2010).

 • Türkçe metinde ‘and’ ve ‘&’ yerine ‘ve’ kullanılırken; 'et al.,’ yerine de ‘ve ark.’ kullanılmalıdır.

 (Huber ve ark., 2010; Rowland ve Rowland, 2010; Seren ve Yıldız, 2008).

 • Kaynaktan doğrudan bir alıntı veya belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ise kaynağa alıntı yapılan sayfa da yazılmalıdır. Sayfa numarası yazımı, ancak bir çalışmanın bir kısmına (bir kitaptaki paragraf veya bölüm gibi) doğrudan atıfta bulunulması durumunda kullanılmak zorundadır.

Metinde kaynağın yılı yazılıp virgül ve ‘s.’ şeklinde sayfa numarası belirtilmelidir. 

(Köker, 1998, s. 42).

Liderliğin tanımı “...” şeklinde yapılmıştır (Koçel, 2014, s. 46).

Sorunlu personel, “.....” şeklinde ele alınmıştır (Rowland ve Rowland 2010, s. 20).

(Ailen ve ark., 2000, s. 12-13).

 • Kaynak tek bir konuyu kapsıyorsa (bir dergi makalesi gibi) böyle bir çalışmaya atıf yapılırken sayfa belirtilmesi gerekmemektedir.
 • Metin içinde tümce şeklinde kaynağa atıf yapılıyorsa; Metin başında yazarın soyadı ve parantez içinde yıl belirtilerek ve metinde iki kaynak kullanılıyorsa arasına ‘ve’ yazılarak alıntı gösterilmelidir. Bu durumda tümce sonuna kaynağı tekrar yazılmasına gerek yoktur. 

Seren (2007) ... veya Atakan ve Koç’un (1986) çalışmasında, ...

Johnstone ve Lee’ye (2013) göre

... şeklinde gösterilmeli ve tümce sonuna tekrar yazılmamalıdır.

 • Metinde tümce içinde ‘ve ark.’/ ‘et al.’ kısaltması kullanılırken açık hali yazılmalıdır.

Kahraman ve arkadaşları (2000) çalışmalarında,

Kessler ve arkadaşlarının (2019) araştırmasında, .. şeklinde gösterilmelidir.

 • Üç ve daha fazla yazarlı kaynaklar metin içinde kısaltılarak “ve ark.,” şeklinde yazılmalıdır.

Metin içinde kullanımlarda;

.. (Bradley ve ark., 2004; Göktepe ve ark., 2011).

 • Kurum ya da grupların yazar olduğu kaynak;

İlk kullanımda kurumun/grubun tam adı ve arkasından kısaltması köşeli parantez [ ] içinde verilmeli, sonraki kullanımlarda sadece kısaltma ve tarih kullanılmalıdır.

İlk kullanımda; ... (Türk Dil Kurumu [TDK], 2018).

Tekrarlayan kullanımlarda; ... (TDK, 2018).

İlk kullanım tümce içinde yapılıyorsa; Türk Dil Kurumu’na (TDK, 2018) göre,.....

 • Soyadı aynı farklı yazarların kaynağını gösterirken, ilk yazarların adlarının baş harfleri de yıl ile birlikte yazılmalıdır.

…A. D. Davis’in (2011) ve P. T. Davis’in (2009) araştırmalarında…

...S. Koç’un (2017) ve Y. Koç’un (2010) çalışmalarında…

KAYNAKLAR BÖLÜMÜNDE KAYNAK GÖSTERME

 • Makalede kullanılan tüm kaynaklar, metnin sonunda ayrı bir bölüm halinde yazar soyadlarına göre alfabetik olarak numara verilmeden yazılmalıdır.
 • Kaynaklar bölümünde yer alan İngilizce ve Türkçe tüm kaynaklar benzer yazım kurallarıyla yazılmalıdır.
 • Dergi adları kısaltılmadan tam olarak yazılmalıdır, kısaltılması durumunda Pubmed’de kullanıldığı şekilde kısaltılma yapılabilir.
 • Makalelerin doi numaraları kesinlikle eklenmelidir.
 • Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski tarihli olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilmelidir.
 • Aynı yazarın iki eseri tarih sırasına göre, eski olan önce gelecek şekilde yazılmalıdır.
 • Kitap ve raporların kaynaklar bölümünde gösteriminde önce yayınlandığı yer (ülke ismiyle birlikte) ve sonra kitabevi/ yayınevi adı, ‘kitabevi, yayınevi, yay’ vb. sözcüğünü belirtilmeksizin yazılmalıdır.
 • İki isimli yazarların isim kısaltmaları arasında boşluk bırakılmalıdır.

Naylor, M. D., Aiken, L. H., Kurtzman, E. T., Olds, D. M. & Hirschman, K. B. (2011).

 • Tek yazarlı kitap;

Eren, E. (2000). Stratejik yönetim ve işletme politikası. İstanbul, Türkiye: Beta Basım Dağıtım.

Köker, E. (1998). Politikanın iletişimi iletişimin politikası. Ankara, Türkiye: Vadi.

Abisel, N. (2006). Sessiz sinema. Ankara, Türkiye: Deki.

Huber, D. L. (2010). Leadership and nursing care management. (4th ed.). Missouri, USA: Saunders Elsevier.

Collier, A. (2008). The world of tourism and travel. Rosedale. New Zealand: Pearson Education.

Airey, D. (2010). Logo design love: A guide to creating iconic brand identities. Berkeley, CA: New Riders.

 • Bir yazarın aynı yılda yayınlanan birden fazla eserini ise; 

Büyüköztürk, Ş. (2002a). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara, Türkiye: Pegem A. 

Büyüköztürk, Ş. (2002b). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-148. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26124/275190

 • Çok yazarlı kitap;

Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S. R. & Ulusay, N. (2005). Çok tuhaf çok tanıdık. İstanbul, Türkiye: Metis.

Kamien, R. & Kamien, A. (2014). Music: An appreciation. New York, NY: McGraw-Hill Education.

Hatch, D. J., Sumner, E. & Hellman, J. (1994). The surgical neonate: Anaesthesia and intensive care. (3rd ed., pp. 1-12). London, England: Edward Arnold.

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2008). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (8th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.

Whitney, E. & Rolfes, S. (2011). Understanding nutrition (12th ed.). Australia: Wadsworth Cengage Learning.

 • Çeviri kitap; 

Rowley, J. (1992). Bilginin düzenlenmesi: Bilgi erişime giriş. (Çev. S. Karakaş, H. Ü. Can, A. Yıldızeli, B. Kayıran). Ankara, Türkiye: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Çeviri yayın tarihi: 1996).

Zizek, S. (2009). Matrix: Ya da sapkınlığın iki yüzü (Çev. B. Turan). İstanbul, Türkiye: Encore. (Çeviri yayın tarihi: 2018).

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2014). Hemşirelik araştırmasının esasları. Hemşirelik uygulaması için kanıtın değerlendirilmesi. (8. basım). (Çev. Edis. Ö. Aslan, H. Bebiş). Ankara, Türkiye: Pelikan Kitabevi. (Çeviri yayın tarihi: 2016). 

 • Editörlü kitap;

Özbek, M. (Ed.). (2005). Kamusal alan. İstanbul, Türkiye: Hil.

Karancı, A. N. (Ed.). (1997). Farklılıkla yaşamak aile ve toplumun farklı gereksinimleri olan bireylerle birlikteliği. Ankara, Türkiye: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 • Editörlü kitapta bölüm;

Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya çalışmalarında kamusal alan kavramı. İçinde M. Özbek (Eds.), Kamusal alan (pp. 689-713). İstanbul, Türkiye: Hil.

Erkmen, T. (2012). Örgüt kültürü: Fonksiyonları, öğeleri, işletme yönetimi ve liderlikteki önemi. İçinde M. Zencirkıran (Eds.), Örgüt sosyolojisi kitabı (pp.236-270). Bursa, Türkiye: Dora.

Bassett, C. (2006). Cultural studies and New Media. In G. Hall & C. Birchall (Eds.), New cultural studies: Adventures in theory (pp. 220-237). Edinburgh, UK: Edinburgh University Press.

Palmer, F. (2007). Treaty principles and Maori Sport: Contemporary issues. In C. Collins & S. Jackson (Eds.), Sport in Aotearoa/New Zealand society (2nd ed., pp. 307-334). South Melbourne, Australia: Thomson.

McKinney, C. & Smith, N. (2005). To Tiriti o Waitangi or The Treaty of Waitangi: What ıs the difference? In D. Wepa (Ed.), Cultural safety in Aotearoa New Zealand (pp. 39-57). Auckland, New Zealand: Pearson Education New Zealand.

 • Birden çok baskısı olan kitap;

Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The elements of style (4th ed.). New York, USA: Longman.

Whitney, E. & Rolfes, S. (2011). Understanding nutrition (12th ed.). Australia: Wadsworth Cengage Learning.

 • Kitabın elektronik versiyonu;

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi: 10.1036/0071393722

Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

 • Yayımcının ve yazarın kurum olduğu yayın;

Türk Standartları Enstitüsü. (1974). Adlandırma ilkeleri. Ankara, Türkiye: Yazar.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2014). İstatistiklerle Türkiye. Ankara, Türkiye: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.

 • Elektronik adresten yararlanılan kaynakta, kaynağın erişilebileceği URL verilir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2014). İstatistiklerle Türkiye. Ankara, Türkiye: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası. http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=0&KITAP_ID=5 (Erişim: 02.04.2017)

Argüden, Y. (2003). İtibar yönetimi. Ankara, Türkiye: Ar-Ge Danışmanlık Yayınları. http://www.arguden.net/arguden/UserFiles/File/kitaplar/itibaryonetimi.pdf (Erişim: 29.06.2012)

Australian Institute of Health and Welfare. (2018). Physical activity across the life stages. https://www.aihw.gov.au/reports/physical-activity/physical-activity-across-the-life-stages/contents/table-of-contents (Erişim: 03.06.2015)

Cancer Society of New Zealand. (2013a). Ocular melanoma: Information sheet. http://www.cancernz.org.nz/information/cancer-types/ (Erişim 27.06.2015) 

Cancer Society of New Zealand. (2013b). Reducing your cancer risk. http://www.cancernz.org.nz/reducing-your-cancer-risk/ (Erişim 09.10.2019) 

SPCA New Zealand. (2011). Your dog may be dying from the heat [Press release]. http://www.rnzspca.org.nz/news/press-releases/360-your-dog-may-be-dying-from-the-heat (Erişim 12.06.2018)

 • Dergiden tek yazarlı makale;

Köker, L. (2007). Hukuk reformları sürecinde Türkiye’nin insan hakları sorunu. İnsan Hakları Haberciliği, 3(2), 6-17.

Aktay, Y. (1999). Aklın sosyolojik soy kütüğü: Soy akıldan tarihsel ve toplumsal akla doğru. Toplum ve Bilim, 82, 114-140.

Anderson, A. K. (2005). Affective influences on the attentional dynamics supporting awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 134(2), 258-281. doi: 10.1037/0096- 3445.134.2.258

Maienza, J. G. (1986). The superintendency: Characteristics of access for men and women. Educational Administration Quarterly, 22(4), 59-79.

 • Dergiden çok yazarlı makale;

Binark, F. M. & Çelikcan, P. (1998). Mahremin müzakereye çağrılması. Kültür ve İletişim, 1(2), 197-214.

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A. & Harlow, T. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Social Psychology, 65(6), 1190-1204. doi: 10.1037//0022-3514.65.6.1190

Cheung, J. M. Y., Bartlett, D. J., Armour, C. L., Laba, T. L. & Saini, B. (2018). To drug or not to drug: A qualitative study of patients’ decision-making processes for managing insomnia. Behavioral Sleep Medicine, 16(1), 1-26. doi: 10.1080/15402002.2016.1163702

 • Yazar sayısı altıdan fazla ise; 

Yazarların sayısı altı ve yedi ise tüm yazarların isimleri belirtilecektir.

Yazarların sayısı sekiz ve daha fazla ise ilk altı yazar yazılmalı ve ... konarak en son yazar ismi yazılmalıdır. 

Mikosch, P., Hadrawa, T., Laubreiter, K., Brandl, J., Pilz, J., Stettner, H., & Grimm, G. (2010). Effectiveness of respiratory-sinus-arrhythmia biofeedback on state-anxiety in patients undergoing coronary angiography. Journal of Advanced Nursing, 66(5), 1101-1110. doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05277.x

Haines, T. P., Hill, A.M., Hill, K. D., Brauer, S. G., Hoffmann, T., Etherton-Beer, C., … Sandler, I. N. (2013). Cost effectiveness of patient education for the prevention of falls in hospital: Economic evaluation from a randomized controlled trial. BMC Medicine, 11, 135. doi: 10.1186/1741-7015-11-135

Lal, H., Cunningham, A. L., Godeaux, O., Chlibek, R., Diez-Domingo, J., Hwang, S.-J., ... Lengua, L. (2015). Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. New England Journal of Medicine, 372, 2087-2096. doi: 10.1056/NEJMoa1501184

Vissing, K., Brink, M., Lonbro, S., Sorensen, H., Overgaard, K., Danborg, K., ... Aagaard, P. (2008). Muscle adaptations to plyometric vs. resistance training in untrained young men. Journal of Strength and Conditioning Research, 22(6), 1799-1810. doi: 10.1519/JSC.0b013e318185f673

 • Elektronik dergiden makale;

Smith, J. A. (2010). Citing advance online publication: A review. Journal of Psychology. Advance online publication. doi: 10.1037/a45d7867

Al, U., Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tezlerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26, 349-369. http://www.tk.org.tr

Fredrickson, B. L. (2000). Cultivating positive emotions to optimize health and wellbeing. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html

Anderson, G., Huseey, P.S. (2001). Comparing health system performance in OECD countries. Health Affairs, 20(3), 219-232. https://doi.org/10.1377/hlthaff.20.3.219

 • Basılmamış tezler; YÖK’den indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilmelidir.

Değirmenci, S. (2012). Hemşirelerde duygusal emek davranışı (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul, Türkiye.

Sarı, E. (2008). Kültür kimlik ve politika: Mardin’de kültürlerin etkileşimi (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara, Türkiye.

Johnson, S. (2013). Style strategies (Master’s thesis). UCOL, Whanganui School of Design, Whanganui, New Zealand. 

Bektaş, M. (2002). Sağlığı geliştirme konusunda verilen eğitimin benlik kavramı, kaygı düzeyi ve olumlu sağlık davranışlarında bulunma durumuna etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir, Türkiye. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp 

Mann, D. L. (2010). Vision and expertise for interceptive actions in sport (Doctoral dissertation). The University of New South Wales, Sydney, Australia). http://handle.unsw.edu.au/1959.4/44704 

 • Poster ve bildiriler;

Göktepe, N. (2010, 24-25 Mayıs). Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumu. (Kongre Kitabı, s. 89). 10. Hastane ve Sağlık Kuruluşları Kongresi, Kıbrıs.

Çepni, S., Bacanak A. & Özsevgeç T. (2001, 24-25 Haziran). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen branşlarına karşı tutumları ile fen branşlarındaki başarılarının ilişkisi. (Kongre Kitabı, s. 25). X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bolu, Türkiye.

Akdeniz, H., Irmak, H., & Seçkinli, T. (1996, 7-10 Mayıs). 312 Bruselloz olgusunun klinik ve laboratuvar özellikleri. (Kongre Kitabı, s. 23-25). XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye.

MacColl, F., Ker, I., Huband, A., Veith, G. & Taylor, J. (2009, November 12-13). Minimising pedestriancyclist conflict on paths. Paper presented at the Seventh New Zealand Cycling Conference, New Plymouth, New Zealand. Retrieved from http://cyclingconf.org.nz/system/files/NZCyclingConf09_2A_MacColl_PedCycleConflicts.pdf

 • Elektronik gazete makaleleri;

Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile değişecek. Hürriyet. http://www.hurriyet.com.tr

Tamer, M. (2015, 26 Haziran). E-ticaret hamle yapmak için tüketiciyi bekliyor. Milliyet. http://www.milliyet.com.tr

Fellner, C. (2019, April 7). Time bomb: Two new cases as NSW faces worst measles outbreak in years. The Sydney Morning Herald. Retrieved from https://www.smh.com.au

Matthews, L. (2011, November 23). Foodbanks urge public to give generously. Manawatu Standard, p. 4. 

 • Yazarı belli olmayan editör yazısı;

 Editorial: "What is a disaster" and why does this question matter? (2006). Journal of Contingencies and Crisis Management, 14, 1-2.

 • Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları;

The United States and the Americas: One History in Two Halves. (2003, 13 Aralık). Economist, p. 36.

Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 Aralık). New York Times [Ulusal Baskı.]. p. 23.

Metin içinde; (United States and the Americas, 2003)

(Strong aftershock, 2003)

Little blue penguins homeward bound (2011, November 23). Manawatu Standard, p. 5.

Metin içinde; (Little blue penguins, 2011).

 • Yazarı belli olan gazete ve dergi yazıları;

Bruni, F. (2003, 26 Aralık). Pope pleads for end to terrorism and war. New York Times, p. 21.

Rogers, C. (2011, November 26). Smartphone could replace wallets. The Dominion Post. Retrieved from http://www.stuff.co.nz/technology/gadgets/6038621/Smartphone-could-replace-wallets

Matthews, L. (2011, November 23). Foodbanks urge public to give generously. Manawatu Standard, p. 4.

 • Ansiklopediler;

Balkans: History. (1987). İçinde Encyclopaedia Britannica. (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570- 588). Chicago: Encyclopaedia Britannica.

Moodle. (2014). Retrieved December 8, 2014, from Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Moodle

Metin içinde; (Moodle, 2014).

 • Sözlük;

Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11. ed.). Springfield, MA: Merriam-Webster’s.

Weller, B. F. (Ed.). (2009). Bailliere’s nurses dictionary: For nurses and health care workers (25th ed.). Edinburgh, Scotland: Elsevier.

 • Online Ansiklopedi/Sözlük;

Marcoux, A. (2008). Business ethics. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy. Retrieved from http://plato.stanford.edu/entries/ethics-business/

Acquiescence. (2011). In Merriam-Webster’s online dictionary. Retrieved January 16, 2020 from http://www.merriamwebster.com/dictionary/acquiescence

Simpson, J. (Ed.). (2011). Acquiescence. In Oxford English dictionary. Retrieved February 22, 2020 from http://www.oed.com/

 • Görüşme;

Arroyo, Gloria Macapagal. (2003, 28 Temmuz). A time for Prayer Michael Schuman ile söyleşi. Time. Erişim Tarihi 13 Ocak 2004, http://www.times.com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html

Ürün, K. (1997, 15 Temmuz). Cümbüş çalıcısı ve şarkıcı Kadir Ürün (dülcü) ile çalgıcı kahvesinde yapılan görüşme, Edirne.

 • Televizyon programı;

Long, T. (Yazar), ve Moore, S. D. (Yönetmen). (2002). Bart vs. Lisa vs. 3. Sınıf [Televizyon Dizisi]. B. Oakley ve J. Weinstein (Yapımcı), Simpsonlar içinde. Bölüm: 1403 F55079. Fox.

Metin içinde; (Simpsonlar, 2002)

Beaudry, C. (Series producer). (2014). Northland harbours [Television series episode]. In J. Curran (Executive producer), Our big blue backyard. Dunedin, New Zealand: Natural History of New Zealand.

 • Film;

Huston, J. (Yönetmen/Senaryo Yazarı). (1941). Malta Şahini [Film]. U.S.: Warner.

Metin İçinde; (Malta Şahini, 1941)

Gardiner, A., Curtis, C., & Michael, E. (Producers), & Waititi, T. (Director). (2010). Boy: Welcome to my interesting world [DVD]. New Zealand: Transmission.

Ahmed, A. (Producer), & Breitenmoser, K. (Director). (2012). Job seeker Q&A: Planning your search [ClickView DVD]. Bendigo, Australia: VEA.

 • Bir televizyon dizisinden tek bir bölüm;

Shore, D. (Senarist), Jackson, M. (Senarist) ve Bookstaver, S. (Yönetmen). (2012). Runaways [Televizyon dizisi bölümü]. D. Shore (Başyapımcı), House M.D. içinde. New York, NY: Fox Broadcasting.

 • Fotoğraf;

Adams, Ansel. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf]. Art Institute, Chicago.

Metin içinde; (Adams, 1927)

 • Müzik kaydı;

Say, F. (2009). Galata Kulesi. İstanbul senfonisi [CD] içinde. İstanbul: Ak Müzik

Midler, B. (2010a). The folks who live on the hill. On Memories of you [CD]. London, England: Warner Music UK.

Metin içinde; The heartfelt “The folks who live on the hill” provides an ideal vehicle for Midler to showcase her talents (Midler, 2010a, track 5).

Midler, B. (2010b). Memories of you [CD]. London, England: Warner Music UK.

Metin içinde; (Midler, 2010b).

- MAKALE GÖNDERME VE GERİ ÇEKME

Makale Gönderme: SHYD’ye yayınlanmak üzere makalelerini göndermek isteyen yazarlar, http://www.shydergisi.org/ adresinden dergi yönetim sistemimize giriş yaptıktan sonra sistemdeki "Online Makale Gönder" bölümünde belirtilen adımları izleyerek çalışmalarını yükleyebilirler. Yazar(lar)ın e-posta ve posta ile gönderdiği yazılar değerlendirmeye alınmamakta olup makalelerin sistemden gönderilmesi zorunludur.

Yazıların değerlendirilmesi ve kabul edilmesi sürecinde, yazarlarla her türlü iletişim SHYD online makale izleme sistemi üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır. Yazar(lar) SHYD online sistemine kayıt olduktan sonra e-posta adreslerine gönderilen linki tıklayarak sisteme kayıt olabilmekte ve kayıt olduktan sonra e-posta adresleri ve belirledikleri parola ile sisteme giriş yapabilmektedir. Makale göndermeden önce sisteme kayıt olunması gerekmektedir.

Dergiye makale gönderebilmek için sistem tarafından belirtilen tüm adımlar sırasıyla uygun olarak yapılmalıdır. Sistemdeki tüm adımların doldurulması zorunlu olup ‘Etik Kurul Onayı’ sisteme yüklenmeyen araştırma makaleleri kabul edilmemektedir. 

Yazar(lar)ın çalışmalarını sisteme yüklemeden önce aşağıda verilen kontrol listesi başlığındaki maddelere dikkat etmeleri, çalışmanın yayına kabul sürecini hızlandıracaktır.

SON KONTROL LİSTESİ

Editöre mektup bölümünde;

 • Makalenin türü,
 • Başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bilgisi,
 • Sponsor veya ticari bir firma ile ilişki varsa belirtilmeli,
 • İstatistik kontrolünün yapıldığı (araştırma makaleleri için),
 • İngilizce yönünden kontrolünün yapıldığı,
 • Yazarların isim sırasına göre görev dağılımının açıklandığı,
 • Kaynakların APA6’ya göre düzenlendiği,
 • Daha önce basılmış materyal (yazı-resim-tablo) kullanılmış ise izin alındı belgesi,
 • Etik kurul onay belgesi ve sisteme yükleneceği vb. konulara açıklık getirilmelidir.

Kapak sayfası;

Makale ana dosyasında;

 • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı,
 • Türkçe Öz ve Abstract (200 kelimeyi geçmeyen),
 • Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (3-6 sözcük), 
 • Makale ana metin bölümü (başlık, öz, abstract, anahtar sözcükler, kısa başlık (Türkçe-İngilizce), giriş, genel bilgi ve gerekçe, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler, kaynakça, tablo ve şekilleri içerecek şekilde tek bir dosya şeklinde) Word halinde yüklenmeli ve yazar/yazarları tanımlayıcı bilgi yer almamalıdır.
 • Teşekkür (varsa belirtiniz)
 • Kaynaklar
 • Tablolar-Resimler, Şekiller (başlık, tanım ve alt yazılarıyla)
 • Yüklenen tüm dosyaların kayıtlarında isim/tanımlayıcı bilgi olmamalıdır (bilgisayar ayarlarından bu bilgiler silinerek gönderilmelidir).

Makale Geri Çekme

SHYD yayın politikası gereği, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle yazar iş birliğinin sağlanması gerekmektedir.

Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekmek isteyen yazar(lar), geri çekme gerekçesini içeren dilekçeyi, bütün yazarların onayı olduğunu belirten ıslak imzalı bir şekilde, elektronik ya da basılı olarak yayın kuruluna iletmek zorundadır. Editör kurulunun, bu isteği inceleyerek en geç on gün içerisinde yazara dönüş yapması gerekmektedir. Çalışmanın geri çekme isteği onaylanmadıkça makale, başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilemez.

- KÖR HAKEMLİK VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Dergide yayınlanacak tüm yazıların yayınlanması hakkındaki son karar baş editöre ait olmakla birlikte, editörler bu kararlarını hakemlerin önerileri doğrultusunda şekillendirmektedir.

Çift kör hakem değerlendirme (Double blind review) süreci, çalışmanın tamamen kime ait olduğunun belli olmadığı daha nesnel bir değerlendirme olanağı sağlayarak, bilimsel yayınların kalitesini artırmaktadır. Bu sistemde sadece editörler her aşamayı bilmekte, hem yazarlar çalışmasını değerlendirecek hakemin kim olduğunu bilmemekte, hem de hakemler kimin çalışmasını değerlendirdiklerini bilmemektedir. Böylece hakemlerin çalışmayı ön yargıyla değerlendirmesinin de önüne geçilmiş olunmaktadır. Ayrıca yazar(lar)ın, hakemleri bilmemesi nedeniyle, hakemlere özel yollarla ulaşıp onları etkilemesi olasılığı da ortadan kaldırılmış olunmaktadır. Bu bağlamda çift kör değerlendirme süreci, yansız değerlendirmeyi sağlamakta ve fırsat eşitliğini artırmaktadır. Bu nedenle, SHYD’ye gönderilen tüm makalelere, çift-kör hakem değerlendirme süreci uygulanmaktadır. Gönderilecek her çalışma, alanında uzman, en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Editör, gerek duyduğunda daha fazla hakeme yönlendirme yapabilmekte ve makalelerin hızlı bir şekilde değerlendirilebilmesi için çaba göstermektedir. Bütün makalelerin değerlendirme süreçlerinde son karar yetkisi baş editördedir.

İlk Değerlendirme

SHYD’ye gönderilen çalışma, öncelikle editör kurulu tarafından derginin amaç ve kapsamına uygun olup olmama, yazım kurallarına uygunluğu, İngilizce ve Türkçe dil yeterliliği, bilimsel uygunluk, özgünlük, özet, giriş, yöntem, tartışma ve sonuç bölümleri gibi şekilsel uygunluk açısından hakem değerlendirme ölçütlerine göre incelenmektedir. Editör kurulu tarafından uygun görülen çalışmalar, hakem değerlendirme aşamasına yönlendirilmektedir. Yapılan ön inceleme sonucunda, derginin yayın kurallarına ve yayın politikasına uygun bulunmayan makaleler sorumlu yazara geri gönderilmektedir. 

Hakem Değerlendirme Süreci

Editörler tarafından, makalelerin içeriğine uygun konu alanında güncel çalışmaları olan ve konunun uzmanı en az iki hakem belirlenerek, sistemden ataması yapılmaktadır. Değerlendirme sürecinin daha hızlı olmasını sağlamak amacıyla genellikle üç hakemin ataması yapılmaya çalışılmakta ve iki hakemden dönüş sağlandığında süreç sonlandırılmaktadır. Hakemler çalışmayı değerlendirerek, sistemden değerlendirme formunu doldurarak raporlama aşamasını tamamlamaktadır.

Hakem Raporları

Hakemler, makaleyi bilimsel uygunluk, amaç, yöntem, tartışma, sonuçlar ve alan yazına katkısı açısından değerlendirme formu doğrultusunda değerlendirmektedir. Çalışma, doğrudan kabul edilebildiği gibi düzeltilmesi istenebilmekte ya da reddedilebilmektedir. Düzeltilmesi istenen durumda, hakemlerden gelen öneriler, yazarlara bildirilerek, yazar(lar)dan çalışmaları üzerinde istenen düzeltmeleri yapması beklenmektedir.

Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin, yazarlar tarafından, "Revizyon’ isteği doğrultusunda en kısa sürede tamamlanması zorunludur. Yazarlardan gelen düzeltme sonuçları, hakemler tarafından tekrar incelenerek editör kuruluna son karar bildirilmektedir. Hakemler, çalışmanın istedikleri düzeltmeleri inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi, gerektiğinde birden fazla düzeltme isteğinde bulunabilmektedir. Hakem değerlendirme süreci, makaleye ilişkin tüm isteklerin hakemler tarafından onaylanmasına kadar devam etmektedir. Görevlendirilen hakemler arasında görüş ayrılığının olması durumunda, makale belirlenen üçüncü hakemin görüşü doğrultusunda editör tarafından karara bağlanmaktadır.

İstatistik İnceleme

Hakemler tarafından uygun görülen makaleler, gerek duyulduğunda istatistik editörüne gönderilmektedir. İstatistik editörünün onayını alan makaleler kabul edilerek, daha sonraki aşamaya geçilmektedir.

- YAYINA KABUL SÜRECİ

Hakem görüşleri ve editörün kararıyla kabul edilen çalışmalar, kabul edilme tarihi, konu alanı ve araştırma, derleme vb. dağılımı dikkate alınarak yayınlanacak sayıda yer almaktadır.

Bu süreçte, kabule ilişkin olumsuz görüş verilen çalışmalar, intihal denetimine sokulmadan yazara geri gönderilmektedir. Olumlu görüş verilen çalışmaların kabul kararı, istatistik inceleme ve intihal denetim raporları sonuçlarına göre kesinleşmektedir. 

SHYD’de makalelerin, kabul süreci, hakem ve yazar dönüşlerine göre yaklaşık altı ay içinde tamamlanması öngörülmekle birlikte, hakemlerin ve editörün istediği düzeltmelere ve yazarların dönüş sürelerine göre değişebilmekte ve de bu süre uzayabilmektedir.

Kabul Sonrası Süreç

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi için kabul edilmek üzere son karar aşamasında bekleyen makalelere sırasıyla; intihal denetimi, kaynakça kontrolü ve dil düzenleme işlemleri profesyonel bir firma tarafından yapılmaktadır.

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisinin yayıncısı Yönetici Hemşireler Derneği makale işlem ücreti veya abonelik ücreti talep etmemektedir. Ancak değerlendirme sonrası kabul sürecinde olan makalelerin dil düzenlemesine ilişkin maddi yükümlülükler yazarların sorumluluğundadır.

Dil Düzenlemesi

SHYD'ye gönderilen çalışmalar tam metin dilinin (Türkçe ve İngilizce) dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alan yazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olması gerekmektedir. Çalışmalar yabancı sözcüklerden arındırılmış, temiz ve akıcı bir dille yazılmalıdır. Bu bağlamda kabul edilen makalelerin dil düzenleme işlemi profesyonel bir firma tarafından yapılmaktadır. Dil düzenlemesine ilişkin maddi yükümlülükler yazarların sorumluluğundadır.

Erken Baskı

SHYD, güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsediğinden, değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken baskıda yayınlanır. Erken baskıda yayınlanan çalışmalar, yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda, sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken baskıdan kaldırılır. Erken baskıdaki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Çalışmaların, son yayınlanacak halinde bazı küçük düzenlemeler yapılabilir.

Politikaların hazırlanması ve benimsenmesi sürecinde yararlanılan kaynaklar:
Budapeşte Açık Erişim Bildirgesi
ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors)
Creative Commons
COPE (Committee on Publication Ethics)
Research on Health Databases (Declaration of Taipei)
Eğitim ve Bilim Dergisi Yayın Politikaları
DOAJ Principles of Transparency and Best Practice In Scholarly Publishing, Version 3
YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

 

LookUs & Online Makale