ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
MAKALE HAZIRLAMA SÜRECİ - Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi | Journal of Health and Nursing Management

Makale Hazırlama Süreci

Yayın Sürecine İlişkin Genel Kurallar

 • Makaleler, derginin makale kabul sistemi https://shydergisi.org üzerinden gönderilmektedir. Makale yüklenirken editöre mektup, kapak sayfası, öz (Türkçe ve İngilizce), genişletilmiş İngilizce özet (Extended Abstract), makale metni ve ekleri, etik kurul onayı ve yazar katkı formu ayrı dosyalar halinde gönderilmelidir.
 • Sisteme yüklenen kapak sayfası dışında diğer dosyalarda yazar kimliğini yansıtan isimler, dosya isimleri vb. olmamalıdır.
 • SHYD’ye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamalı veya yayınlanmak üzere incelenme sürecinde olmamalıdır.
 • Makaleler, öncelikle editör kurulu tarafından makale konusunun güncelliği, sağlık ve hemşirelik yönetimi kuram ve uygulamalarına katkısı ve makalenin dergi yazım kurallarına uygunluğu açısından ön değerlendirmeye alınmaktadır. SHYD amaç ve makale yazım kurallarına uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazara sistemden geri gönderilir. 
 • Editör kurulu tarafından uygun bulunan makaleler,  en az iki hakeme gönderilerek, değerlendirmesinin tamamlanması beklenmektedir.  Hakem, editör kurulu ve istatistik danışmanın önerdiği düzeltmeler, yazar(lar)a iletilerek, makale son şeklini alana kadar yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmeler yapılmak zorundadır. Hakem değerlendirmesini geçen makaleler, iThenticate intihal tarama programından geçirilerek, inceleme sonucu olumlu olanlar, editör kararıyla yayınlanmak üzere kabul edilirler. Onay verilen makalenin, son şekli üzerinden yazar(lar)ın onayı alındıktan sonra yayın aşamasına geçilerek, süreç tamamlanmaktadır.
 • Makalelerin bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a ait olup bilimsel içerikten SHYD editör kurulu sorumlu tutulamaz.
 • Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, açık erişimli bir yayın olup derginin tüm içeriği okurlara veya kurumlara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Yazarlardan herhangi bir ücret alınmamakta veya yazarlara herhangi bir ücret ödenmemektedir. Okurlar, makalelerin tam metnini okuyabilmekte, indirebilmekte ve kopyalayabilmektedir.  
 • Kapak sayfasında, makalenin yazılması ve çalışmanın yürütülmesinde doğrudan görev alan tüm yazarların çalışmadaki görev ve sorumlulukları açıkça belirtilmelidir. Makale kabul sürecinde tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar ismi silinemeyeceği, yazar sıralamasının değiştirilemeyeceği veya yazar ismi eklenemeyeceği unutulmamalıdır.

Makalenin Yazımına İlişkin Genel Kurallar

 • Makaleler, APA (American Psychological Association) yazım kurallarına göre hazırlanmaktadır. Araştırma makaleleri, öz, tablo, şekil/grafik ve kaynaklar dahil 5.000, derleme, olgu sunumu vb. yayınlar 3000 sözcüğü geçmemelidir. Gönderilen makalelerde tablo, grafik, şekil sayısı en fazla beş olmalıdır.
 • Makaleler, Microsoft Word programında, A4 kağıdı boyutunda, her bir kenarından 2,5 cm kenar boşluğu bırakılarak, 12 punto, 1,5 satır aralıklı olacak şekilde, Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır. Makalenin tamamı iki yana yaslı olmalı, başlık ve paragraf girişleri ise sola yaslanmalıdır. Tüm sayfalar numaralandırılmalıdır.
 • Makalenin ana başlıkları ‘Öz (Türkçe ve İngilizce), Anahtar Sözcükler, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Teşekkür ve Kaynaklar’ şeklinde 12 punto olarak koyu ve ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Ana başlıkların altında yer alan alt başlıklar (ikinci düzey) 12 punto ve ilk harfleri büyük olurken; onun altında yer alan diğer başlıklar (üçüncü düzey) 12 punto ve ilk harfleri büyük (tümce şeklinde) olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Türkçe metinlerde ondalıklı sayılar ayrılırken virgül, İngilizce metinlerde nokta kullanılmalıdır.
 • Yüzde (%) işareti ile rakamlar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Yüzde işareti Türkçe makalelerde rakamın önünde, İngilizce makalelerde rakamdan sonra yazılmalıdır.
 • Bulguları yazarken örneklem sayısı verilecekse (%70.2; n:58 veya s:58) şeklinde gösterilmelidir.
 • ( ), “ ” ve / işareti kullanılan yerlerde sözcük öncesi ve sonrası boşluk bırakılmamalıdır.
 • Metin içindeki başlıkların sınıflandırılmasında sayı ya da harf kullanılmamalı, madde imi olarak “·” kullanılmalıdır.
 • Başlıkta veya özette kısaltma kullanılmamalıdır. Kısaltmalar, ilgili sözcüklerin metin içinde ilk kullanıldığı yerde yapılmalı ve kısaltma sayısı olabildiğince az olmalıdır.
 • Makale genelinde ifadelerde pasif ve geniş zaman kullanılmalı (ülkemiz yerine Türkiye’de....araştırmamız yerine bu araştırmada ...gibi ); giriş bölümünde genel yargı ifadesi (doğrudur, böyledir, kesindir gibi) kullanmamaya, akademik bir dil kullanmaya özen gösterilmelidir.
 • Makale metninde 10’un altındaki rakamlar yazı ile gösterilmelidir. Ayrıca metinde kullanılan birinci, ikinci ve üçüncü gibi sınıflamalar da yazı ile gösterilmelidir.

EDİTÖRE MEKTUP
Yazar(lar) bu sayfada makalelerinin amacını ve dergiye uygunluğunu açıklayarak, başka bir dergiye göndermediklerini belirtmelidirler.
Makale eğer herhangi bir bilimsel etkinlikte sunulmuş ise etkinliğin adı, yapıldığı yer, yılı, sunulma şekli (sözel veya poster) veya bir tezden üretilmişse benzer şekilde hangi üniversite, program, yıl vb. bilgileri içerecek şekilde ayrıntılı bilgi verilmelidir.
Ayrıca, iletişim kurulan yazara daha kolay ulaşabilmek üzere, özel (mobil) telefon, özel elektronik posta gibi bilgilerin belirtilmesi gereklidir. 
KAPAK (YAZAR BİLGİ) SAYFASI 
Kapak ve yazar bilgi sayfası tek bir sayfa şeklinde ana metinden ayrı olarak hazırlanmalı ve makale metninde isimlere yer verilmemelidir.

Makalenin tam ve kısa başlığı olmalı, bu başlıklar Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir. Makalenin kısa başlığı sekiz sözcüğü geçmemeli ve tümce gibi ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
Yazar(lar) bilgisi bölümünde;

 • Yazar(lar)ın adı ve soyadı, unvanları, çalıştığı kurum adı ve yazışma adresi,
 • Tüm yazarların ORCID numaraları,
 • Tüm yazışmalar iletişim kurulan/sorumlu yazar ile yürütüleceğinden bu yazara ait iletişim bilgileri daha ayrıntılı (iş ve cep telefonu, faks numarası, elektronik postası ve yazışma adresi) yer almalıdır.
 • Çalışma daha önce bilimsel bir toplantıda sunuldu ise yazının başlığında (*) işareti ile belirtilmeli ve işarete (*) çalışmanın sunulduğu toplantı adı, yer ve tarihi belirtilerek açıklama getirilmelidir. Araştırma bilim uzmanlığı ya da doktora tezinden üretilmiş ise benzer şekilde başlıkta (*) işareti ile belirtilmeli ve (*) işaretinden sonra tezin yapıldığı üniversite, enstitünün adı, bitirme yılı, yüksek lisans veya doktora tezi olduğu açıklanmalıdır.
 • Başlık ve yazar bilgileri son kontrol listesi dikkate alınarak tekrar gözden geçirilmelidir

ARAŞTIRMA MAKALESİ
Özgün araştırma makalesi, derginin kapsamına uygun konularda önemli, özgün bilimsel sonuçlar sunan araştırma sonuçlarını raporlayan yazılar olmaktadır. Araştırma makaleleri, toplam 5,000 sözcüğü geçmemelidir.
Makale, dergiye Kapak sayfası, Öz ve Anahtar sözcükler, Abstract ve Key words, Extended Abstract (Genişletilmiş İngilizce Özet), Makale (Öz, Giriş,  Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar, Tablo, Grafik ve Şekiller şeklinde sıralanmış olarak) Yazar Katkı Formu, Etik Kurul Formuolmak üzere ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenerek gönderilmelidir.

Öz 
Türkçe ve İngilizce özler ayrı sayfalarda yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce öz (Abstract) bölümü en fazla 200 kelime olmalıdır. Makalenin Türkçe Öz bölümü “Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç” başlıklarını içerirken; İngilizce Abstract bölümünde “Aim, Method, Results, Conclusion” başlıklarına yer verilmelidir. Öz bölümünün sonunda Türkçe ve İngilizce olarak 3-6 tane anahtar sözcüğe yer verilmelidir. Öz bölümünde kaynak belirtilmemelidir.
Öz bölümü çalışmanın temeliyle ilgili bilgi vermeli ve çalışmanın amacını, ana bulgularını, önemli yönlerini ve temel çıkarımları içermelidir. Öz bölümü bir makalenin birçok elektronik veri tabanında yer alan en belirgin kısmını oluşturduğundan, yazar(lar)ın bu bölümü ele alırken makalenin içeriğini doğru olarak yansıtmaya özen göstermeleri gerekir.

Anahtar Sözcükler
Anahtar sözcük, Türkçe ve İngilizce özetlerin altında en az üç ve en fazla altı sözcük olmak üzere, sözcükler arasında virgül olacak şekilde, ilk sözcük büyük harf ile başlamalı ve diğer sözcüklerin ilk harfi küçük yazılmalı ve son sözcüğün bitimine nokta konulmalıdır.
Anahtar sözcük olarak Index Medicus’un Tıbbi Konu Başlıkları’nda (Medical Subject Headings, MeSH) yer alan terimler kullanılmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri” ne uygun olmalı ve http://www.bilimterimleri.com adresinden seçilmelidir.

Genişletilmiş Özet (Extended Abstract)
Türkçe makaleler için İngilizce genişletilmiş özet (Extended Abstract) yazarlarca hazırlanmalıdır. 600-800 kelime ile sınırlandırılan İngilizce genişletilmiş özet (Extended Abstract), makalenin hazırlanmasında belirtilen başlıklar dikkate alınarak oluşturulmalı, özet ve anahtar sözcüklerden sonra ve makalenin ana metninden önce gelecek şekilde yapılandırılmalıdır.   

Giriş: Bu bölümde makalenin dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmeli, konunun önemi, gelişimi ve bugüne kadar yapılan çalışmalara değinilmeli, ortaya konan sorun sağlık ve hemşirelik yönetimiyle ilişkilendirilmeli, konuya ilişkin bilgi açığı ve çalışmanın temel gerekçesi açıkça belirtilmelidir. Bu bölümde konuyla doğrudan ilişkili ve güncel kaynaklar kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Yöntem
Bu bölümde, çalışmanın planı yapılırken ele alınan bilgilere yer verilmeli, çalışmadan elde edilen bilgiler bulgular kısmında açıklanmalıdır. Yöntem bölümünde aşağıda belirtilen başlıklar belirtilerek, bu başlıklara ilişkin açıklamalara yer verilmelidir.

Araştırmanın Amacı: Araştırmanın amacı açık ve net şekilde belirtilmelidir.
Araştırmanın Tipi: Açıklanmalıdır
Araştırma Sorusu/Hipotezi: Araştırmanın amacıyla uyumlu şekilde araştırma sorusu veya soruları belirtilmelidir.
Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri: Araştırmanın yapıldığı bölge veya kurumların özellikleri açıklanmalıdır.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi: Araştırmanın genel ve çalışma evreni tanımlanmalı, evrenden örneklemin nasıl seçildiği, hangi yöntemin kullanıldığı, örneklem büyüklüğünün nasıl hesaplandığı açıklanmalıdır. Ayrıca katılımcıların seçiminde, çalışmaya alınma veya dışlanma ölçütleri açıkça belirtilmelidir.
Veri Toplama Araç(lar)ı: Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının her biri ayrı ayrı tanıtılmalı ve geçerlik-güvenirlik bilgilerine yer verilmelidir.
Verilerin Toplanması: Araştırma verilerinin nasıl toplandığı ve bu sürecin nasıl gerçekleştiği açıklanmalıdır.
Verilerin Analizi: Araştırma verilerinin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler, okuyucunun rapor edilen sonuçları değerlendirebileceği ayrıntıda belirtilmelidir. Çalışma deseni ve istatistiksel yönteme ilişkin kaynaklar gerektiğinde belirtilmelidir. İstatistiksel terimler, kısaltmalar ve semboller tanımlanmalı ve kullanılan bilgisayar programı belirtilmelidir.
Araştırmanın Etik Yönü: Çalışmanın türüne göre ‘Etik Kurul İzin Belgesi’ne (alındığı yer, alınış tarihi ve numarası) ilişkin bilgiler belirtilmeli ve ayrıca dergi sisteminden ayrı bir dosya olarak etik onay belgesi gönderilmelidir. Araştırmalarda etik kurul izin belgesi yüklenmek zorundadır.  Çalışmada alınan ‘Kurum İzni ve Bilgilendirilmiş Olur’a ilişkin bilgilere de bu bölümde yer verilmelidir.
Araştırmanın Sınırlılıkları: Çalışmanın sınırlılıkları kesinlikle belirtilmeli ve bu sınırlılıklar tartışma bölümünde ele alınarak, buna ilişkin öneriler getirilmelidir.

Bulgular: Bulgular, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde, istatistik verilerle desteklenecek şekilde eksiksiz ve sistematik biçimde sunulmalıdır. Bulgularda tablo veya şeklin verileceği yer, o tablo/şekle ilişkin gerekli açıklamalar yapılmadan önce belirtilmelidir. Tablo-şekillerin açıklanmasında, tüm veriler ele alınmamalı, önemli noktalara ilişkin veriler vurgulanmalı, yorum ifadesinin kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Bulgularda yer alan tablo ve şekiller yazım kurallarına uygun şekilde numara verilerek kaynaklardan sonraya konmalıdır.
Cronbach Alfa (a), korelasyon katsayıları (r) ve p değerleri yazılırken noktanın önüne “0” yazılmamalı, p değerleri üç değerli, Faktör yükleri, Alfa ve r değerleri iki değerli ( r = .34, p = .001 gibi) verilmelidir. Türkçe metinlerde rakamlar arasında nokta yerine virgül konulmasına dikkat edilmelidir.
Bulgularda önemli olmayan ve akışı bozan veriler, ek bölümünde verilmelidir.

Niteliksel çalışmalarda, bulgular ve tartışma bölümü birlikte ele alınarak verilebilmektedir.  

Sonuç ve Öneriler: Bu bölümde araştırmadan elde edilen temel bulguların önemi vurgulanarak, çalışmanın amacıyla ilişkili olarak çıkarımda bulunulmalıdır. Bulguların tekrar edilmemesine özen gösterilmelidir.
Çalışmadan elde edilen sonuçların uygulama alanına olan katkıları açıklanmalı, elde edilen bulgulara dayalı olarak öneriler geliştirilmelidir. Araştırma sonuçlarının sağlık ve hemşirelik yönetimi uygulamalarına katkısına,  araştırma bulguları doğrultusunda uygulama ve akademik alana ilişkin getirilecek yeniliğe değinilmeli ayrıca, gelecek çalışmalara yönelik çıkarımlarda bulunulmalıdır.  

META ANALİZİ (İLERİ ÇÖZÜMLEME)
Meta-analizi, sağlık ve hemşirelik yönetimine ilişkin girişimlerin etkinliği için en yüksek düzeyli kanıt sağlamak amacıyla, belirli bir konuda yapılmış, birbirinden bağımsız, birden çok çalışmanın sonuçlarının birleştirilmesi ve elde edilen araştırma bulgularının istatistiksel analizini içeren bir yöntem olarak ele alınmaktadır. Meta-analizi çalışması, hem deneysel hem de nicel araştırmalar için yapılabilmektedir. SHYD’ye gönderilecek meta-analizi makalelerinin de araştırma makalelerine benzer başlıklarla ele alınarak hazırlanması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.  

SİSTEMATİK DERLEME
Sistematik derleme, meta-analiz yaklaşımında olduğu gibi ilgili bilim dallarına ve özellikle uygulama alanına en iyi kanıt sağlayan, bir çeşit ikincil (sekonder) araştırma çalışmasıdır. Bir derleme makalenin sistematik olarak tanımlanabilmesi için derlemeye alınacak çalışmaların belirlenmesi, seçilmesi, çalışma verilerinin sentezlenmesi süreçlerinin izlenmesi gerekmektedir. SHYD’ye gönderilecek olan sistematik derleme çalışmalarının da araştırma makalelerine benzer başlıklarla ele alınarak hazırlanması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

DERLEME MAKALE (Review)
Derleme makaleler, o alanda birikimi olan uzman kişilerin, o konudaki bilgiyi tanımlayarak, değerlendirdiği ve tartıştığı, geleceğe ilişkin çıkarımlarda bulunduğu ve yol gösterdiği yazılar olarak ele alınmaktadır. SHYD’ye gönderilecek olan derleme makaleler; Editöre MektupKapak, Öz (araştırma makalesinde istenen şekilde yapılandırılmalıdır) ve Anahtar Sözcükler (Türkçe ve İngilizce), Genişletilmiş ÖzetGiriş, yazar(lar) tarafından belirlenen alt başlıklarda oluşturulacak olan Metin, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar bölümlerinden oluşmak üzere 3000 sözcüğü geçmemelidir.
Derleme makalede giriş ve sonuç bölümü dışındaki alt başlıklar yazar(lar) tarafından, konunun içeriğine uygun olacak şekilde oluşturulur. Başlıklar numaralı sistem kullanılmadan genel kurallar bölümünde belirtilen şekilde sistematik olarak gösterilmelidir. Giriş bölümünde makalenin amacı ve dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun Dünya’da ve Türkiye’deki sağlık ve hemşirelik yönetimi ilgili bilimsel yazınlarla ilişkilendirilmelidir. Metin içinde yer alan alt başlıklar makalenin amacı ve kapsamını karşılayacak ayrıntı ve içerikte düzenlenmelidir. Kaynaklar, konuya ilişkin ve güncel olmalıdır.
Derleme makalelerde konuya ilişkin başlıkları yazarken aşağıda gösterildiği şekilde yazılmasına özen gösterilmelidir.
Türkiye’de Hemşirelikte Yönetim Tezleri
Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi
Yöntemlerine göre yapılan ayrımlar

 • Nicel yöntemler
 • Nitel yöntemler

Yaklaşımlarına göre yapılan ayrımlar
Master Tezlerinin Değerlendirilmesi
Yöntemlerine göre yapılan ayrımlar

OLGU SUNUMU (Case Report)
Olgu sunumu, derginin kapsamına giren konularda özgün olguları/vakaları rapor edecek şekilde ele alınmalıdır. Bu yazılarda; Editöre Mektup, Kapak, Öz (araştırma makalesinde belirtilen başlıklara yer vermeksizin) ve Anahtar Sözcükler (Türkçe ve İngilizce),  Genişletilmiş Özet, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Sonuç, Kaynaklar bölümlerinden oluşmak üzere 3000 sözcüğü geçmemelidir. Giriş bölümünde konunun sağlık ve hemşirelik yönetimi uygulamalarındaki yeri ve önemine değinilmelidir. Burada, olguya ait gerekli tüm ayrıntılar, sorunu ortaya koyacak ve okuyucunun düşünmesini sağlayacak şekilde ele alınmalı ve olgu sunumunun etik yönü açıklanmış olmalıdır. Olguya ilişkin gerektiğinde tablo ve açıklayıcı bilgilere yer verilmelidir. Tartışma bölümünde, olguda verilen sorulara tam olarak yanıt aranmış olmalı, sonuç ve öneriler bölümünde olguya ilişkin özellikle uygulamaya katkı sağlayacak çıkarımlarda bulunulmalıdır.

EDİTÖRE MEKTUP (Letter to the Editor)
Editöre mektup, kısa ve net görüş bildiren yazılar olup SHYD’de daha önce yayınlanmış olan makalelerle ilgili olarak ya da dergide belirtilen görüşlerle ilgili olarak yazılabilmektedir. Bu yazıların 500 sözcüğü geçmemesi ve etik kurallara uygun ele alınması gerekmektedir. Mektuba yanıt editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından yine dergide yayınlanarak verilmelidir. Bu yazıların, daha sonra yeni bir yazı ile geçerliliğinin kanıtlanmasını gerektirebilecek ön görüş bildiren yazı içeriğinde olmamasına özen gösterilmelidir.  

TABLOLAR
Tablolar araştırma verilerinin etkin bir şekilde göstererek, istenen tüm ayrıntı düzeyinde verilmesini sağlayarak, genelde çalışmanın uzunluğunu kısaltır. Her tablo ayrı bir sayfada, makaledeki sıralamaya göre numaralanıp, her birine kısa bir başlık verilecek şekilde hazırlanmalıdır.
Tablo başlıkları tablonun üzerinde verilmeli,  sözcüklerin ilk harfleri büyük olmalı, tümce şeklinde  ve koyu yazılmalıdır (Örnek: Tablo 1. Hemşirelerin çalışma koşulları (N:200) )
Tablo 3. Öğrenci doyumunun kişisel değişkenlerle karşılaştırılması (S:149) )
Her sütuna bir alt başlık verilmelidir. Yazarlar açıklamaları başlıkta değil, dipnotlarda yapmalıdır. Bulgularda yer alan tabloların altında yer alan açıklamalar (Birden fazla seçenek işaretlenmiştir gibi ) 10 punto ile gösterilmelidir. Dipnotlarda standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır.
Sütunlarda varyasyonun standart sapma ya da standart hata gibi istatistiksel ölçümleri belirtilmelidir.
Tablolar kaynaklardan sonra verilmekle birlikte makale metni içinde nerede yer alacağı belirtilmelidir.
Eğer yayınlanmış ya da yayınlanmamış herhangi başka bir kaynaktan veri kullanılıyorsa izin alınmalı ve kaynak tablo altında tam olarak yazılmalıdır. Tablonun altında yer alan kaynaklar 10 punto ile gösterilmelidir. Örneğin; Kaynak: Yıldız, S. (2010). Yönetim İlkeleri. Akın Yayınları, Ankara, s.56.

ŞEKİLLER
Bütün şekil ve grafiklerin başlıklarının aşağıda belirtilen şekilde yazılması ve metinde kullanılış sırasına göre numaralanarak, kaynaklardan sonra verilmesi ancak metin içinde kullanılacağı yerlerin gösterilmesi gerekmektedir.   
Şekiller veya grafikler, profesyonel olarak çizilmeli ve fotoğraflanmalı ya da fotoğraf kalitesinde dijital olarak gönderilmelidir. Şekiller dijital formatlı, JPEG ya da kayıtlı GIF gibi elektronik versiyonlarda yüksek çözünürlükte görüntü oluşturacak biçimlerde elektronik dosyaları gönderilmeli ve yazarlar göndermeden önce bu dosyaların görüntü kalitelerini bilgisayar ekranında kontrol etmeli ve 300 dpi çözünürlüğünde olmasına dikkat etmelidirler. Eğer insan fotoğrafı kullanılacaksa bu kişiler fotoğrafta tanınmamalı ya da yazılı izin alınmalıdır (Etik bölümüne bakınız).
Makalede önceden yayınlanmış bir şekil kullanılacaksa, yayın hakkını elinde bulunduran yazardan izin alınmalıdır. Ayrıca makalede şekil veya grafiğin altında kaynak gösterilmelidir.
Şekil/grafik başlıkları şekil/grafiklerin altında verilmeli, sözcüklerin ilk harfleri büyük olmalı, tümce şeklinde ve koyu yazılmalıdır. Örnek:  Şekil 1. Yönetimde sistem yaklaşımı).
Şekil ve Grafiklerin altında yer alan kaynaklar 10 punto ile
Şekil 1. Otantik liderlik ve izleyen ilişkileri
Kaynak: Avolio ve ark., 2004; Amerikan Yoğun Bakım Hemşireler Birliği, 2005; Gardner ve ark., 2005 çalışmalarından uyarlanarak hazırlanmıştır.   Veya
Kaynak: Yıldız, S. (2010). Yönetim ilkeleri. Akın Yayınları, Ankara, s.56.  
şeklinde gösterilmelidir.

KISALTMALAR VE SEMBOLLER
Dergiye gönderilen makalelerde, standart olmayan kısaltmalar okuyucu için çok kafa karıştırıcı olabileceğinden, standart kısaltmalar kullanılmalıdır. Başlıkta ve öz bölümünde kısaltma kullanılmamalıdır. Standart bir ölçüm birimi olmadıkça kısaltmaların uzun hali ilk kullanılışlarında açık belirtilerek, kısaltılmış hali parantez içinde verilmelidir. Kısaltmalarda uluslararası standartlar doğrultusunda hareket edilmesi gerekir.

TEŞEKKÜR (Acknowledgement)
Yazının sonunda kaynaklardan önce yer verilmelidir. Bu bölümde, çalışmaya kişisel, teknik ve materyal yardımı gibi nedenlerle katkı sağlayanlara yönelik teşekkür ifadelerine yer verilmektedir.

 
Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir. 

LookUs & Online Makale