ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
İNTİHAL POLİTİKASI - Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi | Journal of Health and Nursing Management

İntihal Politikası

Editörler, dergiye gönderilen çalışmalarla ilgili aşırma, atıfları doğru göstermeme, veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket eder.

İntihal (aşırma) kasti olup olmaması önemsenmeksizin, bir etik ihlal olarak kabul edilmektedir. Çalışmaların başka kaynaklarla, referans gösterilmeden benzeşmesi ve bu haliyle yayına alınması etik olmamasının yanında suç olduğundan, kabul edilemez. Bu nedenle SHYD yayın politikası gereği, yayınlanacak olan tüm çalışmalar için intihal denetimi yapılması zorunludur. Bu bağlamda dergiye gönderilen tüm çalışmaların, çift kör hakem değerlendirmesi tamamlandıktan sonra, Turnitin veya iThenticate yazılımları aracılığıyla değerlendirmeleri yapılmaktadır.  

Çalışmalarda kıstas eşleşme yüzdesi olmayıp, eşleşen paragraflar, atıf ve göndermelerin düzgün olması, eşleşen yerlerin makaledeki yeri, çalışmanın hangi kaynakla eşleştiği gibi yüzde oranının dışında ölçütlere bağlı olarak, uzman bir ekip tarafından bir denetleme yapılmaktadır. Hazırlanan intihal raporu dergi editörü tarafından değerlendirilmekte ve bu rapora göre yazardan makalede bulunan hataları düzeltip tekrar göndermesi istenebildiği gibi kabul veya reddedilebilmektedir. Çalışmanın bu süreçte kabul edilip edilmemesinde son karar baş editöre aittir.

Bu standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılmakta ve bu durum yayından sonra belirlenmiş, olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler içinde geçerli olmaktadır.

İnsan ve Hayvan Hakları, Bilgilendirilmiş Olur

SHYD yayınladığı makalelerin, ticarî kaygılardan uzak ve konu ile ilgili en iyi etik ve bilimsel standartlarda olması koşulunu gözetmektedir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Bu bağlamda dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılarda, klinik deneylere katılan denekler ile ilgili olarak etik ilkelere uyulduğunun kesinlikle belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca deneyin türüne göre gerekli olan yerel veya ulusal etik komitelerden alınan onay yazıları, yazı ile birlikte gönderilmelidir. Bununla birlikte deneye katılan kişiler/hastalar ya da vâsilerinden yazılı bilgilendirilmiş olur alındığını belirten bir yazı ile beraber tüm yazarlar tarafından imzalanmış bir belgenin editöre gönderilmesi gerekmektedir. Hastalardan bilgilendirilmiş olur alınmadan hastaların ismi, isimlerinin baş harfleri ya da hastane numaraları gibi tanımlayıcı bilgileri, fotoğrafları ve soy ağacı bilgileri vb. bilimsel amaçlar açısından çok gerekli olmadıkça yayınlanmamasına özen gösterilir.

Özellikle olgu sunumlarında, çok gerekli olmadıkça hasta ile ilgili tanımlayıcı ayrıntılar çıkarılmalıdır. Örneğin, fotoğraflarda göz bölgesinin maskelenmesi, kimliğin gizlenmesi için yeterli olmadığında veya kimlik bilgilerinin gizlenmesi için veriler değiştirildiyse, yazarlar bu değişikliklerin bilimsel anlamı etkilemediği konusunda güvence vermelidirler. Olgu sunumlarında yer verilen hastalardan “bilgilendirilmiş olur” alınmalı ve bu makalede belirtilmelidir.

Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin YÖNTEM bölümünde, bu ilkelere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan “bilgilendirilmiş olur” aldıklarını belirtmek zorundadırlar.

Makalede, doğrudan veya dolaylı ticarî bağlantı veya çalışma için maddî destek veren kurum bulunması durumunda yazarlar; kaynak sayfasından önceki bölümde, kullanılan ticarî ürün, ilaç, ilaç firması vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar) bildirmek zorundadır.

 
Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir. 

LookUs & Online Makale