ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Öğrencilerinin Uygulamada Karşılaştıkları Risk Faktörlerinin Kaygı Düzeyine Etkisi (Nevşehir İli Örneği) [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 227-237 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.02411  

Hemşirelik Öğrencilerinin Uygulamada Karşılaştıkları Risk Faktörlerinin Kaygı Düzeyine Etkisi (Nevşehir İli Örneği)

Nilgün Ulutaşdemir1, Ozan Şahan2, Hasan Tuna3
1Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Gümüşhane
2Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni, Nevşehir
3Gümüşhane Üniversitesi, Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Gümüşhane

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, hemşirelik bölümünde eğitim gören öğrencilerin, klinik uygulama yaptıkları süreçte karşılaştıkları tehlike ve riskleri belirleyerek, bu tehlikelerin anksiyete düzeylerine etkisini saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel, tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini Ekim-Kasım 2017 tarihlerinde araştırmanın yapıldığı üniversitenin ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarında eğitim gören hemşirelik bölümü öğrencileri (N: 353 kişi) oluşturmaktadır. Evrenin tümü araştırma kapsamına alınmış, anket yapılan dönemde derslere aktif katılmayan ve çalışmaya katılmayı reddeden öğrenciler dışında 288 kişi örneklemi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri; sosyo-demografik özellikler, hastane çalışma ortamı kaynaklı risk ve tehlikeler ile “Sağlık Çalışanları Güvenliği Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği” sorularından oluşan anketin doğrudan sınıf ortamında öğrencilere uygulanmasıyla toplanmıştır. Verilerin analizi frekans, t testi, ANOVA ve Korelasyon analizleri kullanılarak yapılmıştır.
BULGULAR: Uygulama yaptıkları hastanede çalışmaktan doyum sağlayan öğrencilerin, doyum sağlamayanlara göre “Beck Anksiyete Ölçeği”, kurumda çalışmaktan doyum sağlayan öğrencilerin doyum sağlamayanlara göre “Sağlık Çalışanları Güvenliği Ölçeği” puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu araştırmada hemşirelik bölümü öğrencilerinin uygulama yaptıkları hastanede iş güvenliğini sağladığı ve orta düzeyde anksiyete yaşadıkları bulunmuştur

Anahtar Kelimeler: Risk, İş stresi, Kaygı, Öğrenci hemşire, İş güvenliği.


The Impact of Risk Factors in Practice on Anxiety Level of Nursing Students (Sample of Nevsehir Province)

Nilgün Ulutaşdemir1, Ozan Şahan2, Hasan Tuna3
1Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Gümüşhane University, Gümüşhane,Turkey
2Computer Operator, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Nevşehir, Turkey
3Kelkit Aydın Doğan Vocational High Scool, Department of Electricity and Energy, Gümüşhane University, Gümüşhane, Turkey

INTRODUCTION: This descriptive study was realized to determine the hazards and risk encountered by the nursing students during clinical practise and to identify their effects on anxiety levels.
METHODS: The population of this cross-section, descriptive study consisted of nursing students (N: 353 persons) in the second, third and fourth years at university in October-November 2017. The whole population was included in the study, and except for the students who dint participate during the lessons and who refused taking part in the survey 288 participants were included in the study. The data of study were collected using a questionnaire including socio-demographic characteristics, risks and hazards arising from environment, Health Worker Safety Scale and Beck Anxiety Scale in the classroom situation. The data were analyzed by using frequency, t test, ANOVA and correlation.
RESULTS: The Beck Anxiety Scale mean scores of those satisfied with the hospital were found to be higher than that of those unsatisfied. The Health Workers’ Safety Scale mean scores of those who worked and were satisfied with the hospital were found to be higher than that of those unsatisfied.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study was found that the students had occupational safety but experienced moderate anxiety.

Keywords: Risk, Work stress, Anxiety, Nursing student, Occupational safety.


Nilgün Ulutaşdemir, Ozan Şahan, Hasan Tuna. The Impact of Risk Factors in Practice on Anxiety Level of Nursing Students (Sample of Nevsehir Province). Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 227-237

Sorumlu Yazar: Nilgün Ulutaşdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale