ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
X Kuşak ve Y Kuşak Hemşirelerin Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Güven Düzeyleri Arasında Farklılık Var Mı? [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 292-302 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.44153  

X Kuşak ve Y Kuşak Hemşirelerin Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Güven Düzeyleri Arasında Farklılık Var Mı?

Fatma Ay1, Figen Çalışkan2, Ece Uysal Kasap3
1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul
2TC. Sağlık Bakanlığı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Eğitim Birimi, İstanbul
3TC. Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, X ve Y kuşağındaki hemşirelerin demografik özelliklerinin örgütsel bağlılık ve örgütsel güven üzerindeki
etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel bir nitelikte tasarlanmış bir araştırmadır. Bu araştırma, İstanbul’da bir ilçenin Kamu Hastaneleri
Birliği’ne bağlı tüm devlet hastanelerinde çalışan hemşirelerle (N=360) yapılmıştır. Araştırmada veriler, “Sosyodemografik Özellikler
Formu”, “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ve “Örgütsel Güven Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Anket formları yüz yüze görüşülerek
tamamlanmıştır.
BULGULAR: Araştırma bulgularına göre X ve Y kuşağı hemşirelerin örgütsel bağlılık algıları ile örgütsel güven düzeyleri arasında
fark bulunmamıştır (p>,05). Hemşirelerin kurumlarına olan güven düzeyindeki artışın, duygusal bağlılık ve normatif bağlılık seviyelerini
arttırdığı belirlenmiştir (p<,05). X kuşağı hemşirelerin “kuruma güven” düzeyi, duygusal bağlılık düzeyi üzerinde pozitif
yönlü anlamlı etkiyesahip bulunmuştur (p=,000). Hemşirelerin halen çalıştığı klinikte çalışma saatleri örgütsel güven ve sadakati
etkilemektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: X ve Y kuşak hemşirelerin organizasyona duyduğu güvenin artması, duygusal bağlılık ve normatif bağlılık seviyelerini de
arttırmaktadır. Hemşirelerin kuşak farklılıkları örgütsel bağlılık düzeylerini ve algılanan örgütsel güven düzeylerini etkilememektedir.

Anahtar Kelimeler: Organizasyon, güven, hemşire lider, liderlik.


Is There A Difference Between The Organizational Commitment And Organizational Trust Levels Of Generation X And Generation Y Nurses?

Fatma Ay1, Figen Çalışkan2, Ece Uysal Kasap3
1Istanbul Universitiy - Cerrahpasa, Faculty of Health Sciences, İstanbul
2Republic of Turkey, Health Minister, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital, İstanbul
3Republic of Turkey, Istanbul Provincial Health Directorate, İstanbul

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to determine the effects of demographic characteristics of nurses in X and Y generation on organizational
commitment and organizational trust.
METHODS: Descriptive and a cross-sectional research design. This research was carried out with nurses (N=360) from working in
all the state hospitals affiliated with the Public Hospitals Union in a district of Istanbul. The study was carried out using research
forms (“Form of Socio-Demographic Characteristics”, “Organizational Commitment Scale” and “Organizational Trust Inventory”).
The questionnaire forms were completed via face-to-face interviews.
RESULTS: There was no difference found between the perceptions of organizational commitment and organizational trust levels in
Gen X and Gen Y nurses (p>,05). The increase in the level of trust in the organization was determined to increase the levels of
affective commitment and normative commitment (p<,05). The “Trust in organization” level of the Gen X nurses had a significant
positive influence on Affective Commitment (p=.000). The working hours in the clinic, where nurses are currently working, are
affecting organizational trust and loyalty.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The increase of in the level of Gen X and Gen Y nurses’ trust have in the organization also increases affective commitment
and normative commitment levels. Differences in the generations of the nurses does not affect their levels of organizational
commitment and perceived organizational trust.

Keywords: Organization, trust, nurse manager, leadership.


Fatma Ay, Figen Çalışkan, Ece Uysal Kasap. Is There A Difference Between The Organizational Commitment And Organizational Trust Levels Of Generation X And Generation Y Nurses?. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 292-302

Sorumlu Yazar: Fatma Ay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale