ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerde Duygusal Emek Davranışı İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişki [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 187-201 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.35220  

Hemşirelerde Duygusal Emek Davranışı İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişki

Betül Yılmaz1, Oya Sevcan Orak2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, hemşirelerde duygusal emek davranışı ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiyi incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma 20.09.2017-14.01.2019 tarihleri arasında Samsun’da bir hastanede çalışmakta olan araştırmaya alınma ölçütlerine uyan 171 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan “Hemşire Tanıtıcı Bilgi Formu, Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışı Ölçeği ve SCL-90-R Psikolojik Belirti Tarama Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, independent t testi, ANOVA, Pearson korelasyon testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin %90,6’sının kadınlardan oluştuğu, %78,9’unun lisans mezunu olduğu, %77,2’sinin vardiyalı sistemde çalıştığı, %31,6’sının yoğun bakımlarda görev yaptığı belirlenmiştir. Hemşirelerin %50,9’unun hemşirelik yapmaktan doyumlu olduğu, %76’sının çalıştığı kurumdaki sosyal ilişkilerden doyumlu olduğu saptanmıştır. Araştırmada, hemşirelerde duygusal emek davranışı ile psikolojik belirtiler arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>,05). Cinsiyet, eğitim durumu, meslekten ve sosyal ilişkilerden doyumlu olma durumuna göre hemşirelerde duygusal emek davranışı ölçeği alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (p<,05). Görev yapılan birime ve meslekten doyumlu olma durumuna göre “Genel Semptom İndeksi” puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerde duygusal emek davranışı ile psikolojik belirtiler arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler: Duygusal emek davranışı, Hemşire, Psikolojik belirtiler


Relationship Between Emotional Labour Behavior And Psychological Symptoms Among Nurses

Betül Yılmaz1, Oya Sevcan Orak2
1Health Sciences University Samsun Training And Research Hospital, Samsun
2Ondokuz Mayıs University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Department Of Psychiatric Nursing, Samsun

INTRODUCTION: The aim of this research is to examine the relationship between emotional labour behavior and psychological symptoms among nurses.
METHODS: The study was carried out with 171 nurses who met the inclusion criteria and were working in a hospital in the Samsun Province between 20.09.2017-14.01.2019. The data were collected using “Nurse Introductory Information Form”, “Emotional Labor Behavior Scale of Nurses” and “SCL-90-R Psychological Symptom Check Scale” created by the researcher in accordance with the literature. Descriptive statistics, independent t-test, ANOVA and Pearson correlation test were used for analyzing data.
RESULTS: It was found that 90.6% of the nurses participating in the study consisted of women, 78.9% of them had bachelor’s degree, 77.2% of them were working in shifts, 31.6% of them were working at intensive care units. It was found that 50.9% of the nurses were satisfied with nursing and 76% of them were satisfied with the social relations in the institution where they worked. In the research study, it was determined that there was no significant relationship between emotional labor behavior and psychological symptoms in nurses (p>.05). According to gender, educational status, status of being satisfied with occupation and social relations, there was a significant difference among the mean scores of the subdimension scores of emotional labor behavior scale in nurses (p<.05). A significant difference was found between GSI score averages according to task unit and occupational satisfaction (p<.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that there is no significant relationship between emotional labor behavior and psychological symptoms in nurses.

Keywords: Emotional labour behavior, Nurse, Psychological symptoms


Betül Yılmaz, Oya Sevcan Orak. Relationship Between Emotional Labour Behavior And Psychological Symptoms Among Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 187-201

Sorumlu Yazar: Oya Sevcan Orak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale