ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerde Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 177-186 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.60490  

Hemşirelerde Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi

Yeşim Biçici, Sevgi Nehir
Manisa Celal Bayar Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma hemşirelerde örgütsel sinizmin örgütsel bağlılık üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı ve kesitsel olarak gerçekleştirilen araştırma, Ocak 2018- Haziran 2019 tarihleri arasında İzmir ilinde Sağlık Bakanlığına bağlı üçüncü Basamak hastanelerinde çalışmayı kabul eden dört kurumda yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini bu hastanelerde görev yapan toplam 340 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, Kişisel Bilgi formu, Örgütsel Sinizm Ölçeği (ÖSÖ) ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği (ÖBÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı yüzde, Mann Whitney U, Kruskal Wallis testi ve Spearman korelasyon analizi yöntemleri kullanılmıştır.


BULGULAR: Hemşirelerin tanıtıcı özelliklerinden cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışma statüsü, kurumda çalışma yılı ve çalışma şekli ile örgütsel sinizm ölçeği toplam ve alt boyut ortalama puanları arasında anlamalı fark olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Hemşirelerin tanıtıcı özellikleri ile örgüte bağlılık ölçeği alt boyutları ortalama puanları arasında fark olamadığı belirlenmiştir (p>0.05). Hemşirelerin Örgütsel Sinizm Ölçeği toplam puanı 39,31±12,35, örgüte bağlılık 1 alt boyutu 29,50±12,96, örgüte bağlılık 2 alt boyutu ise 23,74±7,84 olarak saptanmıştır. Bağımlı değişken olan örgüte bağlılığı açıklamada örgütsel sinizmin önemli bir faktör olduğu saptanmıştır (örgüte bağlılık 1 F: 240,184, p<0,001; örgüte bağlılık 2 F: 180,618, p<0,001). Basit doğrusal regresyon modelinde, örgütsel sinizm örgüte bağlılık 1 alt boyutunun %41’ini (düzeltilmiş R2=0,414), örgüte bağlılık 2 alt boyutunun ise %34’ünü (düzeltilmiş R2=0,346) açıklanmıştır.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerde örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık arasında negatif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin bireysel özellikleriyle örgüte olan bağlılıkları arasında bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler: Sinizm, örgütsel sinizm, örgütsel bağlılık, hemşire.


The Effect of Organizational Cynicism on Organizational Commitment among Nurses

Yeşim Biçici, Sevgi Nehir
Manisa Celal Bayar University

INTRODUCTION: This study was conducted to examine the effect of organizational cynicism on organizational commitment on nurses.
METHODS: The descriptive and relationship-seeking and cross-sectional study was conducted between January 2018 and June 2019 in four institutions that accepted to work in the third primary hospitals of the Ministry of Health in İzmir. The sample of the study consisted of 340 nurses working in these hospitals. Personal Information Form, Organizational Cynicism Scale (PSI) and Organizational Commitment Scale (PSI) were used to collect the data. In the analysis of the data, descriptive statisticks, Mann Whitney U, Kruskal Wallis test and Spearman correlation analysis methods were used.
RESULTS: There was no significant difference between the descriptive characteristics of the nurses in term of gender, marital status, educational status, working status, working year and working style in the institution and total and sub-dimension mean scores of organizational cynicism scale (p>0.05). There was no significant difference between the descriptive characteristics of the nurses in term of organizational commitment subscale mean scores (p>0.05). The total score of the Organizational Cynicism Scale of the nurses was 39.31 ± 12.35, 1 sub-dimension of organizational commitment was 29.50 ± 12.96, and 2 sub-dimension of organizational commitment was 23.74 ± 7.84. Organizational cynicism was found to be an important factor in explaining loyalty to the dependent variable (organizational commitment 1 F: 240,184, p <0.001; commitment to organization 2 F: 180,618, p <0.001). In the simple linear regression model, organizational cynicism explained 41% (adjusted R2 = 0.414) of the commitment to the sub-dimension 1, and 34% (adjusted R2 = 0.346) of the commitment to the sub-dimension 2.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was a negative and moderate relationship between organizational cynicism and organizational commitment on nurses. It was concluded that there was no relationship between individual characteristics of nurses and their commitment to the organization.

Keywords: Cynicism, organizational cynicism, organizational commitment, nurse.


Yeşim Biçici, Sevgi Nehir. The Effect of Organizational Cynicism on Organizational Commitment among Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 177-186

Sorumlu Yazar: Sevgi Nehir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale