ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Düşme Önleme Programının Uygulanmasını Takiben Hasta Düşmelerinin İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 280-291 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.04127  

Düşme Önleme Programının Uygulanmasını Takiben Hasta Düşmelerinin İncelenmesi

Azize Karahan1, Sultan Kav1, Ziyafet Uğurlu1, Berrak Balanuye1, Hülya Karaer2
1Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik Bölümü,Ankara
2Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, bir üniversite hastanesinde düşme önleme programı sonrası ortaya çıkan hasta düşmelerinin incelenmesi
amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, retrospektif türden bir çalışma olup, Ankara’da bir vakıf üniversite hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın
örneklemini, bir üniversite hastanesinde düşen 103 hasta oluşturmuştur. Bu üniversite hastanesinde hasta düşmelerini önleme
programı zaman içinde yeniden düzenlenmiştir. Araştırmada veri toplamak için “Hendrich II Düşme Risk Değerlendirme Formu,
İtaki Düşme Ölçeği ve Hasta Düşmelerini İnceleme Formu” kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışma sürecinde, hasta düşme oranı %0,16’dan %0,12’ye düşerken, düşme riski olan hastalar %25,3’ten %67,6’ya
yükselmiştir. Hastaların %63,1’inde düşmenin hastaya ait faktörlerden kaynaklandığı belirlenmiştir. Düşme nedenlerinin ilk sıralarında
hastaların yaşı, kullanılan riskli ilaçlar, denge sorunu, konfüzyon, baş dönmesi ve mobilizasyon sırasında yardım istememesi
gibi durumlar düşme riskinin belirleyicisi olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada, tüm risk etmenlerinin göz önüne alındığı düşmeyi önleme programları geliştirilebileceği belirlenmiştir. Bu çalışmanın
sonuçlarını göz önünde bulundurarak fonksiyonel güç ve dengenin iyileştirilmesi için düzenlemelerin yapılması, düşme
önleme önlemleri hakkında yeterli bilgi sağlanması ve daha yakından izlenmesi önerilebilir. Ayrıca bu program, sağlık ekibinin
yardımıyla, hastaları bu şekilde güçlendirerek düşmelerin azaltılmasına katkıda bulunan egzersizlere de odaklanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Düşmeler, Hemşirelik, Hasta güvenliği, Önleme ve kontrol, Risk faktörleri


Reviewing Patient’s Falls Following Implementation of the Fall Prevention Program

Azize Karahan1, Sultan Kav1, Ziyafet Uğurlu1, Berrak Balanuye1, Hülya Karaer2
1Department of Nursing,Baskent University,Ankara,Turkey
2Baskent University Ankara Hospital

INTRODUCTION: This study was conducted to investigate patient falls occurred after a fall prevention program implemented in a university
hospital.
METHODS: This is a retrospective study conducted to investigate patient falls that occurred in a foundation (private) university hospital
located in Ankara. The sample consisted of patients (n: 103) who fell from a height in a foundation university hospital in Turkey.
The Fall Prevention program has been revised over time. Itaki Fall Risk Scale, Enviromental Risk Assesment Form, Falling Patient
Monitoring Form, Incident Report Form, Data Collection Form were used.
RESULTS: While the rate of patient falls decreased from 0.16% to 0.12%, fall risk of the patients increased from 25.3% to 67.6%. The
63.1% of the patient falls were caused by intrinsic factors. Patients’ age, risky medication(s), balance problem, confusion, fatigue,
dizziness and failure to ask for help during mobilization were found as the determinants of the fall risk.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study, fall prevention programs can be improved considering all risk factors. Considering the results of this
study; making adjustments for improving functional strength and balance, providing adequate information on fall prevention measures
and closer monitoring can be suggested. With the help of health team, the program can further focus on the exercises,
contributing to the reduction of falls by strengthening the patients in this way.

Keywords: Falls, Nursing, Patient safety, Prevention and control, Risk factors


Azize Karahan, Sultan Kav, Ziyafet Uğurlu, Berrak Balanuye, Hülya Karaer. Reviewing Patient’s Falls Following Implementation of the Fall Prevention Program. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 280-291

Sorumlu Yazar: Berrak Balanuye, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale