ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yönetici Hemşirelerin Hemşireleri İşe Almaya İlişkin Görüşleri: Niteliksel Bir Çalışma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 238-252 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.30932  

Yönetici Hemşirelerin Hemşireleri İşe Almaya İlişkin Görüşleri: Niteliksel Bir Çalışma

Tuğba Yeşilyurt1, Ülkü Baykal2, Nilgün Göktepe3
1İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Florence Nigthingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul
3Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, yönetici hemşirelerin, hemşirelerin işe alınma sürecine ilişkin görüşlerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma; tanımlayıcı ve fenomenolojik tasarımda niteliksel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiş olup, örneklemini farklı kurumlarda görevli, farklı yönetsel pozisyonlarda, farklı deneyim ve eğitime sahip yönetici hemşireler olmak üzere toplam 43 kişi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, alan yazın taranarak hazırlanan yarı yapılandırılmış derinlemesine bireysel görüşme formuyla birebir görüşmeler yapılarak toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yönetici hemşirelerin görüşleri araştırma soruları doğrultusunda “işe alma ölçütleri”, “işe alma süreci” ve “işe alma sürecinde yaşanan sorunlar” olarak üç ana tema ve bu ana temaların alt temaları şeklinde ele alınmıştır. Yönetici hemşirelerin işe almada dikkate aldıkları ölçütler; kişisel özellikler, eğitim, deneyim ve alanında yetkinlik şeklinde belirlenmiştir. Hemşirelerin işe alınma süreci ise; kamu kuruluşlarında merkezi atama şeklinde gerçekleşirken, kurum yöneticilerinin bu süreçte etkin olmadığı, özel hastanelerde ise insan kaynakları biriminin hemşirelerin işe alım sürecinde aktif olarak görev aldığı ve özellikle işe alma kararının verilmesi aşamasında etkili oldukları görülmüştür. İşe alma sürecinde yaşanan sorunlar ise; bütçe yetersizliği, diğer kurumlarla rekabet, yetkin eleman bulma zorluğu, eğitim düzeyinin düşük olmasına bağlı mesleki yetersizlik ve kamu hastanelerinde işgören seçim sürecinde yaşanan ek sorunlar şeklinde ortaya konmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen sonuçlar, yetkin hemşirelerin işe alınması için planlı ve etkin işe alım sürecinin önemli olduğunu ve bunun yanı sıra kamu hastanelerinde de adayın bireysel ve mesleki niteliklerini dikkate alan bir seçme ve yerleştirme sisteminin oluşturulmasının gerekliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, yönetici hemşire, işe alma.


Opinions of the Nurse Managers on Recruitment of Nurses: A Qualitative Study

Tuğba Yeşilyurt1, Ülkü Baykal2, Nilgün Göktepe3
1Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Istınye University, Istanbul, Turkey
2Department of Nursing Management, Florence Nightingale Faculty of Nursing, Istanbul University-Cerrahpasa, Istanbul, Turkey
3Faculty of Nursing, Koç University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the views of the nurse managers about recruiting process of the nurses.
METHODS: The study was conducted by using qualitative research method in descriptive and phenomenological design and the sample consisted of 43 nurses working in different institutions, managerial positions and having different experience and training. The study data have been collected via face- to- face interviews with semi-structured individual in-depth interview forms prepared by scanning the literature and evaluated with the content analysis method.
RESULTS: In line with the research questions, the views of the executive nurses were addressed as “recruitment criteria”, “recruitment process” and “problems experienced in the recruitment process” as three main themes and subthemes of these main themes. The criteria that the nurse managers take into consideration in recruitment were determined as personal characteristics, training, experience and competence in the field. The process of recruiting nurses takes place in the form of central assignment in public institutions, the managers of institutions aren’t active in this process, and in private hospitals, the human resources unit is active in the process of recruiting nurses and nurse managers are engaged in this process, especially during the decision-making process of recruiting nurses. The problems in the recruitment process have been revealed as lack of budget, competition with other institutions, difficulty in finding a competent nurse, incompetence due to low level of professional education and problems related to additional recruitment process experienced in the public hospitals were identified.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results show that the planned and effective recruitment process is important for the recruitment of qualified and appropriate nurses, as well as the creation of a selection/placement system in public hospitals that takes into account the individual and professional qualifications of the candidate.

Keywords: Nurse, nurse manager, recruitment.


Tuğba Yeşilyurt, Ülkü Baykal, Nilgün Göktepe. Opinions of the Nurse Managers on Recruitment of Nurses: A Qualitative Study. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 238-252

Sorumlu Yazar: Tuğba Yeşilyurt, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale