ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Dijital Hastane Sistemlerinin Hemşirelerin Zihinsel İş Yükü Ve Tıbbi Hataya Eğilimlerine Etkisi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 215-226 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.50023  

Dijital Hastane Sistemlerinin Hemşirelerin Zihinsel İş Yükü Ve Tıbbi Hataya Eğilimlerine Etkisi

Mustafa Karaağaç1, Sevgin Samancıoğlu Bağlama2
1Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği, Gaziantep

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, dijital hastanede ve dijital olmayan standart hastanelerde çalışan iç hastalıkları hemşirelerinin zihinsel iş yükü ve tıbbi hataya eğilimlerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada veriler, Mart-Nisan 2019 tarihleri arasında bir devlet üniversitesi hastanesi ile aynı ilde yer alan üç Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanesinde görev yapan iç hastalıkları birimlerinde çalışan hemşirelerden elde edilmiştir. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu, NASA - İş Yükü İndeksi ve Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Ölçekler için ortalama puanlar elde edilmiş olup söz konusu puanların katılımcıların dijital hastane sistemleri kullanımına göre karşılaştırılmasında bağımsız örneklemler için t testi ve varyans analizi uygulanmıştır.
BULGULAR: Dijital hastane sistemlerinin kullanımı, tıbbi hataya eğilim ölçeğinin alt boyutları ve genel puan ortalamalarında istatistiksel olarak farklılık göstermektedir (p<,05). Buna göre dijital hastane sistemlerini kullanan grubun, tüm alt boyutlarda ve ölçeğin genelinde puan ortalamaları bu sistemi kullanmayanlara göre yüksek bulunmuştur. Bu durum dijital hastane sistemlerini kullananların tıbbi hataya eğilimini azalttığını göstermektedir. Zihinsel iş yükü puanları da dijital hastane sistemlerinin kullanım durumuna göre istatistiksel olarak farklılık göstermektedir (p<,05). Buna göre dijital hastane sistemlerini kullanan grubun zihinsel iş yükü puan ortalaması bu sistemi kullanmayanlara göre düşük bulunmuştur. Zihinsel iş yükü alt boyutlarından fiziksel iş yükü, zamansal iş yükü, çaba, performans ve rahatsızlık seviyesi dijital hastane sistemlerinin kullanımına göre istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir (p>,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonucunda, dijital hastane sistemlerini kullanmanın, hemşireler üzerinde hem zihinsel iş yükünü hafiflettiği hem de tıbbi hataya eğilimlerini azaltmaya yardımcı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijital hastane, zihinsel iş yükü, tıbbi hata, hemşirelik


The Effect Of Digital Hospital Systems On The Mental Workload And Tendencies To Medical Error Of Nurses

Mustafa Karaağaç1, Sevgin Samancıoğlu Bağlama2
1Gaziantep University Institute of Health Sciences, Department of Nursing, Internal Medicine Nursing, Gaziantep
2Gaziantep University Health Sciences Faculty, Department of Nursing, Internal Medicine Nursing, Gaziantep

INTRODUCTION: The aim of this study is the comparison about the tendency about medical error and mental workload which belong to the nurses who work at internal diseases in digital hospitals and non-digital hospitals.
METHODS: Data were obtained from nurses working in Internal Medicine departments of Adiyaman University Education and Research Hospital, Kahta Public Hospital, Besni Public Hospital and Golbasi Public Hospital between March and April 2019. The Personal Information Form, the NASA Task Load Index, and the Medical Malpractice Tendency in Nursing Scale were used in the study. The mean scores for the scales were obtained, and t test and variance analysis were used for independent samples to compare these scores according to the use of digital hospital systems. The data were analyzed with SPSS 22.0 program.
RESULTS: The subdimensions and overall score of the medical error tendency scale differed according to the use of digital hospital systems (p<.05). Therefore, the mean scores of the group using digital hospital systems were found to be higher in all subdimensions and overall scale compared to those who did not use this system. Mental workload differs statistically according to the use of digital hospital systems (p<.05). Accordingly, the mental workload of the group using digital hospital systems was found to be lower than those who did not use this system. In addition, among mental workload subdimensions physical workload, temporal workload, effort, performance and discomfort level do not differ statistically according to the use of digital hospital systems (p>.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the research, it has been found that the use of digital hospital systems, both relieve the mental workload and decrease the tendency of nurses to medical errors.

Keywords: Digital hospital, mental workload, medical error, nursing


Mustafa Karaağaç, Sevgin Samancıoğlu Bağlama. The Effect Of Digital Hospital Systems On The Mental Workload And Tendencies To Medical Error Of Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(2): 215-226

Sorumlu Yazar: Sevgin Samancıoğlu Bağlama, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale