ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV

4.
Editörden
Editorial

Sayfa V

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Bireysel İş Performansı Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Validity and Reliability of Turkish Version of the Individual Work Performance Questionnaire
Nagihan Köroğlu, Havva Öztürk
doi: 10.54304/SHYD.2021.37132  Sayfalar 293 - 302

6.
Ameliyathane Çalışanlarında Bireysel Yenilikçilik Davranışlarının, Etkileyen ve Engelleyen Etmenlerin Belirlenmesi
Determination of Individual Innovative Behaviours, Affecting Factors, and Barriers in Operating Room Workers
Özlem Bilik, Melike Duran, Hale Turhan Damar, Gülcan Öztürk Kaynar
doi: 10.54304/SHYD.2021.55823  Sayfalar 303 - 313

7.
Suriyeli Göçmen Hastaların Sağlık Hizmeti Sunumuna Etkisi: İstanbul Örneği
The Impact of Syrian Immigrant Patients on Health Service Delivery: The Case of Istanbul
Ekrem Sevim, Mustafa Nal
doi: 10.54304/SHYD.2021.25349  Sayfalar 314 - 320

8.
Rehber Hemşirelerin Koruyucu, Sosyalizasyon ve Rol Model Rollerine İlişkin Uygulamaları
Practices of Preceptor Nurses on Protective, Socialisation, and Role Model Roles
Hatice Çamveren, Havva Arslan Yurumezoglu, Ebru Melek Benligül, Gülseren Kocaman
doi: 10.54304/SHYD.2021.27122  Sayfalar 321 - 330

9.
Yoğun Bakım Hemşirelerinde İş Doyumu ile D Tipi Kişilik, Yaşam Doyumu ve Ruhsal Durum Arasındaki İlişki
Relationship Between Job Satisfaction and D Type Personality, Life Satisfaction, and Mental Condition in Intensive Care Nurses
Mahmut Kılıç, Güllü Uslukılıç, Derya Esenkaya, Ökkeş Hakan Miniksar
doi: 10.54304/SHYD.2021.05945  Sayfalar 331 - 343

10.
Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü Algısı ile İş Stresi, Güven, Özdeşleşme, Liderlik Arasındaki İlişkiler
Relationships Between Nurses’ Perceptions of Patient Safety Culture and Job Stress, Trust, Identification, and Leadership
Sabahattin Tekingündüz, Ebru Yıldız, Ramazan İnci
doi: 10.54304/SHYD.2021.59389  Sayfalar 344 - 354

11.
Hemşirelerde Psikolojik Sermaye ile İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Nurses Psychological Capital, Job Performance, and Intention to Leave their Job
Şehrinaz Polat, Nazmiye Yıldırım, Halim İşsever
doi: 10.54304/SHYD.2021.85866  Sayfalar 355 - 365

12.
Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Stres Düzeyi ile Mesleki Değerleri Algılama Düzeyi Arasındaki İlişki
The Relationship Between Nursing Students’ Education Stress Level and Their Perception Level Professional Values
Fatma Er
doi: 10.54304/SHYD.2021.60566  Sayfalar 366 - 376

13.
Hemşirelerde Algılanan Örgütsel Destek ve İş Becerikliliği İlişkisinin İncelenmesi
Examining The Relationship Between Perceived Organisational Support and Job Crafting in Nurses
İzzet Erdem
doi: 10.54304/SHYD.2021.70298  Sayfalar 377 - 387

14.
Hemşireler Nezaketsizliği Nasıl Algılıyor: Kesitsel Bir Çalışma
How Do Nurses Percept Workplace Incivility: A Cross-Sectional Study
Ahmet Seven, Öznur Adadıoğlu, Esin Danç
doi: 10.54304/SHYD.2021.59002  Sayfalar 388 - 396

15.
COVİD-19 Salgını Sürecinde Hemşirelerde Yöneticiye Duyulan Güven ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki
The Relationship Between Nurses Trust in the Manager and Nurses’ Turnover Intentions During the COVID-19 Epidemic
Cennet Çiriş Yıldız, Dilek Yıldırım
doi: 10.54304/SHYD.2021.58235  Sayfalar 397 - 406

16.
Hemşire Karar Verme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Adaptation of The Nursing Decision Making Instrument to Turkish: A Validity and Reliability Study
Şeyma Demir, Arzu Akman Yılmaz
doi: 10.54304/SHYD.2021.35693  Sayfalar 407 - 417

17.
Özel Bir Hastane Grubunda Çalışan Hemşirelerin Uluslararası Eğitimli Hemşire İstihdamına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Determining the Attitudes of Nurses Working in a Private Hospital Group Towards the Employment of Internationally Educated Nurses
Merve Tarhan, Pınar Doğan, Ahu Kürklü
doi: 10.54304/SHYD.2021.07830  Sayfalar 418 - 428

18.
Yoğun Bakım Ünitesindeki Monitör Alarmları ve Hemşirelerin Alarm Yönetimi: Gözlemsel Çalışma
Monitor Alarms and Nurses Alarm Management in The Intensive Care Unit: An Observational Study
Gülnur Gül, Şeyda Seren İntepeler
doi: 10.54304/SHYD.2021.60252  Sayfalar 429 - 438

DERLEME
19.
Sağlıkta Yapay Zekanın Kullanımı ve Etik Sorunlar
The Use of Artificial Intelligence in Health and Ethical Problems
Leyla Özdemir, Aylin Bilgin
doi: 10.54304/SHYD.2021.63325  Sayfalar 439 - 445 

LookUs & Online Makale