ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Ameliyathane Çalışanlarında Bireysel Yenilikçilik Davranışlarının, Etkileyen ve Engelleyen Etmenlerin Belirlenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 303-313 | DOI: 10.54304/SHYD.2021.55823  

Ameliyathane Çalışanlarında Bireysel Yenilikçilik Davranışlarının, Etkileyen ve Engelleyen Etmenlerin Belirlenmesi

Özlem Bilik1, Melike Duran2, Hale Turhan Damar3, Gülcan Öztürk Kaynar4
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
3İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakım Programı
4Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Ameliyathane Birimi

Amaç: Bu araştırmada amaç, ameliyathanedeki sağlık çalışanlarının yenilikçi davranışlarının ve yenilikçi davranışları etkileyen ve engelleyen etmenlerin belirlenmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Türkiye’nin batısında bir üniversite hastanesinin ameliyathanesinde Mart-Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini çalışmanın yapıldığı üniversite hastanesinin ameliyathanesinde çalışan hekim, hemşire ve ameliyathane teknikerlerinden araştırmaya katılmayı kabul eden 145 kişi oluşturdu. Araştırmanın veri toplama araçları “Hemşire Bilgi ve Yenilikçiliği Etkileyen ve Engelleyen Etmenleri Tanılama Formu” ve “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” idi. Verilerin istatistiksel analizinde; sayı-yüzde dağılımları, bağımsız gruplarda t testi, ANOVA testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve Spearman korelasyon analizi kullanıldı.
Bulgular: Araştırmaya katılan ameliyathanedeki sağlık çalışanlarının bireysel yenilikçilik ölçeği puan ortalamasının 57.52±5.14 olduğu ve “gelenekçi” kategorisinde yer aldığı belirlendi. Meslek türlerine göre değerlendirildiğinde hemşireler ve ameliyathane teknikerleri gelenekçi, hekimler ise kuşkucu kategorisindedir. Sağlık çalışanlarının meslek türüne, yenilikçilikle ilgili bilimsel toplantıya katılmalarına, yenilikçilik kavramı hakkında bilgiye sahip olma ve yenilikçilik hakkında eğitim alma durumlarına göre bireysel yenilikçilik puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptandı.
Sonuç: Araştırma bulgularına göre ameliyathane çalışanlarının bireysel yenilikçilik açısından eğitim almaları, yenilikçilik düzeylerinin geliştirilmesi ve yaşadıkları engellerin ortadan kaldırılması için kurumun destekleyici ve motive edici yaklaşımları belirlemesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yenilikçilik, ameliyathane, engeller.


Determination of Individual Innovative Behaviours, Affecting Factors, and Barriers in Operating Room Workers

Özlem Bilik1, Melike Duran2, Hale Turhan Damar3, Gülcan Öztürk Kaynar4
1Dokuz Eylul University Nursing Faculty, Department Of Surgical Nursing, Izmir
2Dokuz Eylul University Hospital, Nursing Services Directorate
3Izmir Democracy University Health Services Vocational School, Elderly Care Program
4Dokuz Eylul University Hospital, Operating Room

Aim: This study aims to determine the innovative behaviours of healthcare professionals in the operating room and the factors that affect and barrier factors.
Method: This descriptive study was carried out in the operating room of a university hospital in western Turkey between March-September 2020. The study sample consisted of 145 people who agreed to participate in the study, from physicians, nurses, and operating room technicians working in the operating room of the university hospital where the study was carried out. The data collection tools of the study were the “Nurse Information and The Factors Influencing and Barriers Innovativeness Identification Form” and “Individual Innovativeness Scale”. The data’s statistical analysis used number-percentage distributions, Independent groups t-test, ANOVA, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis test, and Spearman correlation analysis.
Results: It was determined that the mean score of the individual innovativeness scale of the healthcare professionals participating in the study was 57.52 ± 5.14 and included in the “traditional” category. When evaluated according to their profession types, nurses and operating room technicians were in the “traditionalist” category, and physicians were in the “sceptic” category. A statistically significant difference was found between the individual innovation scores of the healthcare professionals, according to their occupation type, their participation in the scientific meeting on innovation, their status of knowing the concept of innovativeness, and their status of receiving education about innovation.
Conclusion: According to our findings, it is recommended that the institution should determine supportive and motivating approaches for operating room employees to receive training in terms of individual innovativeness, to improve their level of innovativeness, and to eliminate the obstacles they face.

Keywords: Innovation, operating room, barriers.


Özlem Bilik, Melike Duran, Hale Turhan Damar, Gülcan Öztürk Kaynar. Determination of Individual Innovative Behaviours, Affecting Factors, and Barriers in Operating Room Workers. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 303-313

Sorumlu Yazar: Hale Turhan Damar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale