ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü Algısı ile İş Stresi, Güven, Özdeşleşme, Liderlik Arasındaki İlişkiler [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 344-354 | DOI: 10.54304/SHYD.2021.59389  

Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü Algısı ile İş Stresi, Güven, Özdeşleşme, Liderlik Arasındaki İlişkiler

Sabahattin Tekingündüz1, Ebru Yıldız2, Ramazan İnci3
1Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı
2Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
3Batman Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

Giriş: Hasta güvenliğine öncelik veren yüksek kaliteli ve uygun maliyetli bir sağlık sistemi sunmak, ortak bir hasta güvenliği kültürü oluşturmayı gerektirir. Bu bağlamda, paydaşların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını desteklemek için hasta güvenliği kültür algısını etkileyen etmenlerin belirlenmesi gerekir.
Amaç: Çalışmanın amacı, hasta güvenliği kültürü algısı ile iş stresi, örgütsel güven, örgütsel özdeşleşme ve liderlik arasındaki ilişkiyi incelemek ve hasta güvenliği kültür algısının belirleyicilerini saptamaktır.
Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma, 1 Mayıs - 1 Ekim 2017 tarihleri arasında Türkiye’deki bir şehirde bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerle gerçekleştirildi. Araştırma örneklemi 150 hemşireden oluşmaktadır. Çalışmada regresyon, korelasyon, T testi ve Kruskal Wallis analizleri yapıldı.
Bulgular: Hasta güvenliği kültürü algısı ile liderlik, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel güven arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu ve hasta güvenliği kültürü algısı ile iş stresi arasında negatif ancak anlamlı bir ilişki vardı. Çoklu regresyon analizi sonuçları, liderlik, örgütsel özdeşleşme ve iş stresinin hasta güvenliği kültürü algısının belirleyicileri olduğunu gösterdi.
Sonuç: Hastaneler, hasta güvenliği kültürünü oluşturmak ve geliştirmek için personelinin iş stresini azaltan yönetim yaklaşımlarını benimsemelidir. Ayrıca, personel genelinde örgütsel güveni ve örgütsel özdeşleşme düzeylerini geliştirmeyi amaçlayan hastane yönetimi ve liderliği, hasta güvenliği kültürüne olumlu katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, hasta güvenliği, liderlik, örgütsel özdeşleşme, iş stresi, örgütsel güven.


Relationships Between Nurses’ Perceptions of Patient Safety Culture and Job Stress, Trust, Identification, and Leadership

Sabahattin Tekingündüz1, Ebru Yıldız2, Ramazan İnci3
1Mersin University, School of Health, Department of Health Care Management
2Mersin University, Faculty of Nursing, Department of Fundamentals of Nursing
3Batman University, Sağlık Yüksekokulu,Department of Nursing

Introduction: Offering a high-quality and cost-effective healthcare system that prioritises patient safety requires establishing a common patient safety culture. In this regard, stakeholders need to determine the factors that affect the perception of the patient safety culture to support a healthy and safe working environment.
Aim: The study aims to analyze the relationship between the perception of patient safety culture and job stress, organizational trust, organizational identification, and leadership. It also aims to determine the determinants of patient safety perceptions.
Method: This cross-sectional study was conducted between May 1 and October 1, 2017, with nurses working in a public hospital in a city in Turkey. The research group consists of 150 nurses. Regression, correlation, T-test, and Kruskal Wallis analyzes were performed in the study.
Results: A positive and significant relationship was found between the perception of patient safety culture and leadership, organizational identification, and organizational trust. There was a negative but significant relationship between patient safety culture perceptions and job stress. The multiple regression analysis results showed that leadership, organizational identification, and job stress were determinants of patient safety culture perceptions.
Conclusion: Hospitals should adopt management approaches that reduce the job stress of their personnel to establish and improve the patient safety culture. Furthermore, hospital management and leadership aiming to improve organizational trust and identification levels across personnel would positively contribute to the patient safety culture.

Keywords: Nursing, patient safety, leadership, organizational identification, job stress, organizational trust.


Sabahattin Tekingündüz, Ebru Yıldız, Ramazan İnci. Relationships Between Nurses’ Perceptions of Patient Safety Culture and Job Stress, Trust, Identification, and Leadership. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 344-354

Sorumlu Yazar: Sabahattin Tekingündüz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale