ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Stres Düzeyi ile Mesleki Değerleri Algılama Düzeyi Arasındaki İlişki [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 366-376 | DOI: 10.54304/SHYD.2021.60566  

Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Stres Düzeyi ile Mesleki Değerleri Algılama Düzeyi Arasındaki İlişki

Fatma Er
İnönü Üniversitesi, Malatya

Amaç: Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik eğitimi stres düzeyi ile mesleki değerleri algılama düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemektir.
Giriş: Hemşirelik öğrencileri, üniversite eğitiminin zorluklarına ek olarak, kuramsal ve klinik uygulama sırasında hastalar, hasta yakınları, eğitimciler ve hastane ortamıyla ilgili sorunlarla da karşılaştıkları için yoğun stres yaşamaktadırlar. Stres aynı zamanda akademik işlevleri olumsuz etkileyip, eğitim verimini düşürüp, öğrencilerin öğrenmelerine, performanslarına ve profesyonel kimlik kazanımına olumsuz etki edebilmektedir.
Yöntem: Bu araştırma, ilişkisel tanımlayıcı türde bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, bir hemşirelik fakültesi son sınıf öğrencileri (N: 300) oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçim yöntemine gidilmeyip, evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış ve araştırmaya katılmayı kabul eden 255 öğrenci ile tamamlanmıştır. Araştırmanın verileri; “Kişisel Bilgi Formu, Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği ve Hemşirelerin Mesleki Değerleri Ölçeği-Revize” kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: Bu araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin son sınıfta yüksek stres düzeyine sahip oldukları ve mesleki değer algılarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Hemşirelik eğitimi stres ölçeği toplam ve alt boyut puan ortalamaları ile hemşirelerin mesleki değerleri ölçeği toplam ve faktör puan ortalamaları arasında olumlu yönde önemli bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p <0.05). Öğrencilerin hemşirelik eğitimi stres düzeyi arttıkça mesleki değerleri algılama düzeyinin arttığı görülmektedir.
Sonuç: Bu araştırmanın sonuçları doğrultusunda öğrencilerin akademik ve klinik uygulama alanlarında strese neden olan etmenlerin belirlenmesi ve hemşirelik öğrencilerinin bu stres faktörleri ile baş etmelerine yardımcı olacak programların oluşturulması için hemşirelik eğitim programlarının yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi stresi, hemşirelik öğrencileri, mesleki değerler.


The Relationship Between Nursing Students’ Education Stress Level and Their Perception Level Professional Values

Fatma Er
İnönü University, Malatya

Aim: The purpose of this study was to determine the relationship between nursing education stress levels and senior year nursing students’ perception level of professional values. Introduction: In addition to the difficulties of university education, nursing students experience intense stress during theoretical and clinical practice due to encounters related to patients, patient relatives, educators, and the hospital environment. In addition, stress may negatively affect academic functioning, reduce educational efficiency, and negatively impact learning, performance, and professional identity acquisition.
Method: This research is relational and descriptive. A total of 300 a nursing faculty senior year students were recruited for the study. A sampling method was not used in the study; instead, it aimed to reach participants worldwide. The research was completed with 255 students who agreed to participate in the research. The research data were collected using the Personal Information Form, Nursing Education Stress Scale, and the Nurses’ Professional Values Scale.
Results: The study found that nursing students in their senior year had high stress levels, and their perception of professional values were positive. It was determined that there was a significant positive correlation between the total and sub-dimensions mean scores of the Nursing Education Stress Scale, the Nurses’ Professional Values Scale total, and factors’ mean scores (p<0.05). It was observed that, as stress increased, their perception of professional values also increased.
Conclusions: In line with the results of this research, it is recommended to determine the factors that cause stress in the academic and clinical application areas of the students and to reorganise nursing education programs to create programs to help nursing students cope with these stress factors.

Keywords: Nursing education stress, nursing students, professional values.


Fatma Er. The Relationship Between Nursing Students’ Education Stress Level and Their Perception Level Professional Values. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 366-376

Sorumlu Yazar: Fatma Er, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale