ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerde Algılanan Örgütsel Destek ve İş Becerikliliği İlişkisinin İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 377-387 | DOI: 10.54304/SHYD.2021.70298  

Hemşirelerde Algılanan Örgütsel Destek ve İş Becerikliliği İlişkisinin İncelenmesi

İzzet Erdem
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Amaç: Bu çalışma, hemşirelerde algılanan örgütsel desteğin iş becerikliliği üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmanın evrenini, Sağlık Bakanlığının 2019 verilerine göre Türkiye’de görev yapan 198.103 kayıtlı hemşire oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 505 hemşire oluşturmakta olup veriler Google Forms aracılığı ile 10.02.2020-22.02.2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu, Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği (AÖDÖ) ile İş Becerikliliği Ölçeği (İBÖ)” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Science) programı ile analiz edilmiştir. Ölçeklerin ortalama puanları hesaplanmış ve algılanan örgütsel desteğin iş becerikliliği üzerine etkisini belirlemek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır.
Bulgular: Regresyon analizi sonucunda görev becerikliliği değişkenindeki değişimin %6’sının (R2=,060) algılanan örgütsel destek tarafından açıklandığı görülmüştür. Modelin açımlayıcı gücünün anlamlılığı açısından bir sorun olmadığı görülmüştür (F=32,117, p=,000). Bilişsel beceriklilik değişkenindeki değişimin %10,5’i (R2=,105) algılanan örgütsel destek tarafından açıklanırken ve anlamlılık açısından sorun olmadığı görülürken (F=58,947, p=,000), ilişkisel beceriklilik değişkenindeki değişimin %8’inin (R2=,80) algılanan örgütsel destek tarafından açıklandığı ve modelin çok yüksek düzeyde istatistiksel olarak önemli olduğu görülmüştür (F=43,871, p=,000). Algılanan örgütsel desteğin görev becerikliliği (β=,245, t=29,835, p=,000), bilişsel beceriklilik (β=,324, t=28,215, p=,000) ve ilişkisel beceriklilik üzerinde (β=,283, t=29,416, p=,000) önemli ve olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Hemşirelerde algılanan örgütsel desteğin iş becerikliliği boyutları üzerinde önemli ve olumlu bir etkisinin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel destek, algılanan örgütsel destek, iş becerikliliği, hemşire.


Examining The Relationship Between Perceived Organisational Support and Job Crafting in Nurses

İzzet Erdem
Burdur Mehmet Akif Ersoy University

Aim: This study was conducted to examine the effect of perceived organisational support on job crafting on nurses.
Method: The research population consists of 198,103 registered nurses working in Turkey, according to the 2019 data of the Ministry of Health. The study sample consists of 505 nurses, and data were collected between 10.02.2020-22.02.2020 via Google Forms. The “Personal Information Form, Perceived Organisational Support Scale (POSS), and Job Crafting Scale (JCS)” was used in the research. The data obtained were analysed with the SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Science) program. The mean scores of the scales were calculated, and regression analysis was performed to determine the effect of perceived organisational support on job crafting.
Results: As a result of the regression analysis, it was seen that 6% (R2=.060) of the change in the task crafting variable was explained by the perceived organisational support. There was no problem with the significance of the exploratory power of the model (F=32.117, p=.000). 10.5% (R2=.105) of the change in the cognitive crafting variable was explained by perceived organisational support, and there was no problem in terms of significance (F=58.947, p=.000). Furthermore, perceived organisational support explained 8% (R2=.80) of the change in the relational crafting variable, and the model was found to be statistically significant at a very high level (F=43.871, p=.000). Perceived organisational support depends on task crafting (β =.245, t = 29.835, p =.000), cognitive crafting (β =.324, t =28.215, p =.000), and relational crafting (β=.29.416, p=.000). These were found to have a significant and positive effect.
Conclusion: It has been observed that the perceived organisational support in nurses has a significant and positive effect on job crafting dimensions.

Keywords: Organisational support, perceived organisational support, job crafting, nurse.


İzzet Erdem. Examining The Relationship Between Perceived Organisational Support and Job Crafting in Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 377-387

Sorumlu Yazar: İzzet Erdem, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2021 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir. 

LookUs & Online Makale