ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Bireysel İş Performansı Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 293-302 | DOI: 10.54304/SHYD.2021.37132  

Bireysel İş Performansı Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Nagihan Köroğlu1, Havva Öztürk2
1Bayburt Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bayburt
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Trabzon

Amaç: Bu araştırmanın amacı, “Bireysel İş Performansı Ölçeğinin” Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır.
Yöntem: Bu metodolojik araştırma, Karadeniz Bölgesinde bulunan iki devlet hastanesinde çalışan 309 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Bireysel İş Performansı Ölçeği” ile toplanmıştır. Sırasıyla, ölçeğin dil ve kapsam geçerliği, yapı geçerliği, güvenirlik analizleri belirlenmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 28,77±6,25, mesleki deneyimi 6,73±5,76 olup %85,4’ü (n= 264) kadın, %54’ü (n= 167) bekar ve %60,2’si (n=186) lisans mezunudur. Ölçeğin kapsam geçerlik indeksinin,96 olduğu saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde, X2/sd= 2,55, RMSEA=,071, GFI=,92, CFI=,92, NFI=,88, IFI=,92 ve TLI=,90 olarak hesaplanmış ve Cronbach alfa katsayısı ölçek toplamında,80 bulunmuştur.
Sonuç: Araştırmada, hemşirelerin iş performans düzeylerini belirlemeye yarayan 14 maddelik “Bireysel İş Performansı Ölçeğinin” geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu, hemşirelerin iş performans düzeylerinin doğru ve tutarlı bir şekilde ölçülebildiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş performansı, ölçek, hemşirelik, hemşireler, güvenirlik ve geçerlik.


Validity and Reliability of Turkish Version of the Individual Work Performance Questionnaire

Nagihan Köroğlu1, Havva Öztürk2
1Bayburt University, Vocational School Of Health Services, Bayburt
2Karadeniz Technical University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Trabzon

Aim: The purpose of the current study was to perform Turkish validity and reliability tests of the “Individual Work Performance Questionnaire”.
Method: This methodological study was undertaken with 309 nurses who worked at two public hospitals located in the Black Sea Region. The data were collected using the “Information Request Form” and “Individual Work Performance Questionnaire”. Analyses of language and content validity, construct validity, and reliability was performed.
Results: The average age of the participating women was 28.77±6.25 years, average professional experience was 6.73±5.76 years, 85.4% of the participants were female (n=264), 54% were single (n=167), and 60.2% had undergraduate degrees (n=186). It was seen that the content validity index of the questionnaire was.96. The confirmatory factor analysis results were; X2/sd= 2.55, RMSEA=.071, GFI=.92, CFI=.92, NFI=.88, IFI=.92 and TLI=.90. The total questionnaire Cronbach alpha coefficient was,80.
Conclusion: As a result, the “Individual Work Performance Questionnaire” made of 14 items used to determine nurses’ work performance levels was valid and reliable. Nurses’ work performance levels could be measured correctly and consistently.

Keywords: Work performance, scale, nursing, nurses, reliability and validity.


Nagihan Köroğlu, Havva Öztürk. Validity and Reliability of Turkish Version of the Individual Work Performance Questionnaire. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 293-302

Sorumlu Yazar: Nagihan Köroğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2021 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir. 

LookUs & Online Makale