ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yoğun Bakım Hemşirelerinde İş Doyumu ile D Tipi Kişilik, Yaşam Doyumu ve Ruhsal Durum Arasındaki İlişki [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 331-343 | DOI: 10.54304/SHYD.2021.05945  

Yoğun Bakım Hemşirelerinde İş Doyumu ile D Tipi Kişilik, Yaşam Doyumu ve Ruhsal Durum Arasındaki İlişki

Mahmut Kılıç1, Güllü Uslukılıç2, Derya Esenkaya3, Ökkeş Hakan Miniksar4
1Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
2Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Hastanesi
3Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
4Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

Amaç: Bu araştırmanın amacı, yoğun bakım birimlerinde görev yapan hemşirelerde iş doyumu ile D tipi kişilik yapısı, yaşam doyumu ve ruhsal durum arasındaki ilişkiyi saptamaktır.
Yöntem: Kesitsel türde yapılan bu araştırma, yoğun bakım birimlerinde çalışan hemşireler arasında 2020 yılında yapılmıştır. Araştırmaya 294 hemşire katılmıştır. Veriler, “Minnesota İş Doyumu Ölçeği, D tipi Kişilik Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği- Yetişkin ve Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız gruplarda t testi, Anova testi, korelasyon ve çok değişkenli lineer regresyon kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan yoğun bakım hemşirelerinin yaşam doyumları orta (56.7) düzeyde olup %53,7’sinin D tipi kişilik olumsuz duygulanım ve %44,2’sinin ise sosyal içe dönük olduğu görülmüştür. Hemşirelerin depresyon, anksiyete ve stres puan ortalamaları toplam puana göre düşük düzeydedir (sırasıyla 5,9/21, 5,0/21 ve 7,8/21). Yoğun bakım hemşirelerinin içsel iş doyumları dışsal iş doyumlarından daha yüksektir. Çok değişkenli lineer regresyon analizine göre içsel iş doyumunu, yaşam doyumunun artması ve meslekte çalışma süresinin uzaması olumlu yönde etkilerken, olumsuz yönde ise anksiyete düzeyinin arması etkilemektedir. Dışsal iş doyumunu ise olumlu yönde yaşam doyumu ve anksiyete düzeyinin artması etkilerken, olumsuz yönde ise depresyon düzeyinin artması önemli bulunmuştur. Toplam iş doyumunu olumlu yönde yaşam doyumunun artması, olumsuz yönde ise depresyon düzeyinin artması etkilemektedir.
Sonuç: Yoğun bakım hemşirelerinin iş doyumunu, temelde yaşam doyumu olumlu yönde etkilerken, D tipi kişilik yapısı ve stres arasında önemli bir ilişki saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: İş doyumu, yaşam doyumu, D tipi kişilik, depresyon, anksiyete, stres.


Relationship Between Job Satisfaction and D Type Personality, Life Satisfaction, and Mental Condition in Intensive Care Nurses

Mahmut Kılıç1, Güllü Uslukılıç2, Derya Esenkaya3, Ökkeş Hakan Miniksar4
1Yozgat Bozok University, Faculty Of Mecine Deparment Of Public Health
2Yozgat Bozok University, Health Practice And Research Center Hospital
3Yozgat Bozok University, Vocational School Of Health Services
4Yozgat Bozok University, Faculty of Medicine Department of Anesthesia and Reanimation

Aim: This study aims to determine the relationship between job satisfaction and D-type personality, life satisfaction, and mental state in nurses working in hospital intensive care units.
Method: This cross-sectional study was conducted in 2020 among nurses working in intensive care units of hospitals. 294 nurses participated in the study. The data were collected using the Minnesota Job Satisfaction Questionnaire, Type D personality scale (D14), Personal Wellbeing Index-Adult, and Depression Anxiety and Stress Scale. The independent sample t-test, ANOVA, correlation, and multivariate linear regression were used in the data analysis.
Results: The life satisfaction of the intensive care unit nurses participating in the study was medium (56.7). It was observed that 53.7% of them had a negatively affecting D-type personality, and 44.2% were social introverted. Nurses’ mean scores for depression, anxiety, and stress are low compared to the total score (5.9/21, 5.0/21, and 7.8/21, respectively). Intensive care nurses’ intrinsic job satisfaction is higher than their extrinsic job satisfaction. According to the multivariate linear regression analysis, while increased life satisfaction and prolonged working time positively affect intrinsic job satisfaction, anxiety negatively affects it. On the other hand, extrinsic job satisfaction was positively affected by increased life satisfaction and anxiety. In contrast, only the increase in depression was found to be significant in the negative effects. Therefore, total job satisfaction is positively affected by increased life satisfaction, while only negatively affected by depression.
Conclusion: While the job satisfaction of intensive care nurses has been positively affected mainly by life satisfaction, no significant relationship was found between job satisfaction and D-type personality and stress.

Keywords: Job satisfaction, personal satisfaction, type dypersonality, depression, anxiety, stress.


Mahmut Kılıç, Güllü Uslukılıç, Derya Esenkaya, Ökkeş Hakan Miniksar. Relationship Between Job Satisfaction and D Type Personality, Life Satisfaction, and Mental Condition in Intensive Care Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 331-343

Sorumlu Yazar: Mahmut Kılıç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
  

LookUs & Online Makale