ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşireler Nezaketsizliği Nasıl Algılıyor: Kesitsel Bir Çalışma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 388-396 | DOI: 10.54304/SHYD.2021.59002  

Hemşireler Nezaketsizliği Nasıl Algılıyor: Kesitsel Bir Çalışma

Ahmet Seven1, Öznur Adadıoğlu2, Esin Danç3
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Hemşirelik, Kahramanmaraş, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi, Hemşirelik, Sakarya, Türkiye
3Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi, Hemşire, Sakarya, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, hemşirelerin nezaketsizliği nasıl algıladıklarını ve nezaketsizlik algı düzeylerini etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla yapıldı.
Yöntem: Çalışma, kesitsel olarak çalışmaya katılmayı kabul eden 163 hemşire ile yapıldı. Veriler sosyo-demogrofik özellikleri içeren soru formu ve “Hemşirelikte Nezaketsizlik Ölçeği (HNÖ)” kullanılarak toplandı. Verilerin analizi bilgisayar ortamında; yüzdelik, ortalama ve nonparametrik testler kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin HNÖ toplam puan ortalaması 122,45±17,33 olup alt boyut puan ortalamaları sırasıyla 25,66±5,37 (servisimdeki hemşireler), 33,04±7,15 (hastalar/ziyaretçiler), 15,87±4,67 (ilk yöneticim), 22,17±5,80 (doktorlar), 15,78±3,11 (genel nezaketsizlik düşmanca tavırlar) ve 9,90±3,02 (genel nezaketsizlik uygunsuz tavırlar) olduğu görüldü. Eğitim, mesleği sevme, çocukluğunu geçirdiği yer, çalışma şekli ve çalışılan birim değişkenleri ile HNÖ toplam ve alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görüldü (p<0,05).
Sonuç: Çalışmada hemşirelerin genel olarak nezaketsizliği orta düzeyde algıladıkları, eğitim, mesleği sevme, çalışma şekli ve çalışılan birim değişkenlerinin nezaketsizlik algı düzeylerini etkilediği görüldü.

Anahtar Kelimeler: Nezaketsizlik, hemşire, algı.


How Do Nurses Percept Workplace Incivility: A Cross-Sectional Study

Ahmet Seven1, Öznur Adadıoğlu2, Esin Danç3
1Kahramanmaras Sütcü Imam University, Nursing, Kahramanmaraş, Turkey
2Sakarya University, Nursing,Sakarya, Turkey
3Sakarya Yenikent Hospital, Nursing, Sakarya, Turkey

Aim: This study aimed to determine how nurses perceive workplace incivility and the factors that affect their perceptions.
Method: The study was performed cross-sectionally with 163 nurses who agreed to participate. The data were collected using a questionnaire containing socio-demographic features and the Nursing Incivility Scale (NIS). Data analysis was performed in a computer environment using percentage, average, and nonparametric tests.
Results: The mean total score of the NIS of the nurses who participated in the study was 122.45 ± 17.33, and it was determined that the subscale means the score was 25.66 ± 5.37 (nurses in my service), 33.04 ± 7.15 (patients/visitors), 15.87 ± 4, 67 (my first manager), 22.17 ± 5.80 (doctors), and 25.69 ± 4.65 (general incivility). It was determined that there was a statistically significant difference between the variables “education, love the profession, the place where they spent their childhood, the way they worked, and the unit” and the mean and sub-dimension mean scores of the NIS (p <0.05).
Conclusion: In the study, it was seen that the nurses perceived the workplace incivility in the middle level, education, love the profession, the way of working, and the unit variables affect the level of incivility perception.

Keywords: Incivility, nurse, perception.


Ahmet Seven, Öznur Adadıoğlu, Esin Danç. How Do Nurses Percept Workplace Incivility: A Cross-Sectional Study. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 388-396

Sorumlu Yazar: Ahmet Seven, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2021 SHYD. Bu sitenin tüm hakları Yönetici Hemşireleri Derneği'ne aittir. 

LookUs & Online Makale