ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerde Psikolojik Sermaye ile İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 355-365 | DOI: 10.54304/SHYD.2021.85866  

Hemşirelerde Psikolojik Sermaye ile İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şehrinaz Polat1, Nazmiye Yıldırım2, Halim İşsever3
1İstanbul Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Amaç: Psikolojik sermaye ile iş performansı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi incelemek, iş performansı ve işten ayrılma niyetini etkileyen etmenleri belirlemektir.
Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma, 24 Mayıs - 12 Haziran 2019 tarihleri arasında bir kamu üniversite hastanesinde çalışan 697 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, katılımcı bilgi formu, “Psikolojik Sermaye Ölçeği, İş Performans Ölçeği ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği” ile toplanmış ve Mann Whitney-U, Kruskal Wallis testi, Pearson korelasyon ve Binary Lojistik Regresyon analizi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hemşirelerde umut, dayanıklılık, öz-yeterlilik ve ekonomik durumun yüksek olması hemşirelerin iş performansını artırmaktadır (p≤,01). Çalışılan bölümden memnun olma, yüksek dayanıklılık, gündüz çalışma, mesleği isteyerek seçme ve ekonomik durumun yüksek olması hemşirelerin işten ayrılma niyetini azaltmaktadır (p≤,02).
Sonuç: Hemşirelerin psikolojik sermayesinin, iş performansının arttırılmasında etkili olduğu ancak işten ayrılma niyetini azaltmada yeterli olmayacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dayanıklılık, hemşire, işten ayrılma, performans, psikolojik sermaye, umut.


Investigation of the Relationship Between Nurses Psychological Capital, Job Performance, and Intention to Leave their Job

Şehrinaz Polat1, Nazmiye Yıldırım2, Halim İşsever3
1Istanbul University, Faculty of Nursing
2Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Health Sciences
3Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Public Health

Aim: To examine the relationship between psychological capital, occupational performance, and turnover intentions. It also aims to determine the factors that predict occupational performance and turnover intention.
Method: This cross-sectional study was conducted with 697 nurses working in a public university hospital between 24 May and 12 June 2019. The data were collected with an introductory information form containing the demographic and professional characteristics of the participants, the Psychological Capital Scale, the Occupational Performance Scale, and the Turnover Intent Scale. The obtained data were evaluated with Mann Whitney-U, Kruskal Wallis test, Pearson correlation, and Binary Logistic Regression analysis.
Results: High hope, resilience, economic status, and self-efficacy increase nurses’ performance (p≤.01). Being satisfied with the department, high resilience, working during the day, choosing the profession willingly, and high economic status decrease the turnover intention of nurses (p≤.02).
Conclusion: It has been concluded that nurses’ psychological capital is effective in increasing occupational performance, but it will not be sufficient in reducing turnover intentions.

Keywords: Resilience, nurse, turnover intent, performance, psychological capital, hope.


Şehrinaz Polat, Nazmiye Yıldırım, Halim İşsever. Investigation of the Relationship Between Nurses Psychological Capital, Job Performance, and Intention to Leave their Job. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 355-365

Sorumlu Yazar: Şehrinaz Polat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
  

LookUs & Online Makale