ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
COVİD-19 Salgını Sürecinde Hemşirelerde Yöneticiye Duyulan Güven ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 397-406 | DOI: 10.54304/SHYD.2021.58235  

COVİD-19 Salgını Sürecinde Hemşirelerde Yöneticiye Duyulan Güven ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki

Cennet Çiriş Yıldız, Dilek Yıldırım
İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul,Türkiye

Amaç: Bu çalışma, salgın sürecinde görev yapan hemşirelerde yöneticiye duyulan güven ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikteki çalışma, İstanbul ilinde yer alan ve salgın sürecinde yoğun hizmet veren bir hastanede çalışmakta olan 211 hemşire ile yürütülmüştür. Araştırmada, tanımlayıcı bilgilere ilişkin “Anket Formu”, “Örgütsel Güven Ölçeğinin Yöneticiye Güven Alt Boyutu” ve “İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, bağımsız gruplar t testi, Pearson korelasyonu ve basit doğrusal regresyon analizi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin %37,4’ü 18-25 yaş aralığında, %82,5’i kadın, %57,8’inin bekar, %63,3’ünün lisans mezunu olduğu ve %16,6’sının Korana virüse yakalanan hastaların yatırıldığı servislerinde çalıştığı belirlenmiştir. Hemşirelerin “Yöneticiye Güven Alt Ölçeği” puan ortalaması 3,77±1,45 (1-6) ve “İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği” puan ortalaması 7,11±3,40 (3-15) olarak belirlenmiştir. Yöneticiye güven ile işten ayrılma niyeti arasında ters yönde zayıf düzeyde bir ilişki (r=-0,18, p=0,006) saptanmıştır. Yapılan basit doğrusal regresyon analizine göre hemşirelerde yöneticiye duyulan güven, işten ayrılma niyetinin yaklaşık olarak %3’üçünü açıklamaktadır (F=7,613 ve p=0,006).
Sonuç: Bu çalışmada, hemşirelerde yöneticiye duyulan güven artıkça işten ayrılma niyetinin az da olsa azaldığı belirlenmiştir. Salgın sürecinde hemşirelerin işten ayrılma niyetini azaltmak için yönetici hemşirelerin olumlu ve destekleyici bir tutum sergileyerek güven ortamı oluşturmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşireler, güven, işten ayrılma niyeti, yönetici hemşireler.


The Relationship Between Nurses Trust in the Manager and Nurses’ Turnover Intentions During the COVID-19 Epidemic

Cennet Çiriş Yıldız, Dilek Yıldırım
Nursing Department, Istanbul Aydın University Faculty of Health Sciences, Istanbul, Turkey

Aim: This study aims to analyse the relationship between nurses’ turnover intentions working in pandemic hospitals and their trust in the manager.
Method: The designed as a descriptive and correlational study was conducted with 211 nurses working in a hospital located in Istanbul and providing intensive service during the outbreak process. As the data collection tools, the survey form about the descriptive information, the Trust in the Manager Sub-Scale of the Organisational Trust Scale, and the Turnover Intention Scale were utilised in the study. The data were analysed with descriptive statistical methods, Independent-Samples T-Test, the Pearson correlation test, and simple linear regression analysis.
Results: It was found that, of the participant nurses, 37.4% were aged 18-25 years, 82.5% were female, 57.8% were single, 63.3% had a bachelor’s degree, and 16.6% worked in the services where patients with coronavirus are hospitalized. It was discerned that the means of scores obtained by the participant nurses from the Trust in the Manager Sub-Scale and the Turnover Intention Scale were 3,77±1,45 (1-6) and 7,11±3,40 (3-15). It was ascertained that there was a weak negative relationship between the trust in the manager and turnover intentions (r=-0.18, p=0.006).
Conclusion: The study found that, as the trust felt by the nurses towards the manager increased, there was a decrease in nurses’ turnover intentions, although it was a small decrease. To reduce nurses’ intentions to leave their jobs during the pandemic, the managing nurses should create a trusting environment by exhibiting a positive and supportive attitude.

Keywords: Nurses, trust, turnover intention, nurse administrators.


Cennet Çiriş Yıldız, Dilek Yıldırım. The Relationship Between Nurses Trust in the Manager and Nurses’ Turnover Intentions During the COVID-19 Epidemic. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(3): 397-406

Sorumlu Yazar: Cennet Çiriş Yıldız, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
  

LookUs & Online Makale