ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörden
Editorial

Sayfa III

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Yüksek Performanslı Çalışma Sistemleri Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*
The Adaptation of the High-Performance Work Systems Scale into Turkish: A Validity and Reliability Study
Zeynep Ekici, Emine Türkmen
doi: 10.5222/SHYD.2020.50490  Sayfalar 1 - 16

5.
Yönetici Hemşirelerin Hemşirelik Çalışma Ortamına İlişkin Görüşleri: Kalitatif Çalışma
Executive Nurses’ Views about Nursing Work Environment: A Qualitative Study
Nilgün Göktepe, Emine Türkmen, Ayda Kebapçı, Selvinaz Albayrak, İbrahim Topçu, Mukaddes Turan Miral, Şehriban Serbest, Duygu Özcan
doi: 10.5222/SHYD.2020.37267  Sayfalar 17 - 30

6.
Servis Sorumlu Hemşirelerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışları ve Hemşirelerin Motivasyon Durumları*
Transformational Leadership Behaviors of Unit Charge Nurses and the Motivation Status of Staff Nurses
Gülfigar Gülkaya, Sergül Duygulu
doi: 10.5222/SHYD.2020.07078  Sayfalar 31 - 39

7.
Hemşirelerin Mesleki Derneklere Bakış Açıları
Perspectives of the Nurses to Professional Associations
Serap Altuntaş, Şeyda Yetginler
doi: 10.5222/SHYD.2020.75046  Sayfalar 40 - 51

8.
Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Gerçekleşen Yeniden Yapılanma Sürecinin Hemşireler Tarafından Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Çalışma
Evaluation of the Restructuring Process by Nurses in Nursing Services Management: A Qualitative Study
Bilgen Özlük, Ülkü Baykal
doi: 10.5222/SHYD.2020.86548  Sayfalar 52 - 64

9.
Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliğine İlişkin Görüşleri ve Klinik Uygulamada Tanık Oldukları Tıbbi Hataların İncelenmesi
Investigation of Nursing Students’ Viewpoints About Patient Safety and Medical Errors Witnessed in Clinical Practices
Emine Kır Biçer
doi: 10.5222/SHYD.2020.59454  Sayfalar 65 - 77

10.
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Bazı Sosyo Demografik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Etkisi
Effects of Certain Socio-Demographic Characteristics of Nurses Who Work in A University Hospital on Their Organizational Commitment Levels
Seda Sarıköse, Tuğçe Ünver, Zuhal Bahar, Nihal Gördeş, Nilgün Göktepe
doi: 10.5222/SHYD.2020.51422  Sayfalar 78 - 87

11.
Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Y Kuşağı Özelliklerine İlişkin Algılarının Karşılaştırılması
Comparison of Perceptions of Students and Academicians on Generation Y Characteristics
Nihal Ünaldı Baydın, Oznur Ispır, Ramazan Emiralioğlu, Sevilay Aydın
doi: 10.5222/SHYD.2020.29981  Sayfalar 88 - 98

12.
Türkiye’de Hekime Yönelik Fiziksel ve Sözel Şiddet Düzeyini Tespit Etmeye Yönelik Bir Meta Analizi
A Metaanalysıs To Determıne The Level Of Physıcal and Verbal Vıolence Agaınst Physıcıans In Turkey
Arzu Yiğit, Dilruba Uğurluoğlu
doi: 10.5222/SHYD.2020.30306  Sayfalar 99 - 111

13.
Hemşirelerin Terfi Değerlendirilmesinde Kullanılan Bir Araç: Bir Üst Pozisyon Aday Değerlendirme Formu
A Tool Nursing Promotıon Evaluatıon: An Upper Posıtıon Candıdate Evaluatıon Form
Saliha Koç, Elif Karakaş Patlar
doi: 10.5222/SHYD.2020.85570  Sayfalar 112 - 123

OLGU SUNUMU
14.
Transisyonel Bakım Modeli Kullanılarak Uygulanan Hemşirelik Bakımı: Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Yaşlı Hasta Olgu Sunumu
Nursing Care Applied with Transitional Care Model: A Case Report of an Elderly Patient with Open Heart Surgery
Simge Çoşkun, Sergul Duygulu
doi: 10.5222/SHYD.2020.99608  Sayfalar 124 - 141

DERLEME
15.
Hemşire Çizelgeleme Sorununa Yönelik Uygulama Önerileri
Implementation Recommendations for the Nurse Scheduling Problem
Deniz Şanlı, Havva Arslan Yürümezoğlu
doi: 10.5222/SHYD.2019.33043  Sayfalar 142 - 152

16.
Kaos Kuramının Yönetici Hemşireler Açısından Önemi
The Importance of Chaos Theory in Terms of Manager Nurses
Seray Kuşçu, Yunus Şimşek, Handan Alan
doi: 10.5222/SHYD.2020.07742  Sayfalar 153 - 159

17.
Hemşirelik Hizmetlerinde Y Kuşağını İşe Alma ve İşte Tutma Stratejileri
In Nursing Services Recruitment and Retention Strategies of Generation Y
Ayse Dombaycı, Meral Madenoğlu Kıvanç
doi: 10.5222/SHYD.2019.93898  Sayfalar 160 - 168

18.
Acil Serviste Hasta Güvenliği Kültürünü ve Tıbbi Hata Prevalansını Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Patient Safety Culture And Medical Error Prevalence In Emergency Services
Tuğba Çınarlı, Zeliha Koç, Hızır Ufuk Akdemir, Celal Katı
doi: 10.5222/SHYD.2019.02486  Sayfalar 169 - 175 

LookUs & Online Makale