ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Bazı Sosyo Demografik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Etkisi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 78-87 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.51422  

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Bazı Sosyo Demografik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Etkisi

Seda Sarıköse1, Tuğçe Ünver1, Zuhal Bahar2, Nihal Gördeş3, Nilgün Göktepe1
1Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Örgüt-işgören ilişkisi sonucunda oluşan örgütsel bağlılık iş görenin çalıştığı örgüte karşı hissettiği bağın gücüdür. Örgütler için çalışanların çalıştıkları örgütten memnun olmalarını sağlamak, mal ve/veya hizmet üretmek kadar önemli görülmektedir. Çoğunluğunu hemşirelerin oluşturduğu sağlık kuruluşlarında da örgütün başarısı için, hemşirelerin örgüte olan bağlılıklarının artırılması bir gerekliliktir. Hemşirelerin örgüte bağlılıkları yalnızca hemşireler açısından değil hasta/sağlıklı bireyler ve ülke ekonomisi açısından da önem göstermektedir. Bu çalışmada bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin bazı sosyo demografik özelliklerinin örgütsel bağlılık düzeylerine etkisi incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımda yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini bir üniversite hastanesinde çalışan hemşireler oluşturmuştur. Veriler; “Sosyo-Demografik Özellikler Bilgi Formu” ve Dağlı, Elçiçek ve Zakir (2018) tarafından Türkçe geçerlilik güvenilirliği yapılan Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Toplamda 190 hemşireye anket çalışması Aralık 2018-Nisan 2019 tarihleri arasında uygulanarak çalışma sonuçları elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS lisanslı 22.0 paket programı kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmada hemşirelerin örgütsel bağlılık ölçek ortalamaları 3.13±0.16 olup orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Lojistik regresyon analizi sonucuna göre yaş, medeni durum, eğitim durumu ve gelir durumuna göre örgütsel bağlılık arasında pozitif yönde anlamlı fark bulunurken cinsiyet ve medeni duruma göre ise örgütsel bağlılık arasında anlamlı fark bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonucunda hemşirelerin bazı sosyo demografik özelliklerinin örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Yönetici hemşirelerin, hemşirelerin örgütsel bağlılığını etkileyen sosyo demografik özellikleri dikkate almaları ve bunlara yönelik stratejiler geliştirmeleri önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel bağlılık, hemşirelik, sosyo demografik özellikler.


Effects of Certain Socio-Demographic Characteristics of Nurses Who Work in A University Hospital on Their Organizational Commitment Levels

Seda Sarıköse1, Tuğçe Ünver1, Zuhal Bahar2, Nihal Gördeş3, Nilgün Göktepe1
1Koc University, Departman of Nursing Management, Istanbul
2Koc University, Departman of Public Health Nursing, Istanbul
3Dokuz Eylul University, Departman of Nursing Principles, Istanbul

INTRODUCTION: Organizational commitment which is formed as the result of the organization-employee relationship is the power of the commitment that employees feel for the organization they work. It is a necessity to increase nurses’ commitment to the health organization in which the majority of the workers are nurses. Nurses’ commitment to their organization is not only important for themselves but it is also important for ill/healthy individuals and for the economy of the country.In this study, effects of certain socio-demographic characteristics of nurses who work in a university hospital on their organizational commitment levels were examined.
METHODS: This research is a descriptive and involves all nurses who work at University Hospital. The data were collected by using "Socio-Demographic Characteristics Information Form" and “Organizational Commitment Scale” translated into Turkish by Dagli, Elcicek and Zakir (2018). Results of the study were obtained by applying a survey to a total of 190 nurses between the dates of December 2018 and April 2019. SPSS 22.0 package program was used to evaluate the data.
RESULTS: It was found that the level of organizational commitment of the nurses was moderate 3.13±0.16. According to result of the logistic regression analysis, a significant difference was found between the nurses' level of organizational commitment and their ages, education levels, professional experience, income levels; while no significant difference was found between the nurses' level of organizational commitment and their genders and marital status.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, in this study difference was found between the nurses’ level of organizational commitment and socio demographic characteristics so executive nurses should focus on this issue.

Keywords: Organization commitment, nurse, socio demographic characteristics.


Seda Sarıköse, Tuğçe Ünver, Zuhal Bahar, Nihal Gördeş, Nilgün Göktepe. Effects of Certain Socio-Demographic Characteristics of Nurses Who Work in A University Hospital on Their Organizational Commitment Levels. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 78-87

Sorumlu Yazar: Seda Sarıköse, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale