ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Türkiye’de Hekime Yönelik Fiziksel ve Sözel Şiddet Düzeyini Tespit Etmeye Yönelik Bir Meta Analizi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 99-111 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.30306  

Türkiye’de Hekime Yönelik Fiziksel ve Sözel Şiddet Düzeyini Tespit Etmeye Yönelik Bir Meta Analizi

Arzu Yiğit, Dilruba Uğurluoğlu
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Isparta, Turkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hekimlere yönelik şiddet dünya çapında önemli bir sorundur. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de hekime yönelik fiziksel ve sözel şiddet düzeyini meta analiz yöntemiyle tespit etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma kapsamında Türkiye’de 2000-2019 yılları arasında hekime yönelik fiziksel şiddet ve sözel şiddetin incelendiği çalışmaların literatür tarama stratejilerine göre sistematik taraması yapılmıştır. Araştırmada kalite değerlendirilmesi yapılmış ve elde edilen çalışmalar meta analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada Cochrane Q istatistiği ve I² çalışma sonuçlarının heterojen olup olmadığını değerlendirmek için hesaplanmıştır. Meta analizde rastgele etkiler modeli ve etki tipi olarak ise Fisher z istatistiği kullanılmıştır. Yayın yanlılığı huni grafiği, Egger’s linear regression testi ile Begg ve Mazumdar sıra korelasyonları istatistiği ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: Araştırma sonuçları PRISMA akış diyagramı çerçevesinde, fiziksel şiddet için 18 sözel şiddet için ise 17 araştırma meta analizi sonuçları forest plot ile gösterilmiştir. Rastgele etkiler modelinde yürütülen araştırmada fiziksel şiddet skoru 0,08 (G.A; 0,05-0,13; p<0.05), sözel şiddet skoru ise 0,52 ( GA; 0,43-0,60; p<0.05) olarak tespit edilmiştir. Yayın belirlenmesi için huni grafiğindeki saçılımlar incelenmiş, Egger’s linear regression test, Begg ve Mazumdar sıra korelasyonları istatistiğine göre yayın yanlılığı olmadığı tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hekime yönelik fiziksel şiddet düzeyi sözel şiddete göre oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca fziksel ve sözel şiddette araştırma türünün makale ya da tez olma durumunun moderatör rol oynamaktadır. Ancak fizeksel şiddette Ankara ve İstanbul şehirlerinde yapılan çalışmaların moderatör rol oynar iken sözel şiddete moderatör rol oynamadığı saptanmıştır. Sağlık kurumlarında fiziksel ve sözel şiddet olaylarının neden olan faktörlerin araştırılarak yok edilebilmesi için sağlık politikaları oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Meta Analiz, Hekime Şiddet, Fiziksel ve Sözel Şiddet


A Metaanalysıs To Determıne The Level Of Physıcal and Verbal Vıolence Agaınst Physıcıans In Turkey

Arzu Yiğit, Dilruba Uğurluoğlu
Süleyman Demirel University, Department Of Health Management, Isparta, Turkey

INTRODUCTION: Violence against physicians is a major problem worldwide. The aim of this research is to determine the level of physical and verbal violence against physicians in Turkey by means of meta-analysis.
METHODS: Research within the scope of physical violence and verbal violence against doctors in Turkey between the years 2000-2019 that examined the systematic screening studies have been conducted in accordance with the strategy literature. Quality evaluation was performed in the study and the studies were analyzed with meta-analysis method. Cochrane Q statistic and I² were calculated to assess whether the results of the study were heterogeneous. In the meta-analysis, the random effects model and Fisher z statistics were used as the effect type. The publication bias funnel graph was analyzed with Egger’s linear regression test and Begg and Mazumdar rank correlation statistics.
RESULTS: In the framework of the PRISMA flow diagram, the results of the study were shown by 18 plot for physical violence and 17 for meta-analysis by forest plot. In the study conducted with random effects model, physical violence score was 0.08 (CI; 0.05-0.13; p <0.05) and verbal severity score was 0.52 (CI; 0.43-0.60; p <0.05). was determined. In order to determine the publication, the scatterings in the funnel graph were examined and there was no publication bias according to the Egger’s linear regression test, Begg and Mazumdar rank correlation statistics.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The level of physical violence against physicians was found to be quite low compared to verbal violence. In addition, physical and verbal violence plays a moderator role in the status of the article or thesis. However, it was found that the studies conducted in the cities of Ankara and Istanbul play a moderator role in physical violence, whereas it does not play a moderator role in verbal violence.

Keywords: Meta Analysis, Physician Violence, Physical and Verbal Violence


Arzu Yiğit, Dilruba Uğurluoğlu. A Metaanalysıs To Determıne The Level Of Physıcal and Verbal Vıolence Agaınst Physıcıans In Turkey. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 99-111

Sorumlu Yazar: Arzu Yiğit, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale