ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Terfi Değerlendirilmesinde Kullanılan Bir Araç: Bir Üst Pozisyon Aday Değerlendirme Formu [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 112-123 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.85570  

Hemşirelerin Terfi Değerlendirilmesinde Kullanılan Bir Araç: Bir Üst Pozisyon Aday Değerlendirme Formu

Saliha Koç, Elif Karakaş Patlar
Acıbadem Sağlık Grubu, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Her meslekte olduğu gibi hemşirelikte de geniş bir kariyer yelpazesi bulunmaktadır. Bir sağlık koluna mensup olan hemşireler birey, grup ya da toplumun sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacına yönelik sağlık hizmeti sunarlar. Toplumların kendileri için hayati önem taşıyan işlevleri üstlenen mesleklerin önemini kabul ettikleri bilinmektedir. Bu denli önemli bir rolün sahibi olan hemşirelerin sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilecek kariyer planlamalarını yapmaları gerekir. Bunun için de objektif olarak değerlendirilmelerinin yapılabileceği bir araca ihtiyaç duyulmaktadır.Bu çalışma, lider kadrosu seçiminde, objektif değerlendirmede “Hemşirelik Hizmetleri Bir Üst Pozisyon Aday Değerlendirme Formu” kullanılmasını değerlendirmek amacı ile gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve retrospektif bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin en büyük özel sağlık kuruluşlarından birinde çalışan ve 2015 yılında terfi alan, 128 hemşirenin verisi oluşturmuştur. Veriler literatür eşliğinde oluşturulan 12 maddelik “Hemşirelik Hizmetleri Bir Üst Pozisyon Aday Değerlendirme Formu” kullanılarak Ağustos – Eylül 2016 tarihleri arasında insan kaynakları arşivinden ve hastanelerden elden toplanmıştır. Araştırma sonuçları SPSS 22.0 programında yüzdelik ve frekans ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmanın yapıldığı grupta en fazla terfinin beş yıl ve üzeri mesleki deneyimi olan grupta olduğu, bir üst pozisyona atanmadan önce çoğunlukla ek görev almış oldukları, İngilizce ve ek yabancı dil bilme oranlarının yüksek olduğu ve yüksek oranda ekip arkadaşları tarafından tercih edilmiş oldukları görülmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak literatür ışığında oluşturulan ve bir kariyer yönlendirme formu olarak kullanılan “Bir Üst Pozisyon Aday Değerlendirme Formu” yöneticilerin daha doğru ve adaletli tercihler yapmalarını, kişinin hem demografik özelliklerini hem de yetkinliklerini analiz etmelerini kolaylaştıran bir ortam sağlamaktadır. İncelenen formun sadece bir yıllık verileri analiz edilmiştir, yıllar arasında terfi algısı arasında nasıl değişim olduğunu gözlemlemek amacı ile diğer yılları da kapsayan daha geniş kapsamlı bir araştırma yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Terfi, Hemşire, Üst Pozisyon, Değerlendirme Aracı


A Tool Nursing Promotıon Evaluatıon: An Upper Posıtıon Candıdate Evaluatıon Form

Saliha Koç, Elif Karakaş Patlar
Acibadem Healthcare Group, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Nurses belonging to a health branch provide health care services for the purpose of protecting, maintaining and improving health of the individual, group or community. It is known that societies agree upon importance of those professions undertaking functions which are vital for them. Nurses who have such an important role are required to plan their careers in a manner enabling them to fulfill their responsibilities in the best way possible. For this reason, there is a need for a tool to evaluate nurses professional capability objectively to be promoted.
METHODS: It is a descriptive and retrospective research. The sample of the study consists of 128 nurses who work in the largest private health care provider in Turkey. The data were collected by using the 12-item “Nursing Services Upper Position Candidate Evaluation Form” created with the literature. The data were collected from the human resources archive and hospitals between 2016. The results of the research were evaluated with the percentage and frequency in SPSS 22.0 program.
RESULTS: In the group where the study was carried out, the highest promotion was in the group with five years or more professional experience, they have often taken additional duties before being appointed to an upper position, it is seen that English and additional foreign language knowledge rates are high, and they are highly preferred by their teammates.
DISCUSSION AND CONCLUSION: To conclude, ‘Candidate Assessment Form for a Higher Ranking Position’, a career guidance form, offers an environment where it is easier for managers to make more accurate, fairer choices and analyze demographic characteristics and competences of a person. Data covering only one year of the form examined have been analyzed, and it is recommended to conduct a more comprehensive research covering other years with a view to observing how the perception of promotion varies year over year.

Keywords: Promotıon, Nurse, Upper Position, Evaluation


Saliha Koç, Elif Karakaş Patlar. A Tool Nursing Promotıon Evaluatıon: An Upper Posıtıon Candıdate Evaluatıon Form. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 112-123

Sorumlu Yazar: Saliha Koç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale