ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliğine İlişkin Görüşleri ve Klinik Uygulamada Tanık Oldukları Tıbbi Hataların İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 65-77 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.59454  

Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliğine İlişkin Görüşleri ve Klinik Uygulamada Tanık Oldukları Tıbbi Hataların İncelenmesi

Emine Kır Biçer
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin tanık oldukları tıbbi hataların saptanması, uygulamada yaptıkları tıbbi hatalar, hasta güvenliği kültürü ile ilgili görüş ve düşüncelerinin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan bu araştırmanın örneklemini Hatay'da bir üniversitenin hemşirelik bölümünde öğrenimine devam eden ve araştırmaya katılmayı kabul eden 246 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan 50 soruluk anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde dağılımları kullanılmıştır
BULGULAR: Öğrencilerin %90,2'si hasta güvenliği kavramını daha önce duyduğunu, %59,7’si uygulama alanında tıbbi hataya tanık olduklarını, %24’ü kendisinin tıbbi hata yaptığını, %30,9’u aldığı eğitimin tıbbi hataları önlemede yeterli olduğunu, %33,9’u yaptığı hatayı hasta/hasta yakınına bildirebileceğini belirtmiştir. Yapılan tıbbi hataların %93,9’unun ilaç uygulama hataları olduğu saptanmıştır. Öğrenciler hataların oluşum nedenlerini çoğunlukla çalışanların eğitim yetersizlikleri ve aşırı iş yükü olarak ifade etmiştir. Öğrenciler bir çok hasta güvenliği alanını hemşirelerin sorumluluğunda olarak değerlendirmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmamızda hemşirelik öğrencilerinin hasta güvenliği konusunda farkındalıklarının olduğu ancak hasta güvenliği konusunda problemli alanların eğitim eksiklikleri, ilaç uygulamaları/ilaç yönetimi, tıbbi hataların bildirilmesi, tıbbi hataya neden olan faktörler ve hasta güvenliğinde sağlık çalışanlarının sorumlulukları olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, hasta güvenliği, tıbbi hata.


Investigation of Nursing Students’ Viewpoints About Patient Safety and Medical Errors Witnessed in Clinical Practices

Emine Kır Biçer
Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing

INTRODUCTION: This study was planned to determine the medical errors that the nursing students witnessed, the medical errors they made in practice, and their opinions and thoughts about the culture of patient safety, of nursing students during clinical training.
METHODS: A descriptive study was conducted with 246 nursing students who were studying and accepted to participate in the study at the School of Nursing in Hatay. As a data collecting instrument, 50 item questionnaire forms prepared by researchers. In the analysis of data frequency and percentage were used.
RESULTS: During their clinical training, 90.2% participants previously heard that the concept of patient safety, 59.7% of students had witnessed medical errors, 24% of the participants made medical errors, 30.9% said that the received trainings were sufficient to prevent medical errors, 33.9% reported that they will report the errors made to the patient, 93.9 % of the errors were pharmaceutical errors. Nursing students were determined that the reasons for the occurrence of errors are mostly workers' training deficiencies and excessive workload. The students considered many patient safety areas as the nurses' responsibility.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, it was determined that nursing students had awareness about patient safety, but lack of training in problem areas in patient safety, drug applications / drug management, reporting of medical errors, factors causing medical error, and responsibilities of health workers in patient safety.

Keywords: Nursing student, patient safety, medical errors.


Emine Kır Biçer. Investigation of Nursing Students’ Viewpoints About Patient Safety and Medical Errors Witnessed in Clinical Practices. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 65-77

Sorumlu Yazar: Emine Kır Biçer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale