ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Y Kuşağı Özelliklerine İlişkin Algılarının Karşılaştırılması [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 88-98 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.29981  

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Y Kuşağı Özelliklerine İlişkin Algılarının Karşılaştırılması

Nihal Ünaldı Baydın1, Oznur Ispır2, Ramazan Emiralioğlu3, Sevilay Aydın4
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelikte Yönetim AD,Samsun
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim AD, İstanbul.
3Koç Üniversitesi Hastanesi, İstanbul.
4Ataşehir Emphair Saç Ekim Merkezi.

GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin, Y kuşağı özellikleri açısından öz değerlendirmeleri ile öğretim elemanları tarafından değerlendirilmelerini ortaya koyarak algılarını karşılaştırmak amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEM: Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesine bağlı hemşirelik fakültesinde öğrenim gören 422 öğrenci ve 75 öğretim elemanı oluşturmuştur. Veriler, öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik oluşturulan Tanıtıcı Bilgiler Formu ile Öğretmenlerin Y Kuşağı Öğrenci Özellikleri Algıları Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler, tanımlayıcı analizler, t testi, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılarak değerlendirilmiştir.

BULGULAR: BULGULAR: Öğrencilerin, ölçekten aldıkları toplam puan ortalaması 3,83±0,49 iken öğretim elemanlarının ise, 3,00±0,48 puan aldıkları saptanmıştır. Öğrenci öz-değerlendirmelerinin öğretim elemanı değerlendirmelerinden biraz yüksek, ancak anlamlı olmadığı saptanmıştır. Öğretim elemanlarının öğrencilere ilişkin Y kuşağı algısında en düşük değerlendirme iş yönelimi alt boyutunda olurken; öğrencilerin ise kendilerini öğrenme yönelimi alt boyutunda daha düşük değerlendirdikleri görülmüştür.

TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Araştırmanın sonuçları, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının, öğrencilerin Y kuşağı özellikleri açısından değerlendirmelerinin orta düzeyde olduğu ve benzer nitelikte olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Y kuşağı, hemşirelik, öğrenci, lisans programı.


Comparison of Perceptions of Students and Academicians on Generation Y Characteristics

Nihal Ünaldı Baydın1, Oznur Ispır2, Ramazan Emiralioğlu3, Sevilay Aydın4
1Ondokuz Mayis University, Health Science Faculty, Department of Nursing Management, Samsun
2Istanbul University-Cerrahpasa, Florence Nightingale Faculty of Nursing, Department Of Nursing Management, İstanbul.
3Koç University Hospital, Istanbul.
4Ataşehir Emphair Hair Transplantation Center.

INTRODUCTION: AIM: This study aimed to examine nursing students’ self-assessments and academicians’ assessments of them in terms of Generation Y characteristics and to compare them perception. It used a descriptive and correlational research design.
METHODS: METHODS: The sample of this study consisted of 422 students and 75 academicians in the faculty of nursing at a state university in the 2016-2017 academic year. The data were collected using an Introductory Information Form and the Teachers’ Perceptions of Generation Y Student Characteristics Scale. The data were analyzed with using descriptive analyses, the t-test, the Mann-Whitney U test and the Kruskal-Wallis test.
RESULTS: RESULTS: This study found that the students’ total mean score on the scale was 3.83±0.49, while the academicians' was 3.00±0.48. The self-assessments of students were slightly higher than the assessments of academicians, but the difference was not significant. In terms of the perceptions about Generation Y regarding students, the academicians were found to assess students at the lowest level in the orientation toward work subdimension, while the students were found to assess themselves at the lowest level in the orientation toward learning subdimension.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: Results of the study shows that the assessments of students and academicians in terms of the Generation Y characteristics of students were at the moderate levels and similar.

Keywords: Generation Y, nursing, students, undergraduate program.


Nihal Ünaldı Baydın, Oznur Ispır, Ramazan Emiralioğlu, Sevilay Aydın. Comparison of Perceptions of Students and Academicians on Generation Y Characteristics. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 88-98

Sorumlu Yazar: Ramazan Emiralioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale