ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yüksek Performanslı Çalışma Sistemleri Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması* [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 1-16 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.50490  

Yüksek Performanslı Çalışma Sistemleri Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*

Zeynep Ekici1, Emine Türkmen2
1Amerikan Hastanesi, İstanbul
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu metodolojik çalışma, 2001 yılında Zacharatos tarafından geliştirilen “Yüksek Performanslı Çalışma Sistemleri Ölçeği”nin Türkçe formunun ülkemiz hemşireleri için geçerli ve güvenilir bir araç olup olmadığını incelemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, Kasım 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul’da beş hastanede çalışan 450 hemşire ile yürütüldü. Araştırmanın verileri "Tanımlayıcı Özellikler Formu" ve elli bir maddeden oluşan "Yüksek Performanslı Çalışma Sistemleri Ölçeği" ile toplandı.
BULGULAR: Ölçek, uluslararası ölçek uyarlama standartları dikkate alınarak İngilizceden Türkçeye çevrildi; kapsam geçerlik indeksi,97 bulundu. Madde-toplam korelasyon katsayısı,25’nin altında olan 9 madde ölçekten çıkarıldı. Ölçeğin kararlılık testi için 20 hemşirede 15 gün ara ile yapılan iki ölçüm arasında anlamlı fark bulunmadı. Açıklayıcı faktör analizinde faktör yükü <.40 altında olan 5 madde çıkarıldı ve kalan maddelerin 6 alt boyutta yer aldığı belirlendi. Doğrulayıcı faktör analizinde maddelerin kendi boyutu ile olan yol katsayıları,31 ile,84 arasında bulundu ve model uyum iyiliği değerleri kabul edilebilir düzeyde idi. Ölçeğin ve alt boyutlarının Cronbach alfa katsayısı tüm ölçek için,88, alt boyutları için ise,56 ile,85 arasında bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonuçları, bu ölçeğin ülkemiz hemşireleri için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir. Yönetici hemşireler ve araştırmacılar, kurum performansını değerlendirmede bu ölçekten yararlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Geçerlik, güvenirlik, hemşirelik performansı, kurum performansı, ölçek.


The Adaptation of the High-Performance Work Systems Scale into Turkish: A Validity and Reliability Study

Zeynep Ekici1, Emine Türkmen2
1American Hospital, Istanbul, Turkey
2Koc University School of Nursing, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This methodological study was performed to determine whether the Turkish version of the High Performance Work Systems Scale developed by Zacharatos in 2001 is a valid and reliable tool for nurses in Turkey.
METHODS: The study was conducted with 450 nurses who are working in five hospitals in Istanbul between November 2016 and January 2017. The study data were collected using the "Descriptive Characteristics Form", and "High Performance Work Systems Scale" consisting of 51 items.
RESULTS: The scale was translated from English into Turkish considering international scale adaptation standards. The content validity index (CVI) of the scale was 0.97. Nine items whose correlation coefficient was less than 0.25 were excluded from the scale. The stability of the scale over time was tested with 20 nurses twice at a 15-day interval. There was no significant difference between the two measurements. In the exploratory factor analysis, five items with a factor loading of <0.40 were removed and the remaining items were included in six sub-dimensions. In the confirmatory factor analysis, the path coefficients of the items with their own dimension ranged between 0.31 and 0.84. The goodness of fit of the model determined in the confirmatory factor analysis was at an acceptable level. The Cronbach's alpha reliability coefficient was 0.88 for the overall scale and ranged from 0.56 to 0.85 for the sub-dimensions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study indicated that the scale is a valid and reliable tool and thus can be administered to nurses in Turkey. Nurse Managers and researchers can benefit from this scale to assess the institutional performance.

Keywords: Validity, reliability, nursing performance, institutional performance, scale.


Zeynep Ekici, Emine Türkmen. The Adaptation of the High-Performance Work Systems Scale into Turkish: A Validity and Reliability Study. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 1-16

Sorumlu Yazar: Emine Türkmen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale