ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Gerçekleşen Yeniden Yapılanma Sürecinin Hemşireler Tarafından Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Çalışma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 52-64 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.86548  

Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Gerçekleşen Yeniden Yapılanma Sürecinin Hemşireler Tarafından Değerlendirilmesi: Niteliksel Bir Çalışma

Bilgen Özlük1, Ülkü Baykal2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Konya
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Giriş: Hemşirelik hizmetlerinin kalitesi ve etkinliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen başarılı bir yeniden yapılanma süreci, örgütsel süreç ve çıktıları olumlu etkileyerek örgütsel gelişime katkı sağlamaktadır. Bu çalışma, hemşirelik hizmetleri yönetiminde gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinin hemşireler tarafından nasıl değerlendirildiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Nitel bir desende tasarlanan bu araştırma, üç yıllık süreci tanımlamak amacıyla fenomenolojik bir yaklaşımı esas almaktadır. Özel bir hastanede çalışan ve amaçlı maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile seçilen 17 hemşireyle, üç yılda toplam 30 görüşme yapılmıştır. Veri toplama sürecinde bireysel görüşme yöntemiyle, açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ve ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir.
BULGULAR: Araştırma bulguları, örgütsel yapı ve işleyiş, çalışma koşulları ve işten ayrılmayı düşünme nedenleri olmak üzere üç ana tema ve on üç alt tema oluşturularak incelenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yeniden yapılanma sürecinde hemşirelik hizmetleri yönetim kademelerine mesleği hemşire olmayan kişilerin atanması, olumsuz çalışma koşulları, iş yükü fazlalığı ve yetersiz ücret gibi nedenlerden dolayı hemşirelerin memnun olmadığı görülmüştür. Bu süreci başarılı bir şekilde yöneten örgütlerde mesleki yetkinlik ve kurumsal liyakatin istenilen düzeyde olması sağlanmalı, çalışan memnuniyetine ve örgütsel gelişime önem verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik hizmetleri, hemşirelik yönetimi, yeniden yapılanma, hemşirelik, değişim.


Evaluation of the Restructuring Process by Nurses in Nursing Services Management: A Qualitative Study

Bilgen Özlük1, Ülkü Baykal2
1Necmettin Erbakan University Faculty of Nursing, Department of Nursing Management, Konya, Turkey
2Istanbul University Cerrahpaşa Florence Nightingale Faculty of Nursing, Department of Nursing Management, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: A successful restructuring process in order to increase the quality and effectiveness of nursing services contributes to organizational development by positively affecting organizational processes and outcomes. The aim of this study was to determine how nurses were restructuring in nursing services management.
METHODS: This study, designed in a qualitative design, is based on a prospective phenomenological approach to define a three-year process.. A total of 30 interviews were conducted with 17 nurses working in a private hospital and selected for maximum diversity sampling. In the data collection process, semi-structured interview form consisting of open-ended questions and a voice recorder were used by individual interview method. The data were analyzed by descriptive analysis.
RESULTS: The findings of the study were examined by forming three main themes and thirteen sub-themes: organizational structure and operation, working conditions and reasons for thinking about leaving work.
DISCUSSION AND CONCLUSION: During the restructuring process, it was seen that nurses were not satisfied due to reasons such as appointment of non-nurses by profession, negative working conditions, excess workload and insufficient wage. In organizations that successfully manage this process, it is recommended that professional competence and corporate merit be at the desired level, and that employee satisfaction and organizational development should be given importance.

Keywords: Nursing services, nursing management, restructuring, nursing, change.


Bilgen Özlük, Ülkü Baykal. Evaluation of the Restructuring Process by Nurses in Nursing Services Management: A Qualitative Study. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 52-64

Sorumlu Yazar: Bilgen Özlük, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale