ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Servis Sorumlu Hemşirelerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışları ve Hemşirelerin Motivasyon Durumları* [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 31-39 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.07078  

Servis Sorumlu Hemşirelerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışları ve Hemşirelerin Motivasyon Durumları*

Gülfigar Gülkaya1, Sergül Duygulu2
1Ankara Şehir Hastanesi-bilkent, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması için güçlü transformasyonel liderlere ve organizasyonun her kademesinde yüksek motivasyonlu hemşirelere gereksinim vardır. Bu, özellikle hasta bakımının yapıldığı birim veya ünitelerde çalışan personel açısından önemlidir. Bu tanımlayıcı ilişkisel çalışma, servis sorumlu hemşirelerinin (transformasyonel liderlik davranışları ile birlikte çalıştıkları hemşirelerin motivasyon düzeylerini belirlemek ve transformasyonel liderlik ile hemşirelerin motivasyonu arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın örneklemini 108 servis sorumlu hemşiresi ve 324 hemşire oluşturmuştur. Veriler, Tanıtıcı Bilgiler Formu, Liderlik Uygulamaları Envanteri–Öz Değerlendirme ve Gözlemci Formu, Sosyal Beğenirlilik Ölçeği ve İş Motivasyon Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
BULGULAR: SSH’lerin toplam liderlik uygulaması puan ortalaması 129.11±11.45’dir. (puan aralığı 30-150). SSH’lerin yol göstermek (26.10±2,50, Servis sorumlu hemşirelerinin toplam liderlik uygulaması puan ortalaması 129.11±11.45’dir (puan aralığı 30-150). Servis sorumlu hemşirelerinin yol göstermek (p=0.000), süreci sorgulamak (p=0.052), personeli gelişimi konusunda cesaretlendirmek (p=0.000), izleyenlerin başarısını kutlamak (p=0.000) ve toplam liderlik uygulamaları öz değerlendirmeleri (p=0.000) hemşirelerin değerlendirmelerinden daha yüksek bulunmuştur. Hemşirelerin içsel motivasyon puan ortalaması 41.43±5.17 (puan aralığı 18-54), dışsal motivasyon puan ortalaması 28.25±4.31 (puan aralığı 11- 33) ve toplam motivasyon puan ortalaması 69.69±8.45’dir (puan aralığı 29-87). Hemşirelerin, servis sorumlu hemşirelerinin toplam liderlik uygulamalarını değerlendirme puan ortalaması ile, içsel (p=0.001), dışsal (p=0.008) ve toplam (p=0.001) motivasyon puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır..

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma servis sorumlu hemşireleri ile birlikte çalışan hemşirelerin motivasyon seviyelerinin orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, servis sorumlu hemşirelerinin transformasyonel liderlik uygulamalarının hemşirelerin motivasyonu üzerinde önemli bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, sağlık kurumlarında SSH'lerin transformayonel liderlik uygulamalarının geliştirilmesiyle, birlikte çalıştıkları hemşirelerin motivasyonunun artacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, hemşire, transformasyonel liderlik, servis sorumlu hemşiresi.


Transformational Leadership Behaviors of Unit Charge Nurses and the Motivation Status of Staff Nurses

Gülfigar Gülkaya1, Sergül Duygulu2
1Ankara City Hospital- Bilkent, Ankara
2Hacettepe University Faculty Of Nursing, Ankara

INTRODUCTION: The establishment of a safe and healthy work environment requires strong transformational nursing leadership and highly motivated nurses at all levels of the organization. This is especially important at the point of care or unit level where most front-line staff work, and patient care are delivered. This descriptive correlational study aimed to define transformational leadership behaviors of unit charge nurses and the motivation level of staff nurses working with them and the relationship between transformational leadership and motivation of nurses.

METHODS: The study sample consisted of 108 unit charge nurses and 324 staff nurses. Data were collected using the Demographic Data Sheet, the Leadership Practices Inventory-the Self and Observer Form, the Social Desirability Scale, and the Job Motivation Scale.
RESULTS: The average total score of the Leadership Practices Inventory of unit charge nurses was 129.11±11.45 (min.: 30, max.: 150). Unit charge nurses stated that their most frequent leadership practice was “encourage the heart” (27.27±2.38). Their self-ratings on “model the way” (p=0.000), “challenge the process” (p=0.052), “enable others to act” (p=0.000), and “leadership practices” total scores (p=0.000) were statistically significantly higher than those of the staff nurses. Staff nurses' intrinsic motivation mean score was 41.43±5.17 (min. point: 18, max: 54), extrinsic motivation mean score was 28.25±4.31 (min.11, max: 33), and the total motivation mean score was 69.69±8: 45 (min: 29, max: 87). A positive statistically significantly relationship was found between staff nurses’ evaluation on unit charge nurses’ total leadership practices and intrinsic (p=0.001), extrinsic (p=0.008) and total motivation mean scores (p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of study showed that the motivation level of staff nurses was at a moderate level, yet we also found that unit charge nurses transformational leadership practices had a significant effect on staff nurses’ motivation. Therefore, we have concluded that developing transformational leadership practices of unit charge nurses at healthcare institutions can increase the motivation of staff nurses.

Keywords: Motivation, nurse, transformational leadership, unit charge nurse.


Gülfigar Gülkaya, Sergül Duygulu. Transformational Leadership Behaviors of Unit Charge Nurses and the Motivation Status of Staff Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(1): 31-39

Sorumlu Yazar: Sergül Duygulu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale