ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - 2023
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar IV - V

4.
Editörden
Editorial

Sayfa VI

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Başkalarının Duygularını Yönetme Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Test Edilmesi
Testing the Psychometric Properties of the Managing the Emotions of Others Scale
Gözde Uysal, Handan Alan
doi: 10.54304/SHYD.2023.64325  Sayfalar 143 - 153

6.
Hastaların ve Hemşirelerin Algıladığı Bakım Davranışları ve Bakım Memnuniyeti
Nurses' and Patients' Perception of Caring Behaviors and Satisfaction
Derya Akça Doğan, Seher Tanrıverdi, Seda Pehlivan
doi: 10.54304/SHYD.2023.26023  Sayfalar 154 - 162

7.
Ameliyat Sonrası Dönemde Hastaların Karşılanmayan Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Determining the Misscare Needs of Patients in the Postoperative Period
Ayşegül Yayla, Vesile Eskici, Zeynep Karaman Özlü, Tülay Kılınç, Batuhan Yılmaz
doi: 10.54304/SHYD.2023.67944  Sayfalar 163 - 171

8.
Türk Hekimlerinin Uluslararası Göç Niyetini Etkileyen İtici ve Çekici Etmenler Üzerine Bir Araştırma
A Study on the Push and Pull Factors Affecting the International Emigration Intentions of Turkish Physicians
Mustafa Amarat, Mahmut Akbolat, Oya Adıyaman
doi: 10.54304/SHYD.2023.60251  Sayfalar 172 - 179

9.
COVID-19 Küresel Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitim Yoluyla İntörnlük Uygulaması Yapan Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Yetkinlik Algıları ve İlişkili Etmenlerin İncelenmesi
Investigation of Professional Competence Perceptions and Related Factors of Nursing Students Who Made Internship Through Distance Education During the COVID-19 Pandemic Process
Nurhan Çingöl, Mehmet Karakaş, Seher Zengin, Ebru Çelebi
doi: 10.54304/SHYD.2023.46693  Sayfalar 180 - 191

10.
COVID-19 Küresel Salgınının Sağlık Bilimleri Dersi Alan Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Psikolojik Etkileri ve İlişkili Etmenler
Investigating the Psychological Impacts of the COVID-19 Pandemic on University Students of Health Sciences Courses and Associated Factors
Merve Bat Tonkuş, Ece Alagöz, Behice Belkıs Çalışkan
doi: 10.54304/SHYD.2023.93585  Sayfalar 192 - 200

11.
Hemşirelerin Yöneticilerinin Yönetsel Yeterlilik Düzeylerine İlişkin Algıları ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship between Nurses' Perceptions of Managers' Managerial Competence Levels and Job Satisfaction Levels
Aynur Ataman Kufacı, Serap Sökmen
doi: 10.54304/SHYD.2023.83713  Sayfalar 201 - 209

12.
COVID-19 Küresel Salgın Sürecinde Hemşirelerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyi ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma
Determination of Nurses' Level of Psychological Resilience and Affecting Factors in the COVID-19 Pandemic Process: A Cross-Sectional Study
Gülcan Taşkıran Eskici, Hanife Tiryaki Şen
doi: 10.54304/SHYD.2023.96720  Sayfalar 210 - 217

13.
Hemşirelerin Algıladıkları Örgütsel Destek ile Mesleğe Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Nurses’ Perceived Organizational Support and Levels of Occupational Commitment
Serhat Aydoğmuş, Fatma Er
doi: 10.54304/SHYD.2023.80037  Sayfalar 218 - 226

14.
Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Düzeyleri ile Psikolojik İyi Oluşlukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between the Nurses Organizational Citizenship Levels and Psychological Well-Being
Seda Yılmaz, Merve Kızılırmak Tatu
doi: 10.54304/SHYD.2023.44712  Sayfalar 227 - 237

15.
Hemşirelerde İşe Yabancılaşma ile Kalite Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examining the Relationship Between Work Alienation and Quality Perception in Nurses
Şule Kurt, Burcu Genç Köse, Havva Öztürk
doi: 10.54304/SHYD.2023.03880  Sayfalar 238 - 248

16.
Hemşirelerin Çalışma Çizelgelerine Bakışları Üzerine Bir Araştırma
A Study on Nurses’ Perspectives of Work Schedules
Miray Aksu, Leyla Dinc
doi: 10.54304/SHYD.2023.43255  Sayfalar 249 - 260

17.
Sağlık Bilişimi Çalışmalarında Sektörler Arası İş Birliği Düzeyinin Analizi
Analysis of Intersectoral Collaboration Level in Health Informatics Studies
İlker Köse, Şeyma Güner, Ayşe Elif Yıldız, Enise Topaylı
doi: 10.54304/SHYD.2023.50465  Sayfalar 261 - 272

DERLEME
18.
Sağlık Hizmetlerinde Resmi Olmayan Ödemelerin Nedenleri: Sistematik Bir Çalışma
Causes of Informal Payments in Healthcare Services: A Systematic Review
İpek Camuz Berber, Elif Türkan Arslan
doi: 10.54304/SHYD.2023.98159  Sayfalar 273 - 287

19.
Sağlık Personellerinin Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerine Yeni Bir Bakış
A New Perspective on Appointment and Relocation of Healthcare Personnel
Erhan Şimşek, Öykü Su Tulumtaş
doi: 10.54304/SHYD.2023.26818  Sayfalar 288 - 292



 

LookUs & Online Makale