ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Düzeyleri ile Psikolojik İyi Oluşlukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 227-237 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.44712  

Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Düzeyleri ile Psikolojik İyi Oluşlukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Seda Yılmaz1, Merve Kızılırmak Tatu2
1Pursaklar Devlet Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu araştırmada hemşirelerin örgütsel vatandaşlık düzeyleri ile psikolojik iyi oluşlukları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma bir devlet hastanesinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 146 hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın verileri ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Örgütsel Vatandaşlık Düzeyi Ölçeği’ve ‘Psikolojik İyi Oluş Ölçeği’ kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 36,19 (SS=7,19) bulunmuştur. Hemşirelerin %89’unun kadın, %79,5’inin evli, %76’sının lisans mezunu ve %69,2’sinin en uzun yaşadığı yerin il, %85,6’sının ekonomik durumunun orta, %36,3’ünün çalışma süresinin 15 yıl ve üzeri olduğu ve %30,1 diğer servislerde çalıştığı belirlenmiştir. Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Düzeyi Ölçeği toplam puan ortalaması 3,97 (min.=2,3; max=4,9) olarak bulunurken; Psikolojik İyi Olma Ölçeği puan ortalaması ise 31,56 (min.=16; max=40) olarak bulunmuştur. Lisans ve lisansüstü mezunu olanların, en uzun yaşadığı yer il olanların ve ameliyathanede çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Düzeyi Ölçeği vicdanlılık alt boyut puan ortalamasının daha yüksek olduğu, toplam çalışma süresi 15 yıl ve üzeri olanların ise yardım etme alt boyut puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Acil serviste çalışanların ise Örgütsel Vatandaşlık Düzeyi Ölçeği hoşgörülülük ve kurumu övme alt boyut puan ortalamalarının daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Sonuç: Psikolojik iyi oluş ile örgütsel vatandaşlık düzeyi arasında olumlu yönde, zayıf derecede anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Örgütsel vatandaşlık düzeyi arttıkça psikolojik iyi oluş düzeyi artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, örgütsel vatandaşlık düzeyi, psikolojik iyi oluşluk.


Investigation of the Relationship Between the Nurses Organizational Citizenship Levels and Psychological Well-Being

Seda Yılmaz1, Merve Kızılırmak Tatu2
1Pursaklar State Hospital, Ankara, Türkiye
2Gazi University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Ankara, Türkiye

Aim: In this study, it was aimed to examine the relationship between nurses' organizational citizenship levels and their psychological well-being.
Method: This descriptive study was conducted in a state hospital between. The sample of the study consisted of 146 nurses. The data of the study were collected using the 'Personal Information Form', the 'Organizational Citizenship Level Scale', and the 'Psychological Well-Being Scale'.
Results: The mean age of the nurses is 36.19 (SD=7.19). 89% of the nurses are women, 79.5% are married, 76% have a bachelor's degree and 69.2% are living in the province where they live the longest, 85.6% have medium economic status, 36.3% It was determined that the working period was >15 years and 30.1% worked in other services. While the mean score of the Nurses' Organizational Citizenship Level Scale was found to be 3.97 (min.=2.3; max=4.9); The mean score of the Psychological Well-Being Scale was found to be 31.56 (min.=16; max=40). It has been determined that those with undergraduate and graduate degrees, those living in the city where they live the longest, and those working in the operating room have higher conscientiousness sub-dimension averages of the Organizational Citizenship Level Scale, and those with a total working time >15 years have higher helping sub-dimension averages. It was found that the mean scores of the Organizational Citizenship Level Scale tolerance and praising the institution sub-dimensions were higher in those working in the emergency department.
Conclusion: A positive, weakly significant relationship was found between psychological well-being and organizational citizenship level (p<0.05). As the level of organizational citizenship increases, psychological well-being increases.

Keywords: Nursing, organizational citizenship level, psychological well-being.


Seda Yılmaz, Merve Kızılırmak Tatu. Investigation of the Relationship Between the Nurses Organizational Citizenship Levels and Psychological Well-Being. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 227-237

Sorumlu Yazar: Seda Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale