ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
COVID-19 Küresel Salgın Sürecinde Hemşirelerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyi ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 210-217 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.96720  

COVID-19 Küresel Salgın Sürecinde Hemşirelerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyi ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma

Gülcan Taşkıran Eskici1, Hanife Tiryaki Şen2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Fatih, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, COVID-19 küresel salgın sürecinde hemşirelerin psikolojik sağlamlık düzeyinin belirlenmesi ile bazı kişisel ve mesleki özelliklerine göre karşılaştırılması amacıyla yürütülmüştür.
Yöntem: Bu tanımlayıcı ve kesitsel araştırmanın verileri Ocak 2022’de çevrim içi anket ve kolayda örnekleme yöntemi ile kendilerine ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 498 hemşireden toplanmıştır. Veri toplamak amacıyla, Connor-Davidson Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği ve hemşirelerin bireysel ve mesleki güven düzeylerini ölçmek için iki görsel analog skala içeren tanıtıcı bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada tanımlayıcı analizler ve parametrik karşılaştırma analizleri yapılmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin Connor-Davidson Psikolojik Sağlamlık Ölçeği toplam puanının 66,31±18,16 olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin bireysel olarak kendilerine güven düzeyleri (5,04±2,14), mesleki açıdan kendilerine güven düzeylerine (6,88±2,03) göre daha düşük bulunmuştur. Hemşirelerin psikolojik sağlamlık ölçümleri ile bireysel ve mesleki açıdan kendilerine güven düzeyleri arasında olumlu yönlü, zayıf ve istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Ayrıca özel hastanede ve yönetici pozisyonlarında çalışan hemşireler ile daha fazla çalışma deneyimine sahip hemşirelerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Araştırma sonucunda COVID-19 küresel salgın sürecinde hemşirelerin psikolojik sağlamlık düzeyinin ortanın üzerinde olduğu ve hemşirelerin yaş, eğitim düzeyi gibi kişisel özelliklerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı, fakat çalıştıkları pozisyon, kurum türü ve mesleki deneyim gibi mesleki özelliklerinin anlamlı fark oluşturduğu ortaya konmuştur. Bu sonuçlar, yöneticilere hemşirelerin psikolojik sağlamlığını destekleyecek stratejileri geliştirme ve uygulamada yarar sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, psikolojik sağlamlık, etkileyen etmenler, COVID-19, pandemi, küresel salgın.


Determination of Nurses' Level of Psychological Resilience and Affecting Factors in the COVID-19 Pandemic Process: A Cross-Sectional Study

Gülcan Taşkıran Eskici1, Hanife Tiryaki Şen2
1Ondokuz Mayıs University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing Management, Samsun, Türkiye
2İstanbul Health Directorate, Health Services Presidency, Fatih, İstanbul, Türkiye

Aim: To determine nurses’ level of psychological resilience in the COVID-19 pandemic process and to compare according to some personal and professional characteristics.
Method: The data of this descriptive and cross-sectional study were collected in January 2022 from 498 nurses who could be reached through an online questionnaire and convenience sampling method and who agreed to participate in the study. The Connor-Davidson Psychological Resilience Scale and an introductory information form that includes two visual analogue scales for measuring nurses’ individual and professional confidence levels were used.
Results: Nurses’ total score of the psychological resilience scale was 66.31±18.16. Nurses’ individual confidence (5.04±2.14) was lower than their professional confidence (6.88±2.03). Positive, weak and statistically highly significant relationships were found between nurses’ psychological resilience measures and their individual and professional self-confidence levels. In addition, psychological resilience levels of nurses working in private hospitals and managerial positions, and nurses with more working experience were higher.
Conclusion: As a result, nurses’ psychological resilience level was above moderate in the COVID-19 pandemic process. And nurses’ personal characteristics such as age and education level did not make a significant difference in their psychological resilience levels, but their professional characteristics such as position they worked in, institution type and professional experience made a significant difference. These results may benefit managers in developing and implementing strategies that will foster nurses’ psychological resilience.

Keywords: Nurse, psychological resilience, affecting factors, COVID-19, pandemic.


Gülcan Taşkıran Eskici, Hanife Tiryaki Şen. Determination of Nurses' Level of Psychological Resilience and Affecting Factors in the COVID-19 Pandemic Process: A Cross-Sectional Study. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 210-217

Sorumlu Yazar: Hanife Tiryaki Şen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale