ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Türk Hekimlerinin Uluslararası Göç Niyetini Etkileyen İtici ve Çekici Etmenler Üzerine Bir Araştırma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 172-179 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.60251  

Türk Hekimlerinin Uluslararası Göç Niyetini Etkileyen İtici ve Çekici Etmenler Üzerine Bir Araştırma

Mustafa Amarat1, Mahmut Akbolat2, Oya Adıyaman2
1Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ordu, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi, Sakarya, Türkiye

Amaç: Kişi başına düşen sağlık çalışanı sayısı ve dağılımı, ülkelerin sağlık sektöründeki hedeflerine ulaşmalarında önemli etmenlerden biridir. Bununla birlikte, yetkin sağlık çalışanlarının sayısında küresel bir eksiklik söz konusu olup sağlık sistemlerindeki bu sorunun şiddeti ülkelerin gelir düzeyine göre farklılık göstermektedir. Sağlık çalışanlarının göçü veya göç etme niyeti özellikle kaynak ülkeler için kritik bir sorundur. Bu durum sunulan sağlık hizmetlerine erişimi, hakkaniyeti ve kaliteyi doğrudan etkilemektedir. Bu makale Türkiye’de nitelikli hekimlerin yurtdışına göç etme niyetleri ve hekimleri çeken ve iten etmenlerin belirlenmesini amaçlamaktadır.
Yöntem: Araştırma sorusuna uygun olarak tanımlayıcı ve kesitsel olarak tasarlanmıştır. Türkiye'den çalışan toplam 504 hekim çalışmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Veriler, kişisel bilgi formülü ile beraber “İtici Etmenler, Çekici Etmenler, Göçün Olumsuz Etkileri ve Göçün Olumlu Etkileri” içerikli ölçek kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde, sayı, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma bulguları, Türkiye'deki hekimlerin yurtdışına göç etme niyetinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca hekimler Türkiye'den ayrılma olanağı bulduklarında, Almanya, Amerika, İngiltere gibi gelişmiş ülkelere göç etmeyi istediklerini bildirmiştir. Kendilerini göç etmeye zorlayan iten etmenler arasında; öncelikle çalışma ve yaşam koşulları belirtilirken, bunu sağlıkta şiddet olgusu izlemektedir. Katılımcılar, göç etmeleri durumunda Türkiye'de yeni hekimlerin yerlerini hızla dolduramayacağını ve bunun meslektaşlarının ağır iş yükünü daha da artıracağını düşünmektedirler.
Sonuç: Çalışmanın sonuçları dikkate alındığında; özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde sağlık çalışanlarının göç eğilimini azaltmak ve kaynak ülkelerde çalışmak için eğitimli sağlık çalışanlarına yönelik politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu politikalar özellikle sağlıkta şiddet ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili geneli ve özeli kapsayan politikaları içermelidir. Bu iyileştirmelerin yapılmaması durumunda, sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli sunumu kesintiye uğrayabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Türk hekim, göç, iten ve çeken etmenler/faktörler.


A Study on the Push and Pull Factors Affecting the International Emigration Intentions of Turkish Physicians

Mustafa Amarat1, Mahmut Akbolat2, Oya Adıyaman2
1Departmant Of Health Science, Ordu University, Ordu, Türkiye
2Sakarya Business School, Sakarya University, Sakarya, Türkiye

Aim: The number and distribution of health workers per capita are significant factors for countries to achieve their goals in the health sector. However, there is a global shortage of skilled health workers. The immigration of health professionals or their intention to emigrate is a critical problem, especially for source countries. This situation directly affects the access, equity, and quality of necessary health services. In this article, we discussed the intentions of physicians to emigrate and the factors that pull and push physicians, including the methods that can be applied.
Method: It was designed as a descriptive and cross-sectional study in accordance with the research problem. A total of 504 physicians from Turkey participated in the study. The data were collected using a personal information form and a scale consisting of "Push Factors, Pull Factors, Negative Impacts of Migration, and Positive Impacts of Migration". Mean and standard deviation were used in the study.
Results: The results indicate that physicians in Türkiye intend to emigrate. Also, physicians would prefer to emigrate to developed countries such as Germany, the USA, and England if they have the opportunity to leave Türkiye. Working and living conditions are the first factors pushing them, followed by the phenomenon of violence in healthcare. The participants think that if they emigrate, new physicians in Turkey cannot be replaced quickly, and this will further increase the heavy workload of their colleagues.
Conclusion: Considering these results, it is necessary to develop policies for trained healthcare workers to work in source countries and to reduce the level of the emigration tendency of health workers, especially in developing countries such as Türkiye. In particular, these policies should include micro and macro policies related to violence in healthcare and the improvement of working conditions. Otherwise, the effective, efficient, and interrupted delivery of health services may be disrupted.

Keywords: Turkish physicians, emigration, push and pull factors.


Mustafa Amarat, Mahmut Akbolat, Oya Adıyaman. A Study on the Push and Pull Factors Affecting the International Emigration Intentions of Turkish Physicians. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 172-179

Sorumlu Yazar: Mustafa Amarat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale