ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
COVID-19 Küresel Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitim Yoluyla İntörnlük Uygulaması Yapan Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Yetkinlik Algıları ve İlişkili Etmenlerin İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 180-191 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.46693  

COVID-19 Küresel Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitim Yoluyla İntörnlük Uygulaması Yapan Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Yetkinlik Algıları ve İlişkili Etmenlerin İncelenmesi

Nurhan Çingöl, Mehmet Karakaş, Seher Zengin, Ebru Çelebi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Bolu, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, COVID-19 küresel salgın sürecinde uzaktan eğitim yoluyla intörnlük uygulamasını tamamlayan hemşirelik son sınıf öğrencilerinin mesleki yetkinliklerine ilişkin öz-değerlendirmelerini ve etkileyen etmenleri belirlemek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırma, 2019-2020 bahar yarıyılında, bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü dördüncü sınıfında okuyan 75 gönüllü öğrenci ile yapılmıştır. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Hemşirelik Öğrencileri Yetkinlik Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistikler ile parametrik olmayan testlerden “Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H” testleri kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin Hemşirelik Öğrencileri Yetkinlik Ölçeği toplam puan ortalamasının 261,8 (SS=26,9) olduğu, alt boyut puanlarına göre en yüksek puan ortalamasının 6,58 (SS=0,58) etik ve sorumluluk alt boyutuna, en düşük puan ortalamasının 4,92 (SS=1,18) ile klinik biyomedikal bilim alt boyutuna ait olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet, yaş, mezun olunan lise, aile gelir düzeyi, akademik ortalama gibi bazı tanımlayıcı özellikler ile ölçek toplam ve alt boyut puanları arasında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır (p<0,05).
Sonuç: Uzaktan eğitim yoluyla yapılan intörnlük uygulaması sonrasında öğrencilerin mesleki yetkinliklerini iyi düzeyde gördükleri, değerlendirmelerinde uygun ve tutarlı oldukları belirlenmiştir. Ayrıca mesleği sevme, isteyerek seçme, mesleki deneyim ve akademik başarı gibi durumların öğrencilerin mesleki yetkinlik algılarını etkilediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, küresel salgın, COVID-19, hemşirelik lisans eğitimi, hemşirelik öğrencileri, mesleki yetkinlik, intörnlük.


Investigation of Professional Competence Perceptions and Related Factors of Nursing Students Who Made Internship Through Distance Education During the COVID-19 Pandemic Process

Nurhan Çingöl, Mehmet Karakaş, Seher Zengin, Ebru Çelebi
Department Of Nursing, Bolu Abant Izzet Baysal University, Faculty Of Health Sciences, Bolu, Türkiye

Aim: This study was conducted to examine the self-assessments of senior nursing students who completed their internship through distance education in the first period of the COVID-19 Pandemic, regarding their professional competencies, and the factors affecting these evaluations.
Method: This descriptive and cross-sectional study was conducted with 75 students studying in the fourth year in the faculty of health sciences, nursing department of a university in the spring semester of 2019-2020. The data collected through “Introductory Information Form” and ''The Competency Inventory of Nursing Students''. Descriptive tests, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests were used in the analyses.
Results: It was determined that Nursing Students Competency Scale total score mean was 261.8 (SD=26.9), the highest mean score was 6.58 (SD=0.58) in the ethics and responsibility sub-dimension, and the lowest mean score was 4.92 (SD=1.18) in the clinical biomedical science sub-dimension. It was determined that there was a significant difference between some demographic characteristics such as gender, age, graduated high school, family income level, academic average and scale total and sub-dimension scores (p<0.05).
Conclusion: At the end of the internship through distance education, it has been determined that students see their professional competencies at a good level, and they are reasonable and consistent in their evaluations. In addition, it has been determined that situations such as job enjoyment, choosing the profession willingly, professional experience and academic performance affect the perception of professional competence.

Keywords: Pandemic, COVID-19, nursing students, baccalaureate nursing education, professional competence, internship.


Nurhan Çingöl, Mehmet Karakaş, Seher Zengin, Ebru Çelebi. Investigation of Professional Competence Perceptions and Related Factors of Nursing Students Who Made Internship Through Distance Education During the COVID-19 Pandemic Process. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 180-191

Sorumlu Yazar: Nurhan Çingöl, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale