ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Algıladıkları Örgütsel Destek ile Mesleğe Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 218-226 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.80037  

Hemşirelerin Algıladıkları Örgütsel Destek ile Mesleğe Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Serhat Aydoğmuş1, Fatma Er2
1Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Türkiye
2İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Malatya, Türkiye

Amaç: Bu araştırmanın amacı, hemşirelerin algıladıkları örgütsel destek ile mesleğe bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir.
Yöntem: Bu araştırma, ilişkisel tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Bir kamu üniversitesi hastanesinde çalışan 950 hemşire araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmada olasılıksız örnekleme yönteminden gelişi güzel örneklem ile seçilen, araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve en az 6 aydır bu kurumda çalışan 404 hemşire örneklem grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın verileri; “Kişisel Bilgi Formu”, “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği” ve “Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde “sayı, yüzde dağılımı, ortalama, standart sapma, Cronbach alpha katsayısı, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson Korelasyon” analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği” toplam puan ortalaması 23,54 (SS=6,83) olarak hesaplanmış ve hemşirelerin algıladıkları örgütsel destek düzeyinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin “Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği” toplam puan ortalaması 67,2 (SS=12,16) olarak hesaplanmış ve hemşirelerin mesleğe bağlılıklarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği” puanı ile “Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği” toplam puanı arasında pozitif yönde istatistiksel olarak önemli ilişki bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç: Hemşirelerin, “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği” toplam puanı ile “Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği” toplam puanı arasında orta düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Algılanan örgütsel destek, hemşireler, mesleğe bağlılık.


The Relationship Between Nurses’ Perceived Organizational Support and Levels of Occupational Commitment

Serhat Aydoğmuş1, Fatma Er2
1Diyarbakır Selahaddin Eyyubi State Hospital, Diyarbakır, Türkiye
2İnönü University, Faculty of Nursing, Malatya, Türkiye

Aim: The aim of this study is to determine the relationship between nurses' perceived organizational support and their level of commitment to the occupational.
Method: This research was conducted in relational descriptive type. 950 nurses working in a public university hospital constitute the universe of the research. The sample group consisted of 404 nurses who were haphazard selected from the non-probability sampling method, volunteered to participate in the research and worked in this institution for at least 6 months. The data of the research collected by “Personal Information Form”, “Perceived Organizational Support Scale” and “Occupational Commitment in Nursing Scale”. In the evaluation of the data, “number, percentage distribution, mean, standard deviation, Cronbach Alpha coefficient, t test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Pearson Correlation” analysis were used.
Results: It was found that nurses’ who participated the research, average Perceived Organizational Support Scale score was 23.54 (SD=6.83) and it was stated that nurses’ perceived organizational support was at moderate level. Mean of The Occupational Commitment Scale in Nursing of nurses’ who attended the research was calculated as 67.2 (SD=12.16) and this shows that nurses had medium level of occupational commitment. It was found statistically a significant correlation between points of Perceived Organizational Support Scale and Occupational Commitment in Nursing Scale at in the positive direction (p<0.05).
Conclusion: It was determined that there was a moderate and positive correlation between the total score of the nurses' Perceived Organizational Support Scale and the Nursing Occupational Commitment Scale.

Keywords: Perceived organizational support, nurses, occupational commitment.


Serhat Aydoğmuş, Fatma Er. The Relationship Between Nurses’ Perceived Organizational Support and Levels of Occupational Commitment. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 218-226

Sorumlu Yazar: Fatma Er, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale