ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
COVID-19 Küresel Salgınının Sağlık Bilimleri Dersi Alan Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Psikolojik Etkileri ve İlişkili Etmenler [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 192-200 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.93585  

COVID-19 Küresel Salgınının Sağlık Bilimleri Dersi Alan Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Psikolojik Etkileri ve İlişkili Etmenler

Merve Bat Tonkuş1, Ece Alagöz2, Behice Belkıs Çalışkan3
1İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu araştırmada, sağlık bilimleri dersi alan üniversite öğrencilerine COVID-19 küresel salgınının psikolojik etkileri ve ilişkili etmenleri belirlemek amaçlanmaktadır.
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, Türkiye’de sağlık alanında ön lisans ve lisans eğitimi veren tüm üniversitelerdeki öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi ise 520 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma verileri çevrimiçi ortamda, “Tanıtıcı Özellikler Formu, Olayların Etkisi Ölçeği (OEÖ) ve Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ)” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; Mann Whitney U, Kruskal Wallis testleri ve Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Sonuçlara göre ilgisiz tavırlar sergileyen aileye sahip kadınların, psikiyatrik bozukluğu olanların, OEÖ puan ortalaması anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,05). Duygusal olarak dengeli olan öğrencilerin IES puanları diğerlerine göre anlamlı derecede düşük saptanmıştır (p<0,01). Küresel salgın sürecinde ailesi hoşgörülü ve demokratik tutum sergileyenlerin otoriter ve ilgisiz tutum sergileyenlere göre hem DASÖ toplam puanı ve alt boyut puanları anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0,05). Kadın katılımcıların DASÖ ve Depresyon Anksiyete alt boyutları puan ortalamaları anlamlı derece yüksek (p<0,05) iken kronik hastalığı olanların DASÖ puan ortalaması anlamlı derecede yüksek belirlenmiştir. Küresel salgın sürecinde duygu durumlarını dengeli olarak tanımlayanların DASÖ ve alt boyut puan ortalamaları anlamlı derecede düşük olarak saptanmıştır. OEÖ ile DASÖ ve alt boyutları arasında olumlu yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,001).
Sonuç: Bu sonuçlar değerlendirildiğinde, kadın öğrencilerin küresel salgından olumsuz anlamda etkilediği ve depresyon, anksiyete yaşadıkları, duygu durumu dengeli olanların olaylardan daha az etkilediği ve daha az depresyon, anksiyete ve stres yaşadıkları bulunmuştur. Ayrıca ailesi hoşgörülü, demokratik olanların salgından daha az etkilendiği ve daha düşük derecede depresyon, anksiyete ve stres deneyimledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Kişilerin olaylardan etkilenme düzeyleri ile psikolojik etkiler ilişkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Küresel salgın, pandemi, psikolojik etki, COVID-19, üniversite öğrencileri.


Investigating the Psychological Impacts of the COVID-19 Pandemic on University Students of Health Sciences Courses and Associated Factors

Merve Bat Tonkuş1, Ece Alagöz2, Behice Belkıs Çalışkan3
1Department of Nursing, Istanbul Yeni Yuzyil University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Türkiye
2Department of Nursing, Maltepe University School of Nursing, İstanbul, Türkiye
3Department of Nursing, İstanbul Beykent University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Türkiye

Aim: The aim of this study was to determine the psychological impacts of the COVID-19 pandemic and associated factors on students of health sciences courses.
Method: The population of the study consisted of students from all universities providing associate and undergraduate education in the field of health in Turkey. The sample of the research consists of 520 students. The research data were collected online using a descriptive characteristics form, the Impact of Events Scale (IES), and the Depression Anxiety Stress Scale (DASS). Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis tests, and Spearman Correlation analysis were used to evaluate the data.
Findings: According to the findings, the mean scores of women whose families had indifferent attitudes and those with psychiatric disorders were significantly higher (p<0.05). Emotionally stable students had significantly lower IES scores than other students. (p<0.01). It was determined that the total and sub-dimension scores of DASS were significantly lower in those whose families exhibited a tolerant and democratic attitude than those whose families had an authoritarian and indifferent attitude (p<0.05). Female participants had significantly higher mean scores in the DASS and Depression Anxiety sub-dimensions (p<0.05). Those with chronic diseases had significantly higher mean scores on the DASS. Those who defined their mood as stable during the pandemic process had significantly lower mean scores in the DASS and its sub-dimensions. A significant positive correlation was found between IES and DASS and its sub-dimensions (p<0.001).
Conclusion: When these results were evaluated, it was determined that female students were negatively affected by the pandemic and experienced depression and anxiety, while those with a stable mood were less affected by the events and experienced less depression, anxiety, and stress. It was also concluded that those whose families were tolerant and democratic were less affected by the pandemic and experienced lower levels of depression, anxiety, and stress. Psychological impacts are related to the level of being affected by events.

Keywords: Pandemic, psychological impact, COVID-19, university students.


Merve Bat Tonkuş, Ece Alagöz, Behice Belkıs Çalışkan. Investigating the Psychological Impacts of the COVID-19 Pandemic on University Students of Health Sciences Courses and Associated Factors. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 192-200

Sorumlu Yazar: Merve Bat Tonkuş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale