ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Başkalarının Duygularını Yönetme Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Test Edilmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 143-153 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.64325  

Başkalarının Duygularını Yönetme Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Test Edilmesi

Gözde Uysal, Handan Alan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş: Başkalarının duygularını yönetmek, bireylerin duygularını anlamayı ve etkili bir şekilde yönlendirmeyi içermektedir. Hastalarının duygularını yönetebilen hemşireler hastalar ve hasta yakınları ile daha doyurucu iletişim ve etkileşim kurabilecektir. Böylelikle bakımın kalitesinde ve hastaların doyumunda da artış görülecektir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Management of Other’s Emotions Scale’ın Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirliğini belirlemektir.
Yöntem: Veriler, bir üniversite, bir kamu ve bir özel hastanede çalışan 406 hemşireden toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Başkalarının Duygularını Yönetme Ölçeği” kullanılmıştır. Çeviri dünya sağlık örgütü yönergelerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Kapsam geçerliliği, yapı geçerliliği, test-tekrar test güvenilirliği ve iç tutarlılık analizleri yapılmıştır.
Bulgular: Ölçeğin dil ve kapsam geçerliliği yapıldıktan sonra yapı geçerliliği değerlendirilmiştir. Hemşirelerde başkalarının duygularını yönetme ölçeğinin Türkçe versiyonunda, özgün halindeki 6 faktörlü yapısı korunmuştur. AFA faktör yükleri 0,36 ile 0,72 arasında, DFA uyum iyiliği indeksleri χ2 = 2442,940, df = 1104, RMSEA = 0.055, GFI = 0.81, CFI = 0.88 ve IFI = 0.90’dır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı alt boyutlarda 0,81 ile 0,93 arasında değişmektedir.
Sonuç: Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Başkalarının Duygularını Yönetme Ölçeği”nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Duygu, duygu yönetimi, başkalarının duygusunu yönetme, hemşirelik, hemşirelik yönetimi.


Testing the Psychometric Properties of the Managing the Emotions of Others Scale

Gözde Uysal, Handan Alan
Department of Nursing Administration, Florence Nightingale Faculty of Nursing, Istanbul University-Cerrahpasa, İstanbul, Türkiye

Introduction: Managing the emotions of others involves understanding and manipulating their emotions effectively. Nurses who can manage the emotions of others can communicate and interact with patients and their relatives more satisfactorily, thus increasing the quality of care and patient satisfaction.
Aim: This study aims to determine the validity and reliability of the Turkish version of the Managing the Emotions of Others Scale (MEOS).
Method: The data were collected from 406 nurses from three hospitals, including one university, one public, and one private hospital. The scale was translated into Turkish in accordance with the World Health Organization guidelines. Content validity, construct validity, test-retest reliability, and internal consistency analyses were performed.
Results: Following the language and content validity of the scale was performed, its construct validity was assessed. The Turkish version of the MEOS retained its original 6-factor structure. The EFA factor loadings varied between 0.36 and 0.72. The CFI goodness-of-fit indices were as follows: χ2 = 2442.940, df = 1104, RMSEA = 0.055, GFI = 0.81, CFI = 0.88 and IFI = 0.90. The internal consistency coefficient varied between 0.81 and 0.93 for the subscales.
Conclusion: The MEOS_TR is a valid and reliable measurement tool for Turkish nurses.

Keywords: Emotion, emotion management, emotion management of others, nursing, management in nursing.


Gözde Uysal, Handan Alan. Testing the Psychometric Properties of the Managing the Emotions of Others Scale. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 143-153

Sorumlu Yazar: Gözde Uysal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale