ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlık Bilişimi Çalışmalarında Sektörler Arası İş Birliği Düzeyinin Analizi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 261-272 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.50465  

Sağlık Bilişimi Çalışmalarında Sektörler Arası İş Birliği Düzeyinin Analizi

İlker Köse1, Şeyma Güner2, Ayşe Elif Yıldız3, Enise Topaylı3
1Alanya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Antalya, Türkiye
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Strateji Doktora Programı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Çalışmada, sağlık bilişimi uygulamalarında iş birliği düzeyinin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Sağlık bilişimi çalışmalarında sektörler arası iş birliği düzeyini belirlemek amacına ulaşabilmek için sağlıkta kalite ve performans kongrelerinde “sağlık bilişimi” temasındaki araştırmaların ne oranda yer aldığı incelenmiştir. 2009-2021 yılları arasında gerçekleştirilen çeşitli kongrelerde yayınlanan akademik çalışmalar incelenerek analiz edilmiştir. Çalışmanın temel amacı doğrultusunda ele alınan kongre bildiri kitapçıklarının incelenmesinde, nitel bir araştırma yöntemi olan doküman analizi yaklaşımı benimsenmiştir.
Bulgular: Çalışmada, sağlık bilişimi alanında yapılan akademik çalışmaların %66,1’inin yalnızca üniversite çalışanları tarafından gerçekleştirildiği, üniversite-kamu iş birliğinde yapılan çalışmaların oranının ise %16,1 olduğu görülmüştür. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı çalışanlarının bir araya gelerek yürüttüğü çalışmaların ise %10,7 orana sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Yalnızca özel sektör çalışanları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar %1,80 oranında iken benzer şekilde, üniversite-özel sektör iş birliğinde oluşturulan çalışmaların tüm çalışmaların %1,80’ini oluşturduğu görülmüştür. Kamu-özel sektör iş birliği içinde hazırlanan yayınlar tüm yayınların %0,90’ını, üniversite- diğer kamu iş birliği içinde hazırlanan yayınlar ise aynı oran ile tüm yayınların %0,90’ını oluşturduğu görülmüştür.
Sonuç: Çalışma sonuçları, iş birliğinin önemi ve iş birliği içerisinde yapılan çalışmalardan elde edilebilecek yararlar göz önüne alındığında, iş birliğinin yeterli düzeyde olmadığını göstermektedir. Bu kapsamda çalışma, sağlık bilişimi alanında sağlık hizmet sunucularının iş birliği yapmaları için desteğin arttırılması gerekliliği vurgulanarak, bu konuda öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş birliği, sağlık bilişimi, sağlık hizmetleri, sektörler arası iş birliği.


Analysis of Intersectoral Collaboration Level in Health Informatics Studies

İlker Köse1, Şeyma Güner2, Ayşe Elif Yıldız3, Enise Topaylı3
1Alanya University,Faculty of Engineering, Antalya, Türkiye
2İstanbul Medipol University, Institute of Social Sciences, Management and Strategy PhD., İstanbul, Türkiye
3İstanbul Medipol University, Graduate School Of Social Sciences, Business Administration M.s, İstanbul, Türkiye

Aim: The aim of the study is to reveal the level of cooperation in health informatics practices.
Method: In order to reach the aim of the study by determining the level of cooperation between sectors in health informatics studies, the extent of research on the theme of ‘‘health informatics’’ in health quality and performance congresses was examined. As a data source, academic studies published at various congresses held between 2009 and 2021 were analyzed. In accordance with the main purpose of the study, document analysis, which is a qualitative research method was carried out in the congress proceedings booklets.
Results: According to the findings, it was seen that 66.1% of the academic studies in the field of health informatics were carried out only by university employees, while the rate of studies conducted in university-public cooperation was 16.1%. In addition, it was concluded that the work carried out by the employees of the Ministry of Health has a rate of 10.7%. While only 1.80% of the studies were carried out by private sector employees, it was observed that similarly, studies created through university-private sector cooperation constitute 1.80% of all studies. It has been seen that publications prepared in cooperation with the public-private sector constitute 0.90% of all publications, while publications prepared in cooperation with the university-other public sector constitute 0.90% of all publications at the same rate.
Conclusion: The results of the study show that the level of cooperation is not sufficient, considering the importance of cooperation and the benefits that can be obtained from work done in cooperation. In this context, the study emphasizes the need to increase the encouragement of cooperation between health service providers in the field of health informatics and offers suggestions in this regard.

Keywords: Collaboration, health informatics, health services, intersectoral collaboration.


İlker Köse, Şeyma Güner, Ayşe Elif Yıldız, Enise Topaylı. Analysis of Intersectoral Collaboration Level in Health Informatics Studies. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 261-272

Sorumlu Yazar: Şeyma Güner, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale