ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerde İşe Yabancılaşma ile Kalite Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 238-248 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.03880  

Hemşirelerde İşe Yabancılaşma ile Kalite Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şule Kurt1, Burcu Genç Köse2, Havva Öztürk3
1KU Leuven Sağlık Politikaları Enstitüsü, Halk Sağlığı ve Temel Bakım Bölümü, Leuven, Belçika
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Rize, Türkiye
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, hastanede çalışan hemşirelerin işe yabancılaşma düzeyleri ile kalite algıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı, ilişki arayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırmanın evrenini, Türkiye’nin bir ilindeki eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan 300 hemşire, örneklemini ise araştırmaya katılmaya gönüllü olan 134 hemşire oluşturmuştur.
Bulgular: Hemşirelerin işe yabancılaşma ölçeği toplam puan ortalaması 66,6 (SS=13,6) ve kalite algı ölçek ortalaması 257,7 (SS=50,6)’dir. İşe yabancılaşma ile kalite algı puanları arasında orta düzeyde olumsuz yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=-0,64; p<0,001).
Sonuç: Hemşirelerin işe yabancılaşma düzeyleri ve kalite algıları orta düzeyde olup hemşirelerin işe yabancılaşma düzeyleri, kalite algılarını olumsuz etkilemekte ya da yabancılaşma düzeyleri arttıkça kalite algıları azalmaktadır. Örgüt yöneticileri hemşirelerin işe yabancılaşma eğilimini azaltacak strateji ve politikalar kullanmalıdır. Araştırmanın örneklem sayısı artırılarak başka araştırmacılar tarafından tekrar edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hastane, hemşire, iş yabancılaşma, kalite algısı.


Examining the Relationship Between Work Alienation and Quality Perception in Nurses

Şule Kurt1, Burcu Genç Köse2, Havva Öztürk3
1KU Leuven Sağlık Politikaları Enstitüsü, Halk Sağlığı ve Temel Bakım Bölümü, Leuven, Belçika
2Recep Tayyıp Erdogan University, Vocational school of Health Services, Rize, Türkiye
3Karadeniz Technical University, Health Science Faculty, Trabzon, Türkiye

Aim: This research was conducted to determine the relationship between the work alienation level and quality perceptions of nurses working in the hospital.
Method: The population of this descriptive, correlational, and cross-sectional study consisted of 300 nurses working in a training and research hospital in a province of Turkey, and the sample consisted of 134 nurses who volunteered to participate in the study.
Results: The nurses' mean score from the work alienation scale was 66.6 (SD=13.6), and their mean score from the quality perception scale was 257.7 (SD=50.6). A moderately negative and significant relationship was found between work alienation and quality perception scores (r=-0.64; p<0.001).
Conclusion: The level of work alienation and quality perceptions of nurses is moderate. The work alienation level of nurses negatively affects their perceptions of quality, or as their alienation levels increase, their quality perceptions decrease. Organizational managers should use strategies and policies that will reduce the tendency of nurses to alienate from work. It is recommended that the study be repeated by other researchers by increasing the number of samples.

Keywords: Hospital, nurse, work alienation, quality perception.


Şule Kurt, Burcu Genç Köse, Havva Öztürk. Examining the Relationship Between Work Alienation and Quality Perception in Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 238-248

Sorumlu Yazar: Burcu Genç Köse, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale