ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Yöneticilerinin Yönetsel Yeterlilik Düzeylerine İlişkin Algıları ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 201-209 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.83713  

Hemşirelerin Yöneticilerinin Yönetsel Yeterlilik Düzeylerine İlişkin Algıları ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki

Aynur Ataman Kufacı1, Serap Sökmen2
1Sinop Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Sinop, Türkiye
2Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

Amaç: Araştırma, servis hemşirelerinin hemşire yöneticilerinin yönetsel yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları ile iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımda planlanan bu araştırmanın çalışma evrenini Karadeniz bölgesinde bir ilde görevli tüm hemşireler (N: 717), örneklemini ise kolayda örnekleme yöntemi ile ulaşılan hemşireler oluşturmuştur (n: 273). Çalışmada veri toplama aracı olarak ‘‘Bilgi Formu’’ ve ‘‘Minesota İş Doyum Ölçeği’’ kullanılmıştır. Veriler, Ekim-Haziran 2017 tarihleri arasında hemşirelere anket formlarının elden dağıtılıp geri alınması yoluyla elde edilmiştir.
Bulgular: Hemşirelerin iş doyum ölçeği puan ortalaması 2,93 (SS=0,69)’dur. Hemşirelerin yöneticilerinin yönetsel yeterlilik düzeylerine ilişkin algı puan ortalaması 7,23 (SS=0,22) olarak belirlenmiştir. Hemşirelerin iş doyum puan ortalaması ile yöneticilerinin yönetsel yeterlilik düzeyine ilişkin algıları arasında ters yönde, zayıf ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu (r=-0,12; p<0,05) saptanmıştır.
Sonuç: Hemşirelerin. birlikte çalıştıkları servis sorumlu hemşirelerini yönetsel olarak yeterli buldukları fakat iş doyum düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yönetici hemşire, yönetsel yeterlik, iş doyumu.


The Relationship between Nurses' Perceptions of Managers' Managerial Competence Levels and Job Satisfaction Levels

Aynur Ataman Kufacı1, Serap Sökmen2
1Sinop University, Shmyo, Department Of Medical Services And Techniques, Sinop, Türkiye
2Erzincan Binali Yıldırım University, Department Of Nursing, Department Of Nursing Management, Erzincan, Türkiye

Aim: The research was carried out in order to observe the relationship between the perceptions of the service drawings regarding the administrative controls of the monitoring levels and the relationship between job satisfaction.
Method: This research, which was planned in a descriptive and correlational design, was carried out in inpatient treatment units of all nurses working in a province in the Black Sea region (N=717) and the sample was composed of nurses who were convenience sampling method (n=273). "Information Form" and "Minesota Job Satisfaction Scale" were used as data collection tools. Data were collected between October and June 2017 by distributing and returning questionnaires to nurses.
Results: The nurses' job satisfaction scale mean score was 2.93 (SD=0.69). The mean score of perception regarding the managerial competence levels of the managers of the nurses is 7.23 (SD=0.22). It was determined that there was an inverse, weak and statistically significant relationship (r=-0.12; p<0.05) between the nurses' job satisfaction average score and their managers' perceptions of managerial competence.
Conclusion: It was concluded that the nurses found the nurses in charge of the service they work with to be managerial enough, but their job satisfaction levels were low.

Keywords: Nurse manager, managerial competence, job satisfaction.


Aynur Ataman Kufacı, Serap Sökmen. The Relationship between Nurses' Perceptions of Managers' Managerial Competence Levels and Job Satisfaction Levels. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 201-209

Sorumlu Yazar: Aynur Ataman Kufacı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale