ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hastaların ve Hemşirelerin Algıladığı Bakım Davranışları ve Bakım Memnuniyeti [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 154-162 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.26023  

Hastaların ve Hemşirelerin Algıladığı Bakım Davranışları ve Bakım Memnuniyeti

Derya Akça Doğan1, Seher Tanrıverdi2, Seda Pehlivan1
1Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Mardin, Türkiye

Amaç: Hemşirelerin, kendi bakım davranışlarını değerlendirmesi ve aynı bakım davranışlarının hastalar tarafından nasıl değerlendirildiğini anlaması oldukça önemlidir. Bu araştırma, hastaların ve hemşirelerin algıladığı bakım davranışları ve bakım memnuniyeti arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırma, iç hastalıkları ve cerrahi kliniklerinde çalışan 119 hemşire ve bakım verdikleri 100 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, hastalar ve hemşireler için ayrı veri toplama formları kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Veri toplama formları; bireyin tanıtıcı özellikleri formu, Vizüel Analog Skala ve Bakım Davranışları Değerlendirme Ölçeği-Kısa Formundan oluşmuştur.
Bulgular: Algılanan bakım davranışları toplam puan ortalaması, hastalarda ve hemşirelerde sırasıyla; 88,50 (SS=23,14) ve 111,44 (SS=16,52) olarak bulunmuştur. Bakım memnuniyeti puan ortalaması, hastalarda ve hemşirelerde sırasıyla; 6,66 (SS=2,07) ve 7,42 (SS=2,12) olup hemşirelerin algıladığı bakım davranışları (p<0,001) ve memnuniyet düzeyleri (p<0,01) hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek saptanmıştır. Hastaların ve hemşirelerin algıladığı bakım davranışları puanı ile memnuniyet puanı arasında istatistiksel olarak olumlu yönde ilişki bulunmuştur (sırasıyla 0,591; 0,316; p<0,01).
Sonuç: Hastaların ve hemşirelerin algıladığı bakım davranışları ve bakım memnuniyetinin orta düzeyin üzerinde olduğu ve algılanan bakım davranış düzeyi arttıkça bakım memnuniyetinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, hastalar tarafından algılanan bakım davranışlarını ve memnuniyet düzeyini arttırmak için uygulanabilecek yaklaşımlar ile ilgili araştırmalar yapılmalı ve stratejiler geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bakım, hasta, hemşire, hemşirelik bakımı, memnuniyet.


Nurses' and Patients' Perception of Caring Behaviors and Satisfaction

Derya Akça Doğan1, Seher Tanrıverdi2, Seda Pehlivan1
1Department of Medical Nursing, Bursa Uludag University, Bursa, Türkiye
2Department of Surgical Nursing, Mardin Artuklu University, Mardin, Türkiye

Aim: This research was carried out to determine the relationship between caring behaviors perceived by patients and nurses and care satisfaction.
Method: This descriptive study was conducted with 119 nurses working in internal and surgical clinics and 100 patients they care for. Data were collected by face-to-face interview method using separate data collection forms for patients and nurses. Data collection forms consisted of the introductory characteristics of the individual, the Visual Analog Scale, and the Caring Behaviors Assessment Tool-Short Form.
Results: The mean total score of perceived caring behaviors was found to be 88.50 (SD=23.14) for the patients and 111.44 (SD=16.52) for the nurses. The mean care satisfaction score was 6.66±2.07 for the patients and 7.42 (SD=2.12) for the nurses. Nurses' perceived caring behaviors (p<0.001) and satisfaction levels (p<0.01) were statistically significantly higher than the patients'. A statistically positive correlation was found between the caring behavior score perceived by the patients and nurses and the satisfaction score (respectively 0,591; 0,316; p<0,01).
Conclusion: The caring behaviors and care satisfaction perceived by the patients and nurses were above the moderate level. As the perceived caring behavior level increased, care satisfaction increased.

Keywords: Care, nursing, nursing care, patient, satisfaction.


Derya Akça Doğan, Seher Tanrıverdi, Seda Pehlivan. Nurses' and Patients' Perception of Caring Behaviors and Satisfaction. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 154-162

Sorumlu Yazar: Derya Akça Doğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale