ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlık Hizmetlerinde Resmi Olmayan Ödemelerin Nedenleri: Sistematik Bir Çalışma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 273-287 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.98159  

Sağlık Hizmetlerinde Resmi Olmayan Ödemelerin Nedenleri: Sistematik Bir Çalışma

İpek Camuz Berber1, Elif Türkan Arslan2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, resmi olmayan ödemelerin nedenlerini hem sağlık hizmetini kullananlar hem de sağlık hizmetini sunanlar açışından ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Bu amaca yönelik olarak; Web Of Science (WOS), Scopus ve PubMed veri tabanlarında “informal payment”, “informal patient payment”, “under the counter payment”, “under the table payment”, “envelope payment”, “red envelope”, “red package” ve “health” anahtar sözcükleri kullanılarak tarama yapılmış ve resmi olmayan ödemelerin nedenlerini ele alan çalışmalar incelenmiştir.
Bulgular: Araştırmada, kabul edilme ölçütlerini karşılayan 14 makale kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Verilerin analizi için, araştırmacılar tarafından standart bir veri toplama formu geliştirilmiştir. Veri toplama formunda, çalışmanın yazarı/yazarları, yılı, amacı, yöntemi, örneklemi ve örneklem büyüklüğü, resmi olmayan ödemelerin nedenlerine yönelik bulgulara yer verilmiştir. Araştırmacılar tarafından araştırma kapsamına alınan çalışmalar, forma göre özetlenmiştir.
Sonuç: Araştırmanın sonucunda hem hizmet sunucularının (doktor, hemşire vb.) hem de hizmet kullanıcılarının (hasta-hasta yakını) bu tür ödemelerde rol oynadığı; hizmet sunucularının daha çok maddi gerekçelerle resmi olmayan ödemeleri istedikleri veya kabul ettikleri; hizmet kullanıcılarının ise kaliteli ve iyi bir sağlık hizmetinden yoksun kalmaktan korktukları ve hızlı bir şekilde hizmetlere ulaşmak istedikleri için bu tür ödemeleri teklif ettikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hasta, resmi olmayan/informal ödeme, masa altı ödeme, zarf ödeme.


Causes of Informal Payments in Healthcare Services: A Systematic Review

İpek Camuz Berber1, Elif Türkan Arslan2
1İzmir Katip Celebi University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, Department Of Healthcare Management, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Celebi University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Health Economics and Policy, İzmir, Türkiye

Aim: In this study, it is aimed to reveal the reasons for informal payments in terms of both health service users and health care providers.
Method: For this purpose, a search was conducted using the keywords " informal payment", " informal patient payment", "under the counter payment", "under the table payment", "envelope payment", " “red envelope”, “red package” and “health” and studies dealing with the causes of resmi olmayan payments were examined.
Results: The 14 articles that met the inclusion criteria were extensively reviewed. For the analysis of the data, a standard data collection form was developed by the researchers. In the data collection form, the author(s) of the study, year, purpose, method, sample and sample size, and the reasons for informal payments were included. Studies included in the research by the researchers were summarized according to the form.
Conclusion: As a result of the research, it was determined that both service providers (doctor, nurse etc.) and service users (patient-patient relatives) played a role in such payments; It has been observed that service providers demand or accept informal payments mostly for financial reasons, and service users offer such payments because they are afraid of not getting quality/good service and want to provide faster access to services.

Keywords: Patient, informal payment, under the table payment, envelope payment.


İpek Camuz Berber, Elif Türkan Arslan. Causes of Informal Payments in Healthcare Services: A Systematic Review. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 273-287

Sorumlu Yazar: İpek Camuz Berber, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale