ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Ameliyat Sonrası Dönemde Hastaların Karşılanmayan Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 163-171 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.67944  

Ameliyat Sonrası Dönemde Hastaların Karşılanmayan Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Ayşegül Yayla, Vesile Eskici, Zeynep Karaman Özlü, Tülay Kılınç, Batuhan Yılmaz
Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, ameliyat sonrası dönemde hastaların karşılanmayan bakım gereksinimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel nitelikte tasarlanan araştırma, Ekim 2021– Ağustos 2022 tarihleri arasında bir üniversitenin sağlık araştırma ve yygulama merkezinin cerrahi kliniklerinde yürütülmüştür. Araştırmaya katılmayı kabul eden 395 hasta araştırma örneklemini oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından alan yazın doğrultusunda hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve “Karşılanmayan Bakım Ölçeği-Hasta Formu” ile yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Veriler, SPSS 20.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü ANOVA testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmadaki hastaların karşılanmayan hemşirelik bakımı puan ortalamasının 3,20 (SS=0,77) olduğu saptanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarından en yüksek puan ortalamasının temel bakım (Ort.=3,69; SS=1,78) boyutundan; en düşük puan ortalamasının ise zamanında girişimde bulunma boyutundan (Ort.=2,48; SS=0,97) alındığı belirlenmiştir. Olumsuz olay bildiren hastalarda karşılanmayan hemşirelik bakım puanı, bildirmeyen hastalara göre daha yüksek olduğu ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (düşme p<0,05; ciltte bozulma/basınç ülseri p<0,001; ilaç uygulama hatası p<0,05; yeni enfeksiyon p<0,001; IV akışın durması p<0,01; cilt altına IV sızıntı p<0,05).
Sonuç: Ameliyat sonrası dönemde hastaların karşılanmayan hemşirelik bakım puanlarının ortalama değerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. En sık rapor edilen olumsuz olaylar arasında IV akışın durması ve cilt altına IV sızıntı yer almaktadır. Olumsuz olay bildiren hastalarda, karşılanmayan hemşirelik bakımı puanları daha yüksektir. Bu sonuçlar doğrultusunda, ameliyat sonrası dönemde hastaların temel bakım gereksinimini karşılamak ve olumsuz olayları azaltmak için hemşirelerin daha dikkatli olması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karşılanmayan bakım, hasta, ameliyat.


Determining the Misscare Needs of Patients in the Postoperative Period

Ayşegül Yayla, Vesile Eskici, Zeynep Karaman Özlü, Tülay Kılınç, Batuhan Yılmaz
Faculty Of Nursing, Atatürk University, Department Of Surgical Nursing, Erzurum, Türkiye

Aim: This study was conducted to determine the misscare needs of patients in the postoperative period.
Method: The study used a descriptive and cross-sectional research design, was performed in the surgical clinics at a University Hospital Health Research and Practice Center between October 2021 and August 2022. Data were collected from 395 patients who were planned for surgery and agreed to participate in the study by face-to-face interviews method using the "Personal Information Form" and "Misscare Scale-Patient Form" prepared by the researchers in line with the literature. Descriptive statistics, independent groups t test and oneway ANOVA analysis were used to evaluate the data.
Results: It was determined that the mean score of misscare nursing care of the patients in the study was 3.20 (SD=0.77). The highest mean score from the sub-dimensions of the scale was found in the basic care (Mean=3.69, SD=1.78) dimension; it was determined that the lowest mean score was obtained from the timeliness intervention dimension (Mean=2.48, SD=0.97). The misscare score was found to be higher in patients who reported adverse events, and there was a statistically significant difference between them (fall p<0.05; Skin breakdown/pressure ulcer p<0.001; medication administration error p<0.05; new infection p<0.001; IV running dry p<0,01; IV leaking into your skin p<0.05)
Conclusion: It was determining that the misscare nursing care scores of the patients in the postoperative period were higher than the average value. Among the most frequently reported adverse events are IV running dry and IV leaking into your skin under the skin. Misscare nursing care scores are higher in patients reporting adverse events. In line with these results, it is recommended to be more careful to meet the basic care needs of the patients and to reduce adverse events in the postoperative period.

Keywords: Misscare, patient, surgery.


Ayşegül Yayla, Vesile Eskici, Zeynep Karaman Özlü, Tülay Kılınç, Batuhan Yılmaz. Determining the Misscare Needs of Patients in the Postoperative Period. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(2): 163-171

Sorumlu Yazar: Ayşegül Yayla, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale