ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 10 (1)
Cilt: 10  Sayı: 1 - 2023
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar I - II

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar III - IV

4.
Editörden
Editorial

Sayfa V

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Klinik Yönetici Hemşirelerin Yönetsel Yetkinliklerinin Belirlenmesi: Öz Değerlendirme
Determination of the Managerial Competencies of Clinical Nurse Managers: Self-Assessment
Osman Bilgin, Serap Torun
doi: 10.54304/SHYD.2023.41033  Sayfalar 1 - 9

6.
Hemşirelerde Örgüt İkliminin Örgütsel Yaratıcılık Algılarına Etkisi
The Effects of Organizational Climate on Organizational Creativity Perceptions of Nurses
Zeynep Ersay Önal, Yılda Arzu Aba
doi: 10.54304/SHYD.2023.70048  Sayfalar 10 - 19

7.
Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Aracı Rolü
The Mediating Role of Perception of Corporate Social Responsibility in the Effect of the Perception of Organizational Justice on Organizational Commitment
Gizem Şahin, Gülfer Bektaş, Mustafa Nal
doi: 10.54304/SHYD.2023.82712  Sayfalar 20 - 28

8.
Cerrahi Hemşirelerinin Duygusal Öz Yeterlikleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of The Relationship Between Emotional Self Efficacy and Critical Thinking Disposition in Surgical Nurses
Özge İşeri, Belgin Şen Atasayar, Figen Erol Ursavaş
doi: 10.54304/SHYD.2023.32848  Sayfalar 29 - 37

9.
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Önderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algılarıyla Karar Verme Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship between Nursing and Midwifery Students' Self-Perceptions of Leadership Behaviors and Decision-Making Styles
Buket Hüseyniklioğlu, Fatma Tüysüz
doi: 10.54304/SHYD.2023.39206  Sayfalar 38 - 48

10.
Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hatalara İlişkin Görüş, Deneyim ve Tutumlarının İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma
Examination of Nursing Students’ Opinions, Experiences and Attitudes Toward Medical Errors: A Cross-sectional Study
Gülcan Taşkıran Eskici, Nihal Ünaldı Baydın, Ülkü Baykal
doi: 10.54304/SHYD.2023.89266  Sayfalar 49 - 59

11.
COVID-19 Küresel Salgınında Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe İlişkin Görüşleri ve Mesleki Güdülenme Düzeyleri
The Views of Nursing Students on the Profession and Their Professional Motivation Levels in the COVID-19 Pandemic
Tuğba Yeşilyurt, Sennur Kula Şahin, Selinay Aktaş Demir, Rüveyda Ölmez Yalazı, Doğancan Vaizoğlu
doi: 10.54304/SHYD.2023.32154  Sayfalar 60 - 70

12.
Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Yetkinliği Öz-Değerlendirme Düzeyi: Tanımlayıcı Kesitsel Araştırma
Patient Safety Competency Self-Evaluation Level of Nursing Students: A Descriptive Cross-Sectional Research
Zehra Çerçer, Emine Aksüt Akçay, Serap Güngör
doi: 10.54304/SHYD.2023.86094  Sayfalar 71 - 78

13.
İlaç İsraf Nedenlerine Yönelik Genel Bir Değerlendirme: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
A General Evaluation of the Reasons for Medication Wastage: A University Hospital Example
Yasemin Aslan, Leyla Kanmaz Demir
doi: 10.54304/SHYD.2023.47113  Sayfalar 79 - 86

14.
Sağlık Çalışanlarında İş Kazalarının Retrospektif Analizi: Finne-Kinney Risk Değerlendirmesi
Retrospective Analysis of Occupational Accidents in Healthcare Professionals: Finne-Kinney Risk Assessment
Nihal Taşkıran, Durmuş Semet
doi: 10.54304/SHYD.2023.43660  Sayfalar 87 - 98

15.
Türkiye’den İngiltere’ye Göç Eden Sağlık Çalışanlarının Göç Nedenleri ve Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi
Determination of the Reasons for Migration and Life Satisfaction of Health Workers Who Migrated from Turkey to United Kingdom
Sevim Şen Olgay, Seher Yurt
doi: 10.54304/SHYD.2023.60565  Sayfalar 99 - 107

16.
Sağlık Bakımı Alan Hastaların Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı: Hekimler ve Hemşireler
Patient Preference For Gender in Health Care: Doctors and Nurses
Gülcan Çiftçioğlu Yalçın, Ebru Özen Bekar, Handan Alan
doi: 10.54304/SHYD.2023.08831  Sayfalar 108 - 116

17.
Erkek ve Kadın Hemşirelerin Mesleki Değerlerindeki Yordayıcılar
Predictors of Professional Values in Male and Female Nurses
Figen Dığın, Yeliz Mercan, Ceren Soydan, Hasret Cebeli Çelebi, Ramazan Tenay
doi: 10.54304/SHYD.2023.59251  Sayfalar 117 - 127

DERLEME
18.
Dünyadaki Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de Hemşire İstihdamı
Nurse Employment in Some Countries in the World and in Turkey
Kübra Soydaş, Arzu Kader Harmancı Seren
doi: 10.54304/SHYD.2023.31549  Sayfalar 128 - 133

19.
Türkiye’de Personel Güçlendirme Konusunda Hemşirelik ve İşletme Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Postgraduate Theses in Nursing and Business Administration on Employee Empowerment in Turkey
Şehriban Serbest, Aytolan Yıldırım
doi: 10.54304/SHYD.2023.92678  Sayfalar 134 - 142 

LookUs & Online Makale