ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
İlaç İsraf Nedenlerine Yönelik Genel Bir Değerlendirme: Bir Üniversite Hastanesi Örneği [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 79-86 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.47113  

İlaç İsraf Nedenlerine Yönelik Genel Bir Değerlendirme: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Yasemin Aslan1, Leyla Kanmaz Demir2
1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Balıkesir, Türkiye
2İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, bir üniversite hastanesinde ilaç israfını ve ilişkili etmenleri değerlendirmek ve israfın ekonomik boyutunu ortaya koymak amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte tasarlanan bu araştırmanın evrenini, İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir üniversite hastanesinde israf olan 834 adet ilaç oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş ve evrenin tamamı değerlendirmeye alınmıştır. Veriler, hastanenin Eczane Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınan “İlaç İsraf Formları ve İlaç Zayi Tutanakları” değerlendirilerek elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden (frekans, yüzde) yararlanılmıştır. İsraf olan ilaçların sınıflandırılmasında Dünya Sağlık Örgütünün Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Sınıflandırma Sistemi kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışma sonucunda ilaç israfının en fazla hazırlama kaynaklı nedenler, tedavi değişikliği ve istenmeyen (advers) ilaç etkisi nedeniyle gerçekleştiği belirlenmiştir. Çocuk hematoloji, kemoterapi ve erişkin hematoloji ünitelerinde israf oranının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. İsraf edilen ilaçların toplam maliyetinin 98.950,12 ₺ olduğu ve bu maliyetin %66,98’inin önlenebilir özellik taşıdığı saptanmıştır. Çalışmada, Anatomik, Terapötik ve Kimyasal (ATC-Anatomical Therapeutic Chemical) Sınıflandırma Sistemi’ne göre israf olan ilaçların %33,81’inin antineoplastik ve immunomodülatör ajanlar olduğu görülmüştür.
Sonuç: Bu çalışmada, hastanede ilaç israf miktarının ve maliyetinin ciddi bir boyutta olduğu saptanmıştır. İsrafın ağırlıklı olarak yüksek riskli hasta gruplarının bulunduğu ünitelerde yaşandığı ve büyük bir kısmının önlenebilir olduğu belirlenmiştir. Hastane yönetiminin kaynakların etkin kullanımı açısından, önlenebilir israf nedenlerine odaklanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlaç israfı, önlenebilir ilaç israfı, üniversite hastanesi, ilaç israf maliyeti


A General Evaluation of the Reasons for Medication Wastage: A University Hospital Example

Yasemin Aslan1, Leyla Kanmaz Demir2
1Bandırma Onyedi Eylul University, Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, Balıkesir, Türkiye
2İstanbul Aydın University, Faculty of Health Sciences, Department of Health Management, İstanbul, Türkiye

Aim: In this study, it was aimed to evaluate the medication wastage and associated factors in a university hospital and to reveal the economic dimension of medication wastage.
Method: The population of this descriptive study consisted of 834 medications that were wasted in a university hospital in Istanbul. Sample selection was not made in the study and the entire population was taken into consideration. The data were collected using Medication Wastage Forms and Medication Wastage Reports recorded by the Pharmacy Department. Descriptive statistics (frequency, percentage) were used in the analysis of the data. The World Health Organization Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System was used to classify wasted medications.
Results: The study results showed that medication wastage has been mostly caused by preparation-related reasons, treatment changes, and adverse drug reactions. It was determined that the wastage rate was higher in pediatric hematology, chemotherapy, and adult hematology units. It was determined that the total cost of medication wastage was 98,950.12 ₺ and 66.98% of this cost was preventable. According to the Anatomical, Therapeutic and Chemical (ATC) Classification System, 33.81% of the wasted medication was classified as antineoplastic and immunomodulating agents.
Conclusion: In this study, it was determined that the amount and cost of medication wastage in the hospital were at a serious level. It was determined that wastage predominantly occurred in units with high-risk patient groups and that a large part of it was preventable. Hospital management needs to focus on preventable causes of waste in terms of the effective use of resources.

Keywords: Medication wastage, preventable medication wastage, university hospital, medication wastage cost


Yasemin Aslan, Leyla Kanmaz Demir. A General Evaluation of the Reasons for Medication Wastage: A University Hospital Example. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 79-86

Sorumlu Yazar: Yasemin Aslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale