ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Yetkinliği Öz-Değerlendirme Düzeyi: Tanımlayıcı Kesitsel Araştırma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 71-78 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.86094  

Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Yetkinliği Öz-Değerlendirme Düzeyi: Tanımlayıcı Kesitsel Araştırma

Zehra Çerçer1, Emine Aksüt Akçay2, Serap Güngör3
1Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Gaziantep, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye

Amaç: Bu araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin hasta güvenliği yetkinliği öz-değerlendirme düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma, kesitsel ve tanımlayıcı olarak tasarlanmış ve bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünün üçüncü ve dördüncü sınıfındaki 174 öğrenciyle yürütülmüştür. Araştırma verileri “Hasta Güvenliği Yetkinliği Öz Değerlendirme Aracı (HGYÖDA)” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin HGYÖDA puan ortalamasının 161,28 (SS=23,47) olduğu ve HGYÖDA alt boyut puan ortalamalarının sırasıyla; bilgi 21,80 (SS=4,20); beceri 82,39 (13,44); tutum 57,09 (9,73) olarak bulunmuştur. Ölçek alt boyutları arasında orta düzeyde, anlamlı, olumlu yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin hasta güvenliği konusunda beceri, bilgi ve tutum yetkinliklerinin ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Hemşirelik müfredatında, hasta güvenliği konusundaki ders içeriklerinin öğrencilerin hasta güvenliği yetkinlik ve öz-değerlendirme düzeyleri dikkate alınarak düzenlenmesi önerilebilir. Hasta güvenliğinde yetkin ve öz-değerlendirme düzeyi yüksek öğrencilerin mezun olduktan sonra çalıştıkları sağlık kuruluşlarında bakım kalitesinin ve hasta güvenliğinin artmasına etkisi olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, hemşirelik öğrencisi, klinik yeterlilik, tutum


Patient Safety Competency Self-Evaluation Level of Nursing Students: A Descriptive Cross-Sectional Research

Zehra Çerçer1, Emine Aksüt Akçay2, Serap Güngör3
1Gaziantep Islamic Science and Technology University, Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery, Gaziantep, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery, Kahramanmaraş, Türkiye
3Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş Vocational School of Health Services, Department of Medical Services and Techniques, Kahramanmaraş, Türkiye

Aim: This research aimed to determine the patient safety competency self-evaluation level of nursing students.
Method: The research was designed as cross-sectional and descriptive and was conducted with 174 students in the third and fourth year of the nursing department of a public university. The research data were collected using the Patient Safety Competency Self-Evaluation Tool (PSCSE) and the Personal Information Form.
Results: The mean PSCSE score of the students was found to be 161.28 (SD=23.47). The mean scores of the sub-dimensions of the PSCSE were 21.80±4.20 for knowledge, 82.39 (SD=13.44) for skill, and 57.09 (SD=9.73) for attitude. It has been determined that there is a moderate, significant, and positive relationship among the sub-dimensions of the scale
Conclusion: It has been determined that the skills, knowledge, and attitude competencies of nursing students regarding patient safety are above the median. In the nursing curriculum, it can be suggested that the course content on patient safety should be designed by considering patient safety competency and self-assessment levels of students. Students who are competent in patient safety and have a high level of self-evaluation will have an impact on increasing the quality of care and patient safety in the health institutions they work after graduation.

Keywords: Patient safety, nursing student, clinical competence, attitude


Zehra Çerçer, Emine Aksüt Akçay, Serap Güngör. Patient Safety Competency Self-Evaluation Level of Nursing Students: A Descriptive Cross-Sectional Research. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 71-78

Sorumlu Yazar: Zehra Çerçer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale