ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Klinik Yönetici Hemşirelerin Yönetsel Yetkinliklerinin Belirlenmesi: Öz Değerlendirme [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 1-9 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.41033  

Klinik Yönetici Hemşirelerin Yönetsel Yetkinliklerinin Belirlenmesi: Öz Değerlendirme

Osman Bilgin, Serap Torun
Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada klinik yönetici hemşirelerin yönetsel yetkinliklerini belirlemek amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, bir şehir hastanesi, bir kamu üniversite hastanesi ve bir özel üniversite hastanesi olmak üzere üç farklı hastanede çalışmakta olan 120 klinik yönetici hemşiresi ile yapıldı. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu ve Servis Sorumlu Hemşiresi Yönetsel Yeterlik Değerlendirme Ölçeği” ile toplandı.
Bulgular: Yönetsel yetkinliğin; çalışılan kuruma, yöneticilik deneyimine ve astları tarafından hitap edilme şekillerine göre farklılık gösterdiği bulundu. Ölçeğin bu çalışmadaki Cronbach alfa değeri 0,97, ölçek toplam puan ortalaması 202,75 (SS=17,73), Genel Ünite Yönetimi alt boyut puan ortalaması 99,69 (SS=8,73), Personel Yönetimi alt boyut puan ortalaması 67,26 (SS=6,18) ve Bakımın Yönetimi alt boyut puan ortalaması 35,79 (SS=3,46) olarak saptandı.
Sonuç: Klinik yönetici hemşirelerin yönetsel yetkinlik düzeyleri yüksek bulundu. Yönetsel yeterliğin çalışılan kurum, yöneticilik deneyimi ve astları tarafından hitap edilme şekline göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, yönetici hemşire, yetkinlik


Determination of the Managerial Competencies of Clinical Nurse Managers: Self-Assessment

Osman Bilgin, Serap Torun
Çukurova University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing Management, Adana, Türkiye

Aim: In this study, it was aimed to evaluate the managerial competencies of clinical nurse managers.
Method: This descriptive study was conducted with 120 clinical nurse managers working in three different hospitals. Data were collected using the Personal Information Form and the Nursing Supervisor Competency Evaluation Inventory.
Results: It was determined that the competence levels of clinical nurse managers differed according to the institutions they were employed in, their managerial experiences, and how they were addressed by their subordinates. In this study, the Cronbach’s alpha coefficient of the inventory was 0.97, the total mean score was 202.75 (SD=17.73), the mean score of the overall unit management subscale was 99.69 (SD=8.73), the mean score of the staff management subscale was 67.26 (SD=6.18), and the mean score of the management of care subscale was found to be 35.79 (SD=3.46).
Conclusion: The level of management competencies of clinical nurse managers was found to be high. It was determined that the competence levels differed according to the institutions they were employed in, their managerial experiences, and how they were addressed by their subordinates.

Keywords: Nurse, nurse manager, competence


Osman Bilgin, Serap Torun. Determination of the Managerial Competencies of Clinical Nurse Managers: Self-Assessment. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 1-9

Sorumlu Yazar: Osman Bilgin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale